Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 27. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je določen kraj opravljanja storitev za primere povezane s prevozom blaga. Splošno pravilo je, da je kraj opravljanja prevoza blaga tam, kjer se prevoz dejansko opravi, pri čemer se upošteva prevožena razdalja. Pri prevozu blaga znotraj Skupnosti, pa je kraj opravljenega prevoza blaga kraj začetka prevoza, razen v primeru, ko je naročnik prevoza identificiran za DDV v drugi državi članici, ko se za kraj opravljenega prevoza šteje država članica, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV.

Določen je tudi kraj opravljanja storitev, ki jih opravi posrednik v povezavi s prevozom blaga, in sicer se uporablja splošno pravilo, razen v primeru, ko je naročnik storitve identificiran za DDV v drugi državi članici, ko se za kraj opravljanja storitev šteje država članica, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV.

Ta člen povzema 2. točko drugega odstavka 17. člena, 18.a člen in prvo alinejo prvega odstavka 18.c člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES so pravila določitve kraja opravljanja storitev prevoza, ki ustrezajo pravilom iz 27. člena ZDDV-1, obravnavana v 46.-50. členu.

Komentar k 1. odstavku 27. členu tega zakona:

Pri določitvi kraja opravljanja storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti veljajo drugačna pravila kot za ostale prevoze za katere uporabljamo pravilo, da se prevozna storitev obdavči tam, kjer se dejansko opravi, pri čemer upoštevamo prevoženo razdaljo. To pravilo se nanaša na vse vrste prevozov, vključno z zračnim in pomorskim prevozom.

  • Pri kopenskem prevozu potnikov je v skladu s 1. odstavkom 27. člena ZDDV-1 je s slovenskim DDV obdavčen tisti del prevozne storitve, ki je opravljen na ozemlju Slovenije. Tisti del prevozne poti, ki je opravljen izven Slovenije, je v Sloveniji neobdavčljiv. Če kraj odhoda ali prihoda pri železniškem prevozu potnikov ni v Sloveniji, se šteje, da je celotna prevožena pot opravljena zunaj Slovenije. Kraj odhoda oziroma prihoda je tisti, ki je na vozovnici naveden kot kraj odhoda oziroma kot prvi namembni kraj.
  • Enako pravilo kot pri kopenskem prevozu potnikov velja tudi pri storitvah zračnega potniškega prevoza. Pri mednarodnem zračnem prevozu se šteje, da se prevoz izven slovenskega davčnega območja začne in zaključi s potnikovim prestopom carinske kontrolne točke pri odhodu oziroma prihodu. Šteje se, da so storitve mednarodnega potniškega zračnega in pomorskega prometa v celoti opravljene zunaj območja Slovenije in se od njih ne obračunava DDV (2. odstavek 49. člena ZDDV-1).
  • Enako kot pri storitvah zračnega potniškega prevoza velja tudi pri obdavčitvi pomorskega potniškega prevoza.

Tudi pri prevozu blaga uvodoma upoštevamo, da je kraj opravljenega prometa storitev pot, kjer se opravi prevozna storitev (storitve prevoza blaga, ki so opravljene na ozemlju Slovenije so obdavčene v Sloveniji, tisti del prevozne poti pri prevozu blaga, ki pa je opravljen izven območja Slovenije, pa so neobdavčljive). Vendar pa je potrebno upoštevati še posebna pravila pri prevoznih storitvah, ki so povezane z uvozom blaga in na drugi strani posebnosti pri prevoznih storitvah, ki so povezane z izvozom blaga. Za »skupnostne« prevoze blaga pa veljajo posebna pravila.

  • Prevozne storitve, ki so povezane z uvozom blaga:

V davčno osnovo pri uvozu blaga se upoštevajo tudi postranski stroški, kot so prevoz in druge postranske storitve, ki nastanejo do prvega namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza, kot tudi postranski stroški, ki nastanejo pri prevozu v drug namembni kraj na ozemlju Skupnosti, če je ta kraj znan v trenutku obdavčljivega dogodka. V davčno osnovo pri uvozu se vštevajo tisti prevozni stroški, ki so uvozniku zaračunani neposredno, in katerih vrednost je v trenutku sprejema carinske deklaracije določena in dokazljiva na podlagi razpoložljivih listin. Zaradi takšne davčne obravnave davčni zavezanec, ki zaračunava prevozno storitev, ne obračuna DDV in se na računu sklicuje na 13. točko prvega odstavka 50. člena ZDDV-1. Lahko se zgodi, da prevozna storitev ne bo vključena v davčno osnovo pri uvozu blaga, ker njena vrednost v trenutku sprejema carinske dekleracije ni določena in dokazljiva. V tem primeru je dolžan davčni zavezanec, ki takšno prevozno storitev opravi, od te storitve obračunati DDV po splošnem pravilu za obdavčevanje prevoznih storitev.

  • Prevozne storitve in storitev posrednikov, ki so povezane z izvozom blaga:

Prevozne storitve, ki so neposredno povezane z izvozom blaga, so oproščene plačila DDV skladno s točko 1. e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1. Neposredno povezavo med prevozno storitvijo in izvozom blaga je možno dokazovati s pogodbo, sklenjeno med izvoznikom ali drugo osebo za njegov račun ali tovornim listom ali drugim dokumentom, ki dokazuje, da je storitev opravljena v zvezi z izvozom blaga.

Plačila DDV so oproščene tudi storitve, ki jih opravijo posredniki, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te storitve del transkacij iz 52. člena ZDDV-1 (dobave blaga iz Slovenije (Skupnosti) v namembni kraj zunaj Skupnosti-izvoz blaga…) ali pa so del transakcij, opravljenih zunaj Skupnosti (po novem je ta oprostitev določena v 55. členu ZDDV-1).

  • Storitve prevoza blaga znotraj Skupnosti in s tem povezane storitve posrednikov:

Osnovno pravilo pri določanju kraja opravljanja storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti (prevoz blaga znotraj Skupnosti je prevoz, kjer sta začetek in konec prevoza na ozemlju dveh različnih držav članic) je kraj začetka prevoza. Če naroča takšen prevoz blaga davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v državi članici, ki ni država članica začetka prevoza, se kraj opravljanja storitev prenese v to državo članico (ki mu je izdala identifikacijsko številko, pod katero je bila zanj opravljena storitev - obrnjeno davčno breme). Namen takšnega določila je poenostavitev obračunavanja DDV za navedene storitve znotraj Skupnosti, saj davčnim zavezancem, ki naročajo te storitve, ni potrebno zahtevati vračila DDV, ki bi ga sicer plačali v drugih državah članicah. Enaka pravila obdavčitve, kot je navedeno zgoraj za prevozne storitve blaga znotraj Skupnosti, velja tudi za storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, kadar posredujejo pri prevozu blaga znotraj Skupnosti (kraj začetka poti; ozemlje države članice, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV).

Komentar k 7. odstavku 27. člena tega zakona:

V tem odstavku 27. člena je zapisana novost na področju obdavčitve storitev prevoza blaga, povezanih z dobavo znotraj EU. Po novem se prevoz blaga, pri katerem sta kraj začetka prevoza in namembni kraj na ozemlju iste države članice, obravnava kot prevoz blaga znotraj Skupnosti, če je tak prevoz neposredno povezan s prevozom blaga, pri katerem sta kraj začetka prevoza in namembni kraj na ozemlju dveh različnih držav članic. Prevoznik, ki bo opravil del prevoza (npr. v Sloveniji skladno z določbo), bo lahko davčno breme prevalil na naročnika storitve.

Primer:

Zavezanec z ID iz Nemčije naroči prevoz blaga iz Krškega do Ljubljane, kjer se blago preloči na prevozno sredstvo drugega prevoznika, ki to blago odpelje iz Slovenije do Avstrije.

Do 1.1.2007 prevoznik, ki je pripeljal blago iz Krškega do Ljubljane, obveznosti za obračun DDV ni mogel prevaliti na naročnika, saj se prevoz iz Krškega do Ljubljane ni štel za skupnostni prevoz, zato je moral za takšen prevoz obračunati slovenski DDV. Od 1.1.2007 dalje, pa lahko obveznost za obračun DDV prevali na naročnika z nemško ID.