Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Boleznine 2012 - od 31. 5. 2012 do 31.12.2012)

UVOD

31. 5. 2012 je pričel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), ki v 6. členu spreminja odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za prvih 90 koledarskih dni izplačila nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.  Znižanje odmernega odstotka, ki je določeno v 6. členu ZUJF, ne vpliva na odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za zavarovance, ki so na dan uveljavitve ZUJF že upravičeni do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne glede na dejstvo, da se 90-dnevno obdobje prejemanja nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja še ni izteklo.

Odmerni odstotek se za prvih 90 koledarskih dni v breme ZZZS zniža pri vseh razlogih začasne zadržanosti od dela, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu, nege družinskega člana ter odsotnosti zaradi darovanja krvi. Te izjeme veljajo tudi v primeru, ko imajo pravico do nadomestila vojaški invalidi in civilni invalidi vojne, katerim se odmerni odstotek nadomestila zniža na 90 %.

Na koncu gradiva smo dodali ponazoritev zahtevka za refundacijo, ko je potrebno v koledarskem mesecu zaradi izteka 90 dnevnega obdobja nižjega nadomestila, upoštevati dva odmerna odstotka in Prilogo - neuradno prečiščeno besedilo ZZVZZ v delu, ki se nanaša na nadomestila med začasno zadržanostjo (28. – 35. člen ZZVZZ).