Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI >> X. 3. Izdaja računov >>

81. člen ZDDV-1- Obveznost izdajanja računov

Kazalo

81. člen ZDDV-1- Obveznost izdajanja računov

I. Vsebina zakona

(1) Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za:

1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;

2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega zakona;

3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega zakona;

4. vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka;

5. vsako predplačilo, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, preden so storitve dokončane;

6. druge dobave blaga in storitev, ki jih je opravil na ozemlju Slovenije.

(2) Račun iz prvega odstavka tega člena izda davčni zavezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

(3) Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več posameznih dobav blaga ali storitev, lahko izda skupni račun pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

(4) Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša.

II. Komentarji

II.a Komentar k 81. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa, v katerih primerih je potrebno, da davčni zavezanec izda račun in pogoje, ki so predpisani v primerih, ko namesto davčnega zavezanca, ki je po zakonu dolžan izdati račun, le-tega izda kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca. Določbe glede pogojev so prenesene iz 136. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.

Po tem členu je omogočena izdaja skupnega računa v primerih, ko davčni zavezanec opravi več posameznih dobav blaga ali storitev. Gre za primere dobav blaga ali storitev, ki se v večjih količinah dobavljajo oziroma opravljajo na redni osnovi.

Člen smiselno povzema določbe 33. člena prejšnjega zakona, razen drugega odstavka, katerega vsebina je vključena v 82. člen zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 219., 220., 223., 224. členu.

ZDDV-1 in PZDDV za nekatere primere določata tudi roke za izdajo računov, medtem ko je za vse primere določeno, kdaj nastane obdavčljivi dogodek in obveznost za obračun DDV, kar pa ni nujno vedno enako predvidenemu datumu za izdajo računa. V 81. členu ZDDV-1 je določeno, da je davčni zavezanec za naštete promete v tem členu dolžan izdati račun ali sam ali v njegovem imenu kupec, ali naročnik ali tretja oseba, pri čemer je potrebno izpolnjevati določene pogoje.

Omogočena je izdaja skupnega računa v primerih, ko davčni zavezanec opravi več posameznih dobav blaga ali storitev. Skupni računi so predvideni za primere dobav blaga ali storitev, ki se dobavljajo v večjih količinah oziroma se opravljajo na redni osnovi.

Kot račun se v skladu s 4. odstavkom 81. člena obravnava tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša (tako npr. dobropis, bremepis).

Elementi računa so določeni v 82. in 83. členu tega zakona, podrobneje pa v pripadajočih členih pravilnika. Z drugimi predpisi je določeno, da mora vsebovati račun tudi druge elemente, kot jih določa ZDDV-1. Tako obstajajo pravila o vsebini računov, ki jih določajo statusno-pravni predpisi (npr. višina osnovnega kapitala, matična številka ipd.), računovodski predpisi (npr. podpis ali faksimile, ki ga v zakonu s področja DDV ne najdemo) in drugi davčni predpisi (npr. obvezna davčna številka po zakonu o davčnem postopku). EU je izdala direktivo Sveta 2001/115/EFC, ki določa vsebino računa in pogoje za njegovo izdajo z vidika potreb DDV.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (136.,137.,143.,144., 145. in 146. člen)

136. člen (Drugi odstavek 81. člena ZDDV-1)

(1) Račun lahko izda kupec blaga ali naročnik storitev v imenu in za račun dobavitelja blaga ali izvajalca storitve – davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV, na podlagi predhodno sklenjenega pisnega dogovora za tak način izdaje računa.

(2) Račun iz prejšnjega odstavka je lahko izdan, če dogovor vsebuje najmanj naslednje pogoje:

(3) Če se račun iz prvega odstavka tega člena izda za opravljeno oproščeno dobavo, v zvezi s katero dobavitelj nima pravice do odbitka DDV, mora dogovor, ne glede na drugi odstavek tega člena, vsebovati najmanj:

(4) Če pogodba za dobavo blaga oziroma izvršitev storitev vsebuje vse navedene pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ni potrebno skleniti posebnega dogovora za izdajo računa iz prvega odstavka tega člena.

(5) Če račun izda tretja oseba v imenu in za račun dobavitelja ali kupca, se smiselno uporabi drugi oziroma tretji odstavek tega člena, pri čemer mora biti iz računa razvidno, v čigavem imenu in za čigav račun je tretja oseba izdala račun.

137. člen- P (Tretji odstavek 81. člena ZDDV-1- skupni račun)

(1) Davčni zavezanec lahko izda oziroma zagotovi, da je izdan skupni račun za več posameznih dobav blaga ali storitev, če te dobave opravlja trajno, na podlagi dolgoročnega posla in, če zagotovi evidenco, iz katere so razvidni podatki o datumu, vrednosti in predmetu posamične dobave.

(2) Račun iz prejšnjega odstavka mora biti izdan najmanj enkrat za davčno obdobje.

(3) Določbe tega člena se nanašajo na dobave blaga in opravljanje storitev, za katere se šteje, da je kraj obdavčitve Slovenija.

143. člen- P (Izjeme od obveznosti izdajanja računov)

(1) Obveznost izdajanja računov v skladu s 83. členom ZDDV-1 se ne nanaša na davčne zavezance iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1, kadar opravljajo dobave kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev končnemu potrošniku, na tržnici ali za lastno rabo.

(2) Obveznost izdajanja računov v skladu s 83. členom ZDDV-1 se ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice); znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil za udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo; periodičnega tiska; na prodajo iz avtomatov; na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter interneta; na prodajo žetonov iz menjalnih avtomatov in promet storitev na teletočkah.

(3) Podatke o prodaji iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec zagotoviti s popisom začetnih in končnih zalog, ki ga opravi najmanj enkrat mesečno.

144. člen- P (Predplačila)

(1) Račun za predplačilo, ki ga davčni zavezanec izda za dobave blaga znotraj Skupnosti, ki bodo opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1, ni izdan za namene DDV.

(2) Če davčni zavezanec še ni izdal računa za prejeto predplačilo, vendar je do zadnjega dne davčnega obdobja, v katerem je prejel predplačilo, izdal račun za opravljeno dobavo blaga ali storitve, mu ni treba izdati računa za predplačilo.

(3) Če davčni zavezanec prejme predplačilo za dobavo blaga, od katere obračunava in plačuje DDV od dosežene razlike v ceni, na računu za prejeto predplačilo obračuna DDV od davčne osnove, ki je enaka razliki med prodajno ceno, ki jo bo zaračunal za navedeno blago, in nabavno ceno tega blaga (kalkulativna razlika v ceni).

(4) Ob dobavi blaga oziroma storitev mora davčni zavezanec v računu, v katerem obračuna dobavo blaga oziroma storitve, od obračunanega DDV po tem računu odšteti DDV, obračunan od predplačil. Na tem računu navede tudi številko izdanega računa za prejeto predplačilo.

145. člen- P (Naročnine, najemnine, članarine)

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago oziroma storitve na podlagi vnaprejšnjega plačila (naročnine, najemnine, članarine ipd.) lahko, ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena, izda račun zadnji dan obdobja, na katerega se plačilo nanaša, oziroma najpozneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja, na katerega se plačilo nanaša.

146. člen- P (Popravek obračunanega DDV)

(1) Davčni zavezanec lahko popravi znesek DDV, izkazan na računu za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve, pred iztekom roka za predložitev obračuna DDV davčnemu organu, če kupec blaga oziroma naročnik storitve po tem računu še ni uveljavil pravice do odbitka DDV. V tem primeru mora izdajatelj računa pisno obvestiti prejemnika tega računa o popravku, mu izdati nov račun s sklicevanjem na številko prvotnega računa in popraviti obračun DDV.

(2) Če davčni zavezanec – izdajatelj računa ugotovi napako na izdanem računu in s tem previsoko obračunan znesek DDV po izteku roka za predložitev obračuna, prejemnik računa pa je že uveljavil pravico do odbitka DDV po tem računu, dobavitelj blaga oziroma opravljene storitve davčno obveznost popravi (zmanjša) v obračunu DDV v tistem davčnem obdobju, ko je od kupca blaga oziroma naročnika storitve dobil pisno obvestilo o popravku (zmanjšanju) odbitka DDV.

(3) V primeru povečanja davčne obveznosti pisno obvestilo prejemnika računa ni potrebno, davčno obveznost pa davčni zavezanec izkaže v obračunu DDV v davčnem obdobju, v katerem je ugotovil napako.

(4) Če davčni zavezanec – izdajatelj računa ugotovi napako na računu, ki ga je izdal končnemu potrošniku, lahko popravi davčno obveznost v davčnem obdobju, ko je bila kupnina ali del kupnine vrnjen kupcu ali njeno plačilo odpuščeno in razpolaga z ustreznim dokazilom o vračilu kupnine oziroma odpustitvi kupnine.

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

1. Zaokroževanje zneskov na računu in odbitek DDV, Pojasnilo DURS, št. 4230-117/2007, 3. 4. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

2. Obravnava emisijskih kuponov in trgovanje z njimi z vidika DDV, Pojasnilo DURS, št. 4230-124/2007, 16. 4. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

3. Obdavčitev prodaje blaga na letalih, Pojasnilo DURS, št. 4230-398/2006, 7. 5. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

4. Obdavčitev predplačniških kartic mobilnega operaterja, Pojasnilo DURS, št. 4230-108/2007, 18. 6. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

5. Zaračunavanje naročnine za 12 mesecev vnaprej in DDV, Pojasnilo DURS, št. 4230-179 /2007, 22. 5. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

 

 

Smiselno, ob upoštevanju zakonskih sprememb, lahko upoštevamo pojasnila k 33. členu prejšnjega Zakona o DDV (ZDDV).

Sodna praksa Sodišča ES k 22. členu Šeste direktive (22. člen- Obveznosti po notranjem sistemu), npr.:[1]

22                        Case 42/83 (Denkavit)

22(1)                    Case C-371/99 (Liberexim B.V.)

22(2)                    Case C-144/94 (Italittica SpA)

22(3)                    Case C-338/98 (Commission/Netherlands)

22(3)(a)               Case 123/87 (Jeunehomme)

                            Case 330/87 (EGI)

                            Case C-342/87 (Genius Holding)

22(3)(b)               Case 123/87 (Jeunehomme)

                            Case 330/87 (EGI)

                            Case C-342/87 (Genius Holding)

22(8)                    Case 123/87 (Jeunehomme)

                            Case 330/87 (EGI)

                            Case C-217/94 (Eismann Alto Adige Srl)

                            Case C-144/94 (Italittica SpA)


[1] V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 219., 220., 223. in 224. členu (vsebina 81. člena ZDDV-1 ustreza (a) točki 3. odstavka 22. člena Šeste Direktive).