Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ >> IV. 1. Kraj dobave blaga >>

22. člen ZDDV-1– Dobava blaga po distribucijskih sistemih

Kazalo

22. člen ZDDV-1– Dobava blaga po distribucijskih sistemih

I. Vsebina zakona

(1) Pri dobavi plina po distribucijskem sistemu za zemeljski plin ali električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu, se za kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec – preprodajalec, sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno, oziroma če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.

(2) Za namene prvega odstavka tega člena »davčni zavezanec – preprodajalec« pomeni davčnega zavezanca, čigar osnovna dejavnost v zvezi z nabavami plina in električne energije je preprodaja takega blaga in čigar lastna poraba tega blaga je zanemarljiva.

(3) Pri dobavi plina po distribucijskem sistemu za zemeljski plin ali električne energije, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člena, se za kraj dobave šteje kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi plin ali električno energijo.

(4) Kadar naročnik iz tretjega odstavka tega člena ne porabi vsega ali dela zemeljskega plina ali električne energije, se šteje, da je bilo neporabljeno blago rabljeno in porabljeno v kraju, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno. Če takega kraja ni, se šteje, da je blago rabil in porabil v kraju, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.

II. Komentarji

II.a Komentar k 22. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Določba tega člena razlikuje med dobavami plina in električne energije za nadaljnjo prodajo oz. za končnega potrošnika za neposredno porabo. Pri dobavi plina ali električne energije za nadaljnjo prodajo je kraj dobave kraj, kjer ima preprodajalec sedež, medtem ko je pri dobavi blaga končnemu potrošniku kraj dobave, kjer se plin ali električna energija dejansko porabita.

Ta člen povzema določbe četrte in pete alineje prvega odstavka 15. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 38. in 39. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Kadar je opravljena dobava plina po distribucijskem sistemu za zemeljski plin ali električne energije davčnemu zavezancu, ki nabavlja to blago z namenom nadaljnje prodaje, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec-preprodajalec sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno oziroma če nima sedeža ali stalne poslovne enote kraj, kjer ima stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva. Pri dobavi plina ali električne energije, ki ni nabavljena za namene nadaljnje prodaje se šteje, da je nabavljena za končno potrošnjo, kraj obdavčitve pa je kraj, kjer kupec rabi in porabi zemeljski plin ali elektriko. Ta določba zagotavlja, da je dobava obdavčena po kraju dejanske potrošnje.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Sodna praksa k 8. členu Šeste direktive (8. člen-Dobava blaga), npr.:

8                          Case C-245/04 (EMAG)

                            Case C-58/04 (Antje Köhler)

                            Case C-111/05 (Aktiebolaget NN)