Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> VIII. OPROSTITVE DDV >> VIII. 3. Oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti >>

46. člen ZDDV-1- Oprostitve v zvezi z dobavami blaga

Kazalo

46. člen ZDDV-1- Oprostitve v zvezi z dobavami blaga

I. Vsebina zakona

Plačila DDV so oproščene:

1. dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici;

2. dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV, ali katerikoli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec;

3. dobave trošarinskih izdelkov, ki jih odpošlje ali odpelje prodajalec, kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti, razen trošarinskih izdelkov, niso predmet DDV, če je za odpošiljanje ali prevoz izdelkov izdan spremni dokument, trošarina plačana v Sloveniji in zavarovano njeno plačilo v namembni državi članici v skladu s predpisi, ki urejajo trošarine;

4. dobave blaga v obliki prenosa blaga v smislu 9. člena tega zakona v drugo državo članico, za katere bi se priznavale oprostitve v skladu s 1. do 3. točko tega člena, če bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca.

II. Komentarji

II.a Komentar k 46. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so določene oprostitve plačila davka v zvezi z dobavami blaga v druge države članice.

V skladu s 1. točko so oproščene dobave blaga v drugo državo članico drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, če pridobitelj blaga deluje kot davčni zavezanec ali kot pravna oseba, ki ni davčni zavezanec v drugi državi članici.

V skladu z 2. točko tega člena so oproščene dobave novih prevoznih sredstev, ki so odposlana ali odpeljana v drugo državo članico davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve znotraj Skupnosti niso predmet DDV ali kateri koli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec.

V skladu s 3. točko so oproščene dobave trošarinskih izdelkov, ki so odposlani ali odpeljani v drugo državo članico davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV, kadar je za pošiljko izdan spremni dokument, trošarina je plačana v Sloveniji in njeno plačilo zavarovano v namembni državi članici.

V skladu s 4. točko so oproščene dobave blaga v obliki prenosa v drugo državo članico, za katere bi se priznavale oprostitve v skladu s tem členom, če bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 138. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (28c (A) člen Šeste direktive).

Komentar k celotnemu členu tega zakona:

V 46. členu tega zakona so določene štiri skupine dobav blaga znotraj Skupnosti. Vsem skupinam oprostitvam je skupno, da so predvidene za primere, ko se uporablja načelo "namembne države". Pogoj za uveljavljanje teh oprostitev je, da sta kupec in prodajalec (ki sta dolžna obračunavati DDV) iz različnih držav članic Skupnosti, kraj odpošiljanja in namembna država pa ne sme biti ista država.

Komentar k 1. odstavku 46. člena tega zakona:

Prva skupina oprostitev vključuje oprostitve za blago, ki ga iz Slovenije odpošlje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za račun enega od njiju. Pri tej točki velja opozoriti, da je zelo pomembno dokazilo o tem, da je bilo blago resnično odpeljano oziroma odposlano v drugo državo članico. Kot dokaz za uveljavljanje te oprostitve služi račun in ustrezna prevozna listina ali drug dokument, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz konkretnega računa. Če kupec sam odpelje blago v drugo državo članico, zadostujeta za dokazovanje račun in izjava, ki pa mora vsebovati ustrezne elemente iz 79. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (79. in 26. člen PZDDV)

79. člen- P (46. člen ZDDV-1)

(1) Davčni zavezanec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1, dokazuje, da je to blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa.

(2) Če blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njen račun, lahko dobavitelj blaga poleg računa in namesto dokumenta iz prvega odstavka tega člena kot dokazilo, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, uporabi tudi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga.

(3) V izjavi o prevozu blaga iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:

(4) Davčna oprostitev iz 3. točke 46. člena ZDDV-1 velja za dobavo trošarinskih izdelkov, od katerih je v skladu z zakonom, ki ureja trošarino, trošarina v Sloveniji že plačana, v namembni državi članici pa vsaj zavarovano njeno plačilo, in ki jih davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, dobavi davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, v drugo državo članico, ne glede na vrednost dobavljenih trošarinskih izdelkov.

(5) Če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV dobavlja v drugo državo članico trošarinske izdelke v skladu z zakonom, ki ureja trošarino, pod režimom odloga uveljavlja oprostitev plačila DDV za tako dobavo pod pogoji iz 1. točke 46. člena ZDDV-1.

26. člen- P (Oproščene dobave novih prevoznih sredstev znotraj Skupnosti)

(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico kateri koli osebi, ki ni identificirana za namene DDV, izpolni obrazec DDV-NPS-D1, ki je Priloga IV tega pravilnika in je njegov sestavni del.

(2) Obrazec DDV-NPS-D1 izpolni tudi vsaka oseba iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1, ki dobavi novo prevozno sredstvo pod pogoji iz 2. točke 46. člena ZDDV-1.

(3) Davčni zavezanec iz prvega in oseba iz drugega odstavka tega člena predloži obrazec DDV-NPS-D1 davčnemu organu v kraju sedeža, stalnega oziroma običajnega prebivališča v 8 dneh od dneva opravljene dobave. Obrazec DDV-NPS-D1 se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, dobavitelja in davčni organ), v štirih izvodih pa se izpolni le, če se obrazec potrebuje za registracijski organ.

(4) Davčni organ vodi evidenco dobav novih prevoznih sredstev iz tretjega odstavka tega člena za namene izmenjave podatkov o dobavah novih prevoznih sredstev med državami članicami.

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

1. Dodelava blaga v drugi državi EU, Pojasnilo DURS, št. 4230-5 1 7/2006, 30. 1. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

Smiselno, ob upoštevanju zakonskih sprememb, lahko upoštevamo pojasnila davčnega organa k 31.a členu ZDDV.

Sodna praksa Sodišča ES k 28c (A) členu Šeste direktive (28c člen- Oprostitve; 28c (A)- Oproščene dobave blaga), npr.:

28c(A)                 Case C-395/02 (NV Transport service)

                            Case C-409/04 (Teleos)

                            Case C-146/05 (Albert Collée)[1]

                           eur-lex.europa.eu

                            Case C-184/05 (Twoh) [2]

                            eur-lex.europa.eu


[1] zrek:
Člen 28c(A)(a), prvi pododstavek, Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 91/680/EGS z dne 16. decembra 1991, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da davčna uprava države članice oprostitev plačila davka na dodano vrednost za dobavo znotraj Skupnosti, do katere je dejansko prišlo, zavrne zgolj zato, ker dokaz o taki dobavi ni bil pravočasno predložen.
Pri preučitvi pravice do oprostitve plačila davka na dodano vrednost za takšno dobavo sme predložitveno sodišče dejstvo, da je davčni zavezanec prvotno zavestno prikrival obstoj dobave znotraj Skupnosti, upoštevati le, če obstaja tveganje izgube davčnih prihodkov in če davčni zavezanec tega tveganja ni v celoti odpravil.

[2] zrek:
Člen 28c(A)(a), prvi pododstavek, Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995, v povezavi z Direktivo Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih oblasti držav članic na področju neposrednega in posrednega obdavčevanja, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992, in v povezavi z Uredbo Sveta (EGS) št. 218/92 z dne 27. januarja 1992 o upravnem sodelovanju na področju posrednega obdavčevanja je treba razlagati tako, da davčni organi države članice odhoda pošiljke ali prevoza blaga v okviru dobave znotraj Skupnosti niso dolžni zahtevati informacij od organov namembne države članice, ki jo navede dobavitelj.