Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 28. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Za storitve, določene v tem členu, se za kraj opravljanja storitev šteje kraj, kjer so storitve dejansko opravljene. Gre za storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja, športa zabavnih prireditev, pomožne prevozne storitve in storitve cenitve premičnin in delo na premičninah.

Izjema je določena za pomožne prevozne storitve in storitve pri cenitvah ali delu na premičninah ter za storitve posrednika, pri posredovanju opravljanja pomožnih storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti, če je naročnik storitve identificiran za DDV v drugi državi članici, ko se za kraj opravljanja storitev šteje država članica, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV.

Ta člen povzema 3. točko drugega odstavka 17. člena, 18. b člen, drugo alinejo prvega odstavka 18.c in 18. d člen prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Vsebina iz 1. odstavka 28. člena ZDDV-1 je povzeta iz 2 (c) odstavka 9. člena Šeste direktive, pravila za določitev kraja opravljanja pomožnih storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti pa iz 28b (D) člena Šeste direktive. Kraj opravljanja posredniških storitev v povezavi s pomožnimi prevoznimi storitvami je povzet po 2. točki 28b(E) člena Šeste direktive. Po novem so pravila določitve kraja opravljanja storitev iz 28. člena ZDDV-1 določena 52. do 55. členu Direktive Sveta 2006/112/ES. Šesta direktiva je bila namreč preoblikovana, nadomestila pa jo je Direktiva Sveta 2006/112/ES.

Komentar k 1. odstavku 28. člena tega zakona:

Tako kot je bilo določeno v prejšnjem ZDDV, da je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer so te storitve dejansko opravljene (3. točka drugega odstavka 17. člena ZDDV), tako je tudi sedaj to splošno pravilo obdavčitve teh storitev, ki je po novem vključeno v 1. odstavku 28. člena.

a) Storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja, športa, zabavnih in podobnih prireditev, vključno z dejavnostmi organizatorjev teh storitev

Davčni organ je v Davčnem biltenu 5/2000, stran 8, zapisal primere tovrstnih storitev. Med te storitve lahko uvrstimo: storitve nastopov športnikov na eksibicijskih nastopih in drugih oblikah tekmovanja; znanstvena predavanja (če so povezana z iskanjem ali izkoriščanjem nafte, plina in rudnin ter se nanašajo na določen kraj ali morsko ležišče, se uvrščajo med storitve, povezane z nepremičnino), gledališke predstave, izobraževalni seminarji, glasbeni koncerti. Med te storitve pa ne uvrščamo najema opreme, ki se uporabi na koncertih, saj so storitve najema premičnin obdavčene skladno s pravili iz 29. člena ZDDV-1 (praviloma v kraju, kjer ima sedež naročnik te storitve).

b) Pomožne prevozne storitve, kot so nakladanje, razkladanje, pretovarjanje in podobne dejavnosti

Poleg že omenjenih storitev, ki so navedene v samem 28. členu ZDDV-1, lahko med te storitve razvrstimo tudi storitve varovanja tovora, sestavljanje ali popravljanje tovornih listov, letalskih seznamov in potrdil za pošiljke, pakiranje zaradi prevoza in druge pomožne prevozne storitve.

Posebno pravilo pri obdavčitvi teh storitev je opredeljeno v 2. odstavku 28. člena ZDDV-1 (država članica naročnika z ID-številko, pod katero je bila naročniku opravljena ta storitev, če je bila ta opravljena v kateri drugi državi članici kot je država članica naročnika).

Kraj opravljanja storitev, ki jih opravi posrednik, ki deluje v imenu in za račun druge osebe pri opravljanju pomožnih prevoznih storitev je določen v 3. odstavku 28. člena ZDDV-1.

c) Cenitev premičnin ali delo na premičninah

Premičnine zajemajo vse oblike opredmetenega premoženja in vključujejo tudi zaloge (končne izdelke, surovine..), razen nepremičnin. Med storitve, ki so opravljene na premičninah, razvrstimo fizične storitve, ki so izvedene na premičninah, kot npr.:

  • montaža strojne opreme,
  • predelava, sestavljanje,
  • popravila, čiščenja, obnova,
  • oplemenitenje, kalibriranje, izoliranje, lakiranje, barvanje, poliranje, vstavljanje, brušenje, glaziranje, impregniranje in druge.

V to skupino storitev se razvrščajo tudi storitve cenitev premičnin, kot npr. cenitve, ki jih opravljajo škodni izvedenci ali cenilci avtomobilov v zvezi s predlogom za zavarovanje ali odškodninskim zahtevkom.[1]

Posebno pravilo pri obdavčitvi storitev, ki se opravljajo na premičninah in cenitev premičnin je opredeljena v 4. odstavku 28. člena ZDDV-1 (država članica naročnika z ID-številko, pod katero je bila naročniku opravljena ta storitev, če je bila ta opravljena v kateri drugi državi članici kot je država članica naročnika, vendar pod pogojem, da je blago odposlano ali odpeljano iz države članice, v kateri so bile storitve dejansko opravljene).

Komentar k 2. odstavku 28. člena tega zakona:

Če je naročnik pomožnih storitev pri prevozu blaga (npr. storitev nakladanja, prekladanja, razkladanja ipd.) znotraj Skupnosti davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v državi članici, ki ni država članica, kjer so storitve dejansko opravljene, se kraj opravljanja storitev prenese v državo članico, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko, pod katero je bila zanj storitev opravljena. Namen takšnega določila je poenostavitev obračunavanja DDV za navedene storitve znotraj Skupnosti, saj davčnim zavezancem, naročnikom teh storitev ni potrebno zahtevati vračila DDV, ki bi ga sicer plačali v drugih državah članicah, če ne bi bilo takšne ureditve.

Komentar k 4. odstavku 28. člena tega zakona:

Če je naročnik storitev cenitev in storitev, ki se opravljajo na premičninah, davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v eni izmed držav članic, omenjene storitve pa so bile dejansko opravljene v drugi državi članici, se kraj opravljanja storitev prenese v tisto državo članico, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko, pod katero je bila zanj opravljena navedena storitev (obrnjeno davčno breme). Pri tem naj poudarimo, da to pravilo uporabimo, če blago odpošljemo ali odpeljemo iz države članice, v kateri so bile storitve na premičninah dejansko opravljene.


[1] Davčni bilten Davčne uprave, maj 2000, stran 9.