Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 2. Posebna ureditev za kmete >>

96. člen ZDDV-1- Priznavanje pavšalnega nadomestila v prometu z drugimi državami članicami

Kazalo

96. člen ZDDV-1- Priznavanje pavšalnega nadomestila v prometu z drugimi državami članicami

I. Vsebina zakona

(1) Ne glede na prvi odstavek 95. člena tega zakona, ima davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena tega zakona, ki izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 95. člena tega zakona, pravico do pavšalnega nadomestila tudi za dobavo blaga in storitev iz prvega odstavka 95. člena, ki jo opravi davčnim zavezancem v drugo državo članico ali davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v drugi državi članici.

(2) Davčni zavezanci-kupci blaga oziroma naročniki storitev iz prvega odstavka tega člena so dolžni plačilu za opravljeno dobavo prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od odkupne vrednosti.

(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do vračila pavšalnega nadomestila, ki so ga plačali imetniku dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, pri čemer se za priznavanje pravice do vračila pavšalnega nadomestila smiselno upošteva 74. člen tega zakona.

(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izvajanje tega člena.

II. Komentarji

II.a Komentar k 96. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Za zagotovitev enake obravnave davčnih zavezancev za DDV znotraj Evropske unije, kot zahteva enotni pravni red Evropske unije, je v 96. členu davčnim zavezancem za dobavo kmetijskih pridelkov in storitev v okviru njihove osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v Sloveniji dana možnost, da uveljavijo pravico do 4 % pavšalnega nadomestila tudi v primeru dobave blaga davčnim zavezancem v drugo državo članico ali davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV v drugih državah članicah EU. Tudi v tem primeru morajo davčni zavezanci najprej pridobiti dovoljenje davčnega organa. Prav tako so tudi za ta promet dolžni letno poročati. Kupci blaga ali storitev pa imajo v primeru takega prometa pravico do vračila pavšalnega nadomestila na način, kot se izvaja vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Sloveniji. Za izvajanje določbe minister izda podrobnejši predpis.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev pravil za skupno pavšalno ureditev za kmete je vključena v 295.-305. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Zaradi določbe 96. člena ZDDV-1 lahko »kmetje pavšalisti« ob dobavah kmetijskih in gozdarskih pridelkov znotraj Skupnosti in opravljenih kmetijskih in gozdarskih storitvah, če jih dobavijo oziroma jih opravijo davčnim zavezancem iz drugih držav članic, zaračunajo dodatne 4 % odkupne vrednosti (pavšalno nadomestilo). Kupci, ki jim »kmetje pavšalisti« dodatno zaračunajo pavšalno nadomestilo, imajo pravico do zahtevka za povračilo v Sloveniji plačanega pavšalnega nadomestila. Za tuje davčne zavezance se pri povračilu v Sloveniji plačanega pavšalnega nadomestila uporabljajo splošna pravila za vračilo DDV tujim davčnim zavezancem.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (167. člen)

167. člen- P (Vračilo pavšalnega nadomestila)

(1) Davčni zavezanec, ki ima pravico do vračila pavšalnega nadomestila na podlagi 96. člena ZDDV-1, predloži zahtevek za vračilo pavšalnega nadomestila pri Davčnemu uradu Ljubljana.

(2) Določbe 3. podpoglavja IX. POGLAVJA tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za vračilo pavšalnega nadomestila v skladu s 96. členom ZDDV-1, pri čemer se v polja obrazca »Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji«, kamor se vpisuje znesek DDV, vpisuje znesek plačanega pavšalnega nadomestila, katerega vračilo se zahteva.

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Sodna praksa Sodišča ES k 25. členu Šeste direktive (25. člen- Skupna pavšalna ureditev za kmete), npr.:

25                        Case 415/85 (Commission/Ireland)

                            Case 3/86 (Commission/Italy)

                            Case C-321/02 (Detlev Harbs)

                            Case C-43/04 (Stadt Sundern)

                            Case C-166/05 (Rudi Heger)