Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 41. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu sta določeni višini stopenj DDV, ki se uporabljata za dobave blaga in storitev. Stopnji DDV sta določeni v odstotku od davčne osnove.

Splošna stopnja DDV je določena v višini 20% ter nižja v višini 8,5%, ki je določena za kategorije blaga in storitev, navedene v Prilogi I k zakonu. Nižja stopnja DDV v tretjem odstavku je določena za kategorije blaga in storitev, za katere je Sloveniji to odobreno v prehodnem obdobju (dobava in gradnja stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike; obnova in popravila zasebnih stanovanj).

Nižja stopnja DDV je določena za blago in storitve, ki so predvsem namenjeni za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb končnih uporabnikov (hrana - vključno s pripravo jedi), žive živali, semena, rastline in primesi, ki so namenjene za pripravo hrane; dobava vode; zdravila, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito; medicinska oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo; prevoz oseb in njihove osebne prtljage; knjige, časopisi in periodične publikacije (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv); vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve; avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov; dobava določenih umetniških predmetov, zbirk in starin; stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili; živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanjem prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte; uporaba športnih objektov; storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je z njimi neposredno povezan in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev; storitve javne higiene).

Ureditev povzema rešitve iz 24. in 25. člena prejšnjega zakona in ne pomeni vsebinskih sprememb. Po novem so le, zaradi večje preglednosti, kategorije blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, vključene v Prilogo k zakonu, in ne več v členu zakona.

Zaradi preglednosti je v ta člen umeščena tudi prehodna določba prej veljavnega zakona (70. člen), ki določa nižjo stopnjo DDV za dobave in gradnjo stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike.

II.b Komentar avtorice

Pravila uporabe nižje davčne stopnje DDV so vključena v 98.-130. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (nekatere od teh določb se ne nanašajo na Slovenijo oziroma jih v slovensko ureditev ne moremo vnesti).

V 47. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost najdemo sklicevanje na Uredbo Komisije ES št. 1549/2006 z dne 17.10.2006 o spremembi priloge I k uredbi sveta EGS 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L, št. 301 z dne 31.10.2006), zato se seznam blaga in storitev, ki je obdavčen z nižjo stopnjo za namene DDV, lahko spremeni zaradi spremembe pri uvrščanju v tarifno in statistično nomenklaturo. Tako se lahko spremeni seznam blaga in storitev, ki je obdavčen z nižjo stopnjo DDV, ne da bi se spremenila DDV zakonodaja.

Komentar k 2. in 3. odstavku 41. člena tega zakona:

 • Iz 2. odstavka 41. člena tega zakona sledi:

Po stopnji 8,5 % se obdavčuje dobava stanovanj, stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov in stanovanjskih stavb za posebne namene ali njim pripadajočih delov (stanovanjski objekti), če so del socialne politike ter njihova gradnja, obnova in popravila, kadar so zaračunana neposredno investitorju. Zaradi tega podizvajalci, ki zaračunajo svoje opravljene storitve izvajalcem (nosilcu izvedbe gradnje), ne morejo obračunati DDV od teh storitev po nižji stopnji DDV.

 • Iz 3. odstavka 41. člena tega zakona sledi:

Posebej je določeno, da se po nižji stopnji obračunava in plačuje DDV tudi od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, in od delov teh objektov, ki niso del socialne politike, vključno z njihovo gradnjo, obnovo in popravili. Iz prehodne določbe novega zakona je razvidno, da se nižja stopnja za DDV za te namene uporablja do konca prehodnega obdobja iz pristopne pogodbe Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma do konca prehodnega obdobja, ki je določeno v pravnem aktu Sveta, s katerim se Sloveniji dovoljuje uporaba nižje stopnje DDV.

V odločbi 2006/774/ES je v 15. členu določeno, da se Sloveniji od 1.1.2006 do 31.12.2010 dovoli, da uporabi nižjo stopnjo za obnovo in popravilo zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene storitve iz točke 2 priloge K direktive 77/388/EGS, storitve pa so gradnje in obnove stanovanj. Glede na to, da je določilo 41. člena ZDDV-1 za davčne zavezance ugodnejše, velja in se v letu 2007 uporablja 41. člen, ne pa 15. člen odločbe 2006/774/ES. To pomeni, da so v letu 2007 obnove in popravila stanovanj v zasebni lasti, pri katerih je vrednost storitve večja od vrednosti vgrajenega materiala, še vedno obdavčena z 8,5 % stopnjo DDV (15. člen odločbe 2006/774/ES naj bi se začel uporabljati s 1.1.2008).

V praksi se dostikrat dogaja, da se kupcem stanovanj, ki so pravne osebe ali zasebniki, zaračuna ob prodaji 20 % DDV, ne pa 8,5 %. Pri dobavi stanovanj ni pomembno, kakšen status ima kupec stanovanja, pomembno je le, da gre za prodajo enote (objekta), ki je po svoji namembnosti stanovanjski in je namenjen trajnemu bivanju. Na primer pravna oseba lahko kupi stanovanje z 8,5-odstotno davčno stopnjo in ga oddaja zaposlenemu za bivanje. Če bi želela pravna oseba oddajati ta objekt kot poslovni prostor, bi bilo potrebno predhodno spremeniti namembnost tega stanovanja. Vsa dodatna vlaganja v to stanovanje (s spremenjeno namembnostjo) so obdavčena z 20-odstotnim DDV.

Preglednica: Seznam kategorij blaga, za katere je določena nižja davčna stopnja

 

 


 

Seznam kategorij blaga, za katere je določena nižja davčna stopnja

Določbe iz PZDDV


 

1)

Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi;

48. člen- P (Izdelki iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1)

(1) Med izdelke (blago) iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo izdelki in kmetijski pridelki, ki so samostojno ali kot dodatki in nadomestki, primerni za zaužitje brez predhodne priprave ali po običajnem postopku priprave hrane kot hrana za ljudi oziroma krma za živali (v nadaljevanju: hrana), ter kmetijski pridelki (semena, rastline in žive živali), ki se pridelujejo z namenom zagotavljanja surovin za pripravo hrane za ljudi oziroma krme za živali in spadajo pod naslednje oznake kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka):

1. žive živali (tarifne oznake: od 0101 do vključno 0105), žive ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (tarifne oznake: 0301 razen 0301 10, 0306 in 0307) ter živi kunci, žabe, srnjad, jerebice, fazani in druga divja perutnina;

2. meso in drugi užitni klavnični izdelki (tarifne oznake: od 0201 do vključno 0210);

3. ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (tarifne oznake: 0301, razen 0301 10, ter od 0302 do vključno 0307);

4. mlečni izdelki (tarifne oznake: od 0401 do vključno 0406);

5. perutninska in ptičja jajca (tarifni oznaki: 0407 00 in 0408);

6. naravni med (tarifna oznaka: 0409 00 00);

7. drugi užitni izdelki živalskega izvora (tarifni oznaki: 0410 00 00 in 0504 00 00);

8. užitne vrtnine, koreni in gomolji (tarifne oznake: od 0701 do vključno 0714);

9. užitno sadje in oreški (tarifne oznake: od 0801 do vključno 0813);

10. kava, čaj in začimbe (tarifne oznake: od 0901 do vključno 0910);

11. žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1008);

12. proizvodi mlinske industrije (tarifne oznake: od 1101 00 do vključno 1106), škrob pod tarifno oznako 1108;

13. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: 1201 00, 1202 10 90, 1202 20 00, 1203 00 00, 1204 0090, 1206 00 91 in 1206 00 99), moka iz soje (tarifna oznaka 1208 10 00), semena za kaljenje pod tarifnima oznakama 1209 21 00 in 1209 91 90, mak za prehrano pod tarifno oznako 1207 91 90, sezam za prehrano pod tarifno oznako 1207 40 90 in bučna semena pod tarifnima oznakama 1209 91 90 in 1207 99 97;

14. razne rastline in njihovi deli (tarifna oznaka: 1211), rožiči (tarifna oznaka: 1212 99 30), alge (tarifna oznaka: 1212 20 00), koščice in jedra (tarifna oznaka: 1212 30 00) in drugo, primerno za človeško prehrano (tarifna oznaka: 1212 99 70), rastlinski sokovi in ekstrakti pod tarifno oznako 1302 19 80;

15. žitna slama in pleve (tarifna oznaka: 1213 00 00), krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo (tarifna oznaka: 1214);

16. masti in olja živalskega in rastlinskega izvora (tarifne oznake: od 1501 00 do vključno 1502 00, od 1506 00 00 do vključno 1509, od 1511 do vključno 1517), masti in olja rib in morskih sesalcev pod tarifno oznako 1504;

17. izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev (tarifne oznake: od 1601 00 do vključno 1605);

18. sladkor in sladkorni proizvodi (tarifne oznake: od 1701 do vključno 1704);

19. kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil (tarifna oznaka: 1805 00 00) ter čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav (tarifna oznaka: 1806);

20. izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki (tarifne oznake: od 1901 do vključno 1905);

21. proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin (tarifne oznake: od 2001 do vključno 2009);

22. razna živila (tarifne oznake: od 2101 do vključno 2106);

23. pijače (tarifne oznake: 2009 in 2201 do vključno 2202), kis in nadomestki kisa (tarifna oznaka: 2209 00);

24. ostanki in odpadki živilske industrije (tarifne oznake: od 2301 do vključno 2306, 2308 00);

25. izdelki, ki se uporabljajo kot krma (hrana) za živali (tarifna oznaka: 2309);

26. sol pod tarifnima oznakama 2501 00 10 in 2501 00 91;

27. morska pena pod tarifno oznako 2530 90 20;

28. sladila, in sicer manitol (tarifna oznaka: 2905 43 00), sorbitol (tarifni oznaki: 2905 44 in 3824 60) in acesulfam (tarifna oznaka: 2934 99 90); lecitin (tarifna oznaka 2923 20 00); saharin in njegove soli (tarifna oznaka: 2925 11 00), provitamini in vitamini (tarifna oznaka: 2936); matični mleček pod tarifno oznako 3001 20 90;

29. preparati za zaslajevanje in dietetična sol pod tarifno oznako 3824 90 98.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uporabi splošna stopnja DDV za izdelke in kmetijske pridelke, ki so sicer uvrščeni v eno izmed tarifnih oznak iz prejšnjega odstavka, vendar se ne uporabljajo kot hrana ali kot surovina za pripravo hrane niti niso uvrščeni med živali za pitanje ter semena in sadike, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku 55. člena tega pravilnika. Prav tako se splošna stopnja DDV, ne glede na prejšnji odstavek, uporabi za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5 volumskega odstotka alkohola pri 20 °C oziroma 0,4 masnega odstotka alkohola v izdelku.

(3) Priprava jedi iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1 pomeni pripravo in strežbo jedi v dejavnosti, ki se po predpisih šteje za gostinsko dejavnost.

(4) Po 1. točki Priloge I k ZDDV-1 je obdavčena tudi prodaja pijač in hrane iz prodajnih avtomatov (sendvičev, čokolad, prigrizkov ...) in prodaja toplih in hladnih napitkov iz prodajnih avtomatov (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: G/52.63), razen alkoholnih pijač in izdelkov, ki vsebujejo več kot 0,5 volumenskega odstotka alkohola pri 20 °C oziroma 0,4 masnega odstotka alkohola v izdelku.

2)

Dobava vode;


 

3)

Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;

49. člen- P (Zdravila, izdelki za nadzorovanje rojstev in izdelki za higiensko zaščito)

(1) Med zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, iz 3. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

  - zdravila pod tarifnima oznakama 3003 in 3004 za uporabo v zdravljenju ali preprečevanju internih in eksternih bolezni ljudi in živali;

  - antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva; toksini; človeški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi in bakteriofagi pod tarifno oznako 3002.

(2) Med izdelke za nadzorovanje rojstev iz 3. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

  - kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormonov ali spermicidov (tarifna oznaka: 3006.60);

  - preservativi pod tarifnima oznakama 3926 90 97 in 4014 10 00;

  - kontracepcijske spirale (tarifna oznaka: 9018 90 85).

(3) Med izdelke za higiensko zaščito iz 3. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

  - vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, obkladki) pod tarifno oznako 3005;

  - izdelki pod tarifno oznako 3006 10 (sterilni kirurški katgut, sterilni materiali in sterilni adhezivi v kirurgiji za zapiranje ran; sterilna laminarija in sterilni tamponi; sterilna absorpcijska sredstva za zaustavljanje krvavitev v kirurgiji in zobarstvu);

  - izdelki pod tarifno oznako 3006 40 00 (zobarski cementi in druga zobarska polnila; cementi za rekonstrukcijo kosti).

(4) Med izdelke iz prve alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo: medicinski preparati, našteti v uradni zdravilniški knjigi (farmakopeji), ki ne vsebujejo zadosti aktivnih sestavin, da bi jih lahko šteli kot primerne za terapevtsko ali profilaktično rabo (na primer: preparati zoper aknavost, ki so namenjeni predvsem čiščenju kože); koloidno žveplo pod tarifno oznako 2802, razen, če je pripravljeno v odmerkih ali pakiranjih za prodajo na drobno za terapevtske ali profilaktične namene; koloidi plemenitih kovin, tudi če so pripravljeni za medicinsko rabo (tarifna oznaka: 2843); vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj in preparati pod tarifnimi oznakami od 3303 do 3307, tudi če imajo terapevtske ali profilaktične lastnosti; medicinska mila (tarifna oznaka: 34 01); insekticidi, dezinfekcijska sredstva in druga sredstva pod tarifno oznako 3808.

(5) Med izdelke iz druge alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo: človeška kri in živalska kri, pripravljena za terapevtsko, profilaktično ali diagnostično uporabo, ki je oproščena plačila DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1; mikroorganske kulture in diagnostični seti.

(6) Med izdelke iz prve alineje tretjega odstavka tega člena se ne uvrščajo: povoji, obliži itd., ki vsebujejo cinkov oksid, in povoji za zlome, ki so prevlečeni z mavcem in niso pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene; sadra, specialno žgana in fino zmleta za zobarske potrebe, in preparati na osnovi sadre za uporabo v zobarstvu (tarifne oznake: 2520 ali 3407); izdelki pod tarifno oznako 3006 in sanitarne brisače in sanitarni tamponi (tarifne oznake: 4818, 5601 ali 6307).


 


 

4)

Medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem;[2}

50. člen- P (Medicinska oprema in pripomočki)

(1) Med izdelke iz 4. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

1. invalidski vozički (tarifna oznaka: 8713) ter deli in pribor za invalidske vozičke (tarifna oznaka: 8714 20 00);

2. ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški in kilni pasovi; opornice in druge priprave za prelome; umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in druge priprave, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravile hibo ali invalidnost (tarifna oznaka: 9021);

3. prsna proteza pod tarifno oznako 3926 90 97;

4. otroški tricikel za otroke z motorično prizadetostjo (tarifna oznaka: 8712 00 80), lesen stolček za otroke z motorično prizadetostjo (tarifna oznaka: 9401), terapevtski valji, terapevtske žoge, terapevtske gibalne deske in terapevtske blazine za otroke z motorično prizadetostjo (tarifne oznake: 3926 90 97 in 9506), sobno dvigalo in dvigalo za kopalnico (tarifna oznaka: 8428 90 98);

5. ortopedski čevlji, izdelani po meri (tarifna oznaka: 9021 90 90), in začasni čevlji, namenjeni za uporabo po težkih operacijah na stopalih (64. poglavje carinske tarife);

6. električni stimulatorji pri inkontinenci blata in urina ter mišično-živčni stimulatorji (tarifna oznaka: 9018 90 75);

7. dihalni aparati (tarifna oznaka: 9019 20 00), merilnik pretoka zraka (tarifna oznaka: 9018 90 85), ventilator (tarifni oznaki: 84 14 51 in 84 14 59);

8. pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju (tarifne oznake: 3214 10 10, 3506 10 00, 3923 21 00 do 3923 29 90 in 9018 39 00);

9. pripomočki pri težavah z odvajanjem seča (pod tarifnimi oznakami: 3923, 9018 39 00, 4818 40 90, 5601 10 10 ali 5601 10 90 in 9021 90 90, 3214 10 10, 3506 10 00), urinske vrečke (pod tarifno oznako: 9018 90 85), podloge za bolnike (pod tarifno oznako: 4803 00 90), pletene mrežaste spodnje hlače za namestitev inkontinenčnih vložkov (pod tarifnimi oznakami 6108 21, 6108 22 in 6108 29);

10. aparati za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027), diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027 90 50), mehanski injektorji (tarifni oznaki: 9018 31 10 in 9018 31 90), igle za mehanski injektor (tarifna oznaka: 9018 32 10), prožilna naprava in lanceta za prožilno napravo (tarifna oznaka: 9018 90 85), brizga z iglo za enkratno uporabo (tarifni oznaki: 9018 31 10 in 9018 31 90), igle za enkratno uporabo (tarifna oznaka: 9018 32 10), diagnostični trakovi za optično branje in diagnostični testi (tarifni oznaki: 3822 00 00 in 9027 90 50) in lanceta (tarifna oznaka: 9018 90 85), inzulinska črpalka (tarifna oznaka: 9021 90 90), infuzijski set za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90 in 9018 39 00), rezervoar za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 90 18 39 00), potisna paličica z navojem za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90 in 9018 39 00);

11. kanile in katetri (tarifna oznaka 9018 39 00) in razpoznaven pribor za traheostomo;

12. rokavice za poganjanje vozička (tarifne oznake: 6216 00 00, 4203 29 91 in 4203 29 99), navleke za krn, terapevtske kompresijske nogavice (tarifna oznaka: 6115), če imajo stopnjo kompresije 18 mmHg ali več;

13. pripomočki za slepe in slabovidne: očala za korekcijo vida (tarifne oznake: 9004 10 10, 9004 10 91, 9004 90 10 in 9004 90 90); leče (tarifni oznaki: 9001 40 in 9001 50); kukala za slabovidne (tarifna oznaka: 9005); lupe za slabovidne (tarifna oznaka: 9013); stekla (tarifni oznaki: 9002 90 00 in 9004 90 10), Fresnelova prizma in dodatek za prizmo (tarifna oznaka: 9002 90 90); kontaktne leče (tarifna oznaka: 9001 30 00); palice za slepe (tarifni oznaki 6602 00 00 ali 9021 90 90).

(2) Med pripomočke za oskrbo stome iz 8. točke prvega odstavka se uvrščajo tudi vrečke za tanko črevo, debelo črevo ali sečila, prilagojevalniki, prilagojevalniki v kombinaciji z različnimi vrečkami pod tarifno oznako 3006 91 00.

(3) Med izdelke iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo tudi deli in pribor za navedene izdelke, če se uvrščajo v isto tarifno oznako kot izdelek ter črpalke (kot del inzulinske dozirne naprave) pod tarifno oznako 8413.

(4) Po nižji stopnji DDV se v skladu s 4. točko Priloge I k ZDDV-1 obdavčuje tudi vzdrževanje in popravilo izdelkov iz tega člena.

(5) Med blago iz 1. točke prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo vozila, ki so preprosto preurejena tako, da jih invalid lahko vozi (kot npr.: avtomobili z ročno krmiljeno sklopko, s pospeševalnikom itd., ki se uvrščajo pod tarifno oznako 8703, ali bicikli, opremljeni s posebnim dodatkom, s pomočjo katerega jih invalid lahko poganja z eno nogo, ki se uvrščajo pod tarifno oznako 8712), in nosilni vozički za premeščanje bolnikov v bolnicah, na klinikah itd., ki se uvrščajo pod tarifno oznako 9402.

(6) Med pripomočke iz prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo: nogavice za krčne žile (tarifna oznaka: 6115), razen kompresijskih nogavic iz 12. točke prvega odstavka tega člena; navadna zaščitna sredstva in naprave, namenjeni za zmanjševanje pritiska na nekatere dele stopala (tarifni oznaki: 3926, če so iz plastičnih mas, ali 4014, če so iz celularne gume, pritrjene z lepljivim obližem na gazo); oporni pasovi ali drugi podporni izdelki iz tekstila, katerih osnovna funkcija za podpiranje ali držanje organov izhaja iz njihove elastičnosti (na primer nosečniški pasovi, prsni povoji, trebušni povoji, trakovi za sklepe in mišice, navadno tarifni oznaki: 6212 ali 6307; serijsko izdelana obutev z dvignjenim lokom notranjega podplata za ublažitev ravnih stopal (64. poglavje carinske tarife), razen začasnih čevljev, namenjenih po težkih operacijah na stopalih iz četrte točke prvega odstavka tega člena; pripomočki, ki se namestijo v posteljo ali na podstavek (zaščitne obloge na postelji, naprave za raztegovanje zlomov, izdelane iz cevi itd.).

(7) Med ortopedske pripomočke iz 2. točke prvega odstavka tega člena se, ne glede na to, da so pod tarifno oznako 9021, ne uvrščajo ortopedski pripomočki za živali.


 

5)

Prevoz oseb in njihove osebne prtljage;

51.člen- P (Prevoz oseb in njihove osebne prtljage)

(1) Prevoz oseb in njihove osebne prtljage iz 5. točke Priloge I k ZDDV-1 vključuje potniški promet na rednih ali izrednih linijah po železnici (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/60.1), cestah (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/60.2), vodi (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/61) ali zraku (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/62).

(2) Med storitve iz prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo prevozi, ki so oproščeni plačila DDV.

(3) Osebna prtljaga je prtljaga, ki jo imajo uporabniki prevoznih storitev med prevozom s seboj, ter prtljaga, ki jo je potnik oddal zaradi prevoza istemu prevozniku v času začetka prevoza, prepeljana pa je bila pozneje, vendar le, če ta prevoz ni bil zaračunan posebej.


 

6)

Knjige (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisi[3] in periodične publikacije (vključno s knjižnično izposojo [4]teh gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v skladu z 42. členom tega zakona), razen tistih, ki v celoti ali v večini vključujejo reklamne vsebine;

52. člen- P (Knjige, časopisi in periodične publikacije)

(1) Med izdelke iz 6. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

  - tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);

  - časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);

  - otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);

  - glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);

  - zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905).

(2) Med izdelke iz prejšnjega odstavka tega člena se ne uvrščajo izdelki, ki vključujejo nad 50% reklamnih vsebin.


 

7)

Vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;[5]


 

8)

Avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov;

53. člen-P (Storitve izvajalskih umetnikov)

Storitve izvajalskih umetnikov iz 8. točke Priloge I k ZDDV-1 so: igranje, petje, plesanje, recitiranje ali drugačno umetniško izvajanje avtorskih ali folklornih del igralcev, pevcev, glasbenikov, plesalcev in podobnih oseb. Za izvajalske umetnike se štejejo tudi režiserji dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov, oblikovalci tona ter varietejski in cirkuški umetniki.

9)

Uvoz umetniških predmetov, zbirk in starin iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 101. člena tega zakona;


 

10)

Umetniški predmeti iz 2. točke prvega odstavka 101. člena tega zakona, če jih proda:

-avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali

-davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno, in če je te predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV;[6]


 

11)

Stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike [7]vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;[8]

54. člen- P (Stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje ter deli teh objektov)[9]

(1) Po stopnji 8,5% iz 11. točke Priloge I k ZDDV-1 se obdavčuje gradnja in dobava stanovanj, stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov in stanovanjskih stavb za posebne namene ali njim pripadajočih delov (v nadaljnjem besedilu: stanovanjski objekti) ter njihova gradnja, obnova in popravila, kadar so zaračunani neposredno investitorju.

(2) Če so stanovanjski objekti iz prvega odstavka tega člena sestavni del poslovnih stavb, se nižja stopnja uporabi v pripadajočem deležu.

(3) Za pripadajoče dele stanovanjskih objektov se štejejo individualni prostori ter skupni prostori ali gradbeni elementi ali inštalacije, naprave in oprema tega objekta, kadar so zaradi trajnega bivanja v souporabi stanovalcev in v lasti lastnikov stanovanj v tem objektu.

(4) Stanovanjske stavbe za posebne namene iz prvega odstavka tega člena so na primer: stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, stavbe za bivanje starejših, dijakov, študentov in otrok.

(5) Storitve gradnje, obnove in popravil stanovanjskih objektov so storitve, uvrščene pod šifro F/45 standardne klasifikacije dejavnosti.

(6) Med storitve gradnje, obnove in popravila stanovanjskih objektov se, ne glede na uvrstitev takih storitev v standardno klasifikacijo dejavnosti, uvršča tudi postavljanje montažnih stavb ter vgradnja stavbnega pohištva, ki ga izdela sam izvajalec storitve.

(7) Za namene 11. točke Priloge I k ZDDV-1, je stanovanje del socialne politike, če v večstanovanjski hiši ne presega 120 m2 oziroma v individualni hiši ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanja. Uporabna površina stanovanja je seštevek površine bivalnih prostorov.

12)

Živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;

55. člen (12. točka Priloge I k ZDDV-1)

(1) Med živali za pitanje iz 12. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo domače živali, ki so običajno namenjene za razplod (reprodukcijo) in rejo v okviru dejavnosti živinoreje (šifra standardne klasifikacije dejavnosti:

A/01.2) in ribogojstva (šifra standardne klasifikacije dejavnosti:

B/05.02) in se uvrščajo pod naslednje tarifne oznake:

  - žive živali za razplod in nadaljnjo rejo (tarifne oznake: od 0101 do vključno 0105 ter kunci in čebele);

  - žive ribe za razplod (tarifna oznaka: 0301 razen 0301 10);

  - raki in mehkužci za razplod pod tarifnima oznakama: 0306 in 0307.

(2) Med živali iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo tudi ptičja valilna jajca (tarifne oznake: od vključno 0407 00 11 do vključno 0407 00 19) ter bikovo seme (tarifna oznaka: 0511 10 00) in seme drugih živali pod tarifno oznako: 0511 99 90.

(3) Med semena in sadike iz 12. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo semena in sadike kmetijskih in gozdnih rastlin, ki so dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s semeni in sadikami in so uvrščene pod naslednje tarifne oznake:

  - žive rastline, razen okrasnih (tarifne oznake: 0602 10, 0602 20, 0602 90 10, 0602 90 30 in 0602 90 41);

  - semenski krompir (tarifna oznaka: 0701 10 00), čebulček, semenski česen in šalotka, druga semena užitnih čebulnic (tarifna oznaka: 0703), semenski hibrid sladke koruze (tarifna oznaka: 0712 90 11), sušena semena stročnic (tarifna oznaka: 0713);

  - seme začimb (tarifni oznaki: 0909 in 0910 99 10);

  - semenska žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1008);

  - oljna semena za setev (tarifne oznake: od 1201 00 do vključno 1207), seme, plodovi in trosi za setev (tarifna oznaka: 1209, razen 1209 30 00 in 1209 99 91), seme rožiča (tarifna oznaka: 1212 99 49).

(4) Med gnojila iz 12. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo gnojila pod tarifnimi oznakami: od 3101 00 00 do vključno 3105.

(5) Med fitofarmacevtska sredstva iz 12. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo izdelki, ki so v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih uvrščeni na seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji.

(6) Med storitve iz 12. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

  -storitve za rastlinsko pridelavo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: A/01.412;

  - storitve za živinorejo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: A/01.42, razen nege, čuvanja in oskrbe hišnih živali ter storitev zatočišč za živali in reja živali ali posamezna dela v okviru reje živali pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01.2, kadar se izvajajo kot storitve proti plačilu, razen storitev v okviru gojenja hišnih živali;

  - gozdarske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti:

A/02.02; dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak ter dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda;

  - ribiške in ribogojske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: B/05.02;

  - veterinarske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.20 za živali, navedene v prvem odstavku tega člena.


 

13)

Dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;

56. člen- P (Nastanitvene zmogljivosti v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih)

Nastanitvene zmogljivosti iz 13. točke Priloge I k ZDDV-1, katerih oddaja v najem je obdavčena po stopnji 8,5%, so:

  - hoteli in podobni obrati pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti H/ 55.1;

  - domovi, kampi in drugi nastanitveni obrati pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti H/ 55.2.


 

14)

Uporaba športnih objektov;

57. člen- P (Uporaba športnih objektov)[10]

(1) Športni objekti iz 14. točke Priloge I k ZDDV-1 so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.

(2) V skladu s 14. točko Priloge I k ZDDV-1 se DDV obračunava od uporabe športnih objektov, ki jih upravljavec športnega objekta (lastnega ali najetega) za plačilo oddaja v uporabo končnim potrošnikom – osebam, ki objekt uporabljajo za ukvarjanje s športom, ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago svojim članom oziroma zaposlenim za ukvarjanje s športom.

(3) Če se športni objekti iz prvega odstavka tega člena dajejo v najem (šifra standardne klasifikacije: K/70.2), se ta dobava obravnava kot oproščena dobava v skladu z 2. točko 44. člena ZDDV-1 ali kot obdavčena v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

15)

Storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;

58. člen- P (Storitve pokopa in upepelitev)

(1) Med storitve pokopa in upepelitve v skladu s 15. točko Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti 0/93.030, in sicer:

  - pokop in upepelitev;

  - priprava mrtvih za pokop ali upepelitev in balzamiranje ter storitve grobarjev;

  - priprava pogrebnih in upepelitvenih obredov;

  - izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež;

  - prevoz pokojnikov.

(2) Za dejavnosti, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, uvrščajo pa se v šifro standardne klasifikacije 0/93.030, se uporabi splošna stopnja DDV.

(3) Med dobave blaga, ki je neposredno povezano s pogrebnimi storitvami, se, pod pogojem, da jih opravi izvajalec teh storitev, uvrščajo: krste, sarkofagi, vključno z vložki za pogreb, žare, zabojčki za kosti, pogrebni simboli izključno za na krsto in sarkofag, tekstil za krsto in sarkofag, tekstil za pokojnika, pregrinjala, pogrebne vreče za pokojnika in žalne knjige.


 

16)

Storitve javne higiene

59. člen- P (Storitve javne higiene)

Med storitve javne higiene iz 16. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:

  - ravnanje z odplakami pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90.01;

  - ravnanje z odpadki pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90.02;

  - čiščenje okolja in druge storitve javne higiene pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90.03.


 

 


[2] Točka 4. navaja druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem. Znane so nekatere pretekle zlorabe te rešitve, ko je bil še v veljavi zakon o prometnem davku, v okviru katerega je bila zajeta tudi rešitev za invalide z več kot 80-odstotno telesno okvaro spodnjih okončin in so bili zaradi tega oproščeni plačila prometnega davka Zaradi tega so Služba za zakonodajo in ministrstva izrazila željo, da bi pri oblikovanju pravilnika sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da bi v čim večji meri zajezili možnost zlorab, hkrati pa omogočili nekaterim skupinam invalidov nakup pripomočkov in drugih sredstev z znižano stopnjo DDV-ja (Prispele pripombe Službe za zakonodajo in ministrstev k predlogu ZDDV-1).

[3] Ministrstvo za kulturo je podalo predlog, da se v točki 6 se za besedno zvezo: »… in podobnimi kartami), časopisi «doda beseda »revije«, tako da se besedilo glasi: »časopisi, revije in periodične publikacije«.

Obrazložitev:

Besedilo je potrebno popraviti, tako da bo ustrezalo veljavni terminologiji, ki jo opredeljuje Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov po dejavnosti na podlagi Zakona o državni statistiki.

Razlog za zavrnitev:

Ureditev je povzeta po Šesti DDV direktivi in je usklajena s kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Revije so po KN obravnavane bodisi kot periodične publikacije (ki izhajajo npr. tedensko, petnajstdnevno, mesečno...), bodisi kot knjige oz. drug tiskan material (npr. referenčne knjige).

[4]Ministrstvo za kulturo je podalo predlog, da se črta besedilo v oklepaju za besedo »publikacije«: (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v skladu z 42. členom tega zakona).«

Obrazložitev:

Knjižnična izposoja je na podlagi 8. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) brezplačna. Poleg tega je opredelitev tudi v nasprotju s 13. točko 42. člena zakona. Rešitev v 25. členu prejšnjega Zakona o DDV, iz katere izhaja tudi sporna navedba v uvodu zakonskega predloga, je zato v neskladju z zakonodajo na področju knjižničarstva.

Razlog za zavrnitev:

Črtanje ni sprejemljivo. Ureditev je povzeta po Šesti DDV direktivi in se nanaša na knjižnično izposojo gradiv, ki so dane v izposojo s strani drugih subjektov (ne pa s strani javnih zavodov).

[5] Ministrstvo za kulturo je podalo predlog, da se na začetku točke 7 doda področje vpisnin, članarin in podobnih plačil storitev javnih zavodov v kulturi, tako da se besedilo glasi: » (7) vstopnine, vpisnine, članarine in druga podobna plačila za razstave, gledališča, muzeje, knjižnice, arhive in podobne kulturne institucije, …«

Obrazložitev:

Menimo, da morajo biti v to točko vključene vse primerljive vrste transakcij v vseh kulturnih institucijah. Ni mogoče delati razlike med vstopnino za razstavo ali ogled muzeja od članarine ali vpisnine, s katero postane oseba član knjižnice in lahko knjižnico uporablja (ob tem je Ministrstvo za kulturo posebej opozorili na dejstvo, da se članarina ali vpisnina v knjižnico ne šteje kot plačilo izposoje gradiva – glejte 5. člen Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Uradni list RS, št. 29/03).

Razlog za zavrnitev:

Predlagana širitev ni v skladu s Šesto DDV direktivo.

[6] Ministrstvo za kulturo je podalo predlog, da se v točki 10 doda nova alinea: »- galerija in starinarnica, ki na podlagi vpisa v sodni register opravlja kot osnovno dejavnost razstavljanje in prodajo umetnin«.

Obrazložitev Ministrstva za kulturo:

Po stari dikciji ni bilo povsem jasno, kdo je upravičen do uveljavljanja nižje stopnje DDV, predvsem pa so bile izključene vse galerije (in starinarnice), ki se ukvarjajo s promocijo, posredovanjem in prodajanjem umetniških artefaktov. V Sloveniji, ki že tako ali tako nima trga umetnin, zaradi česar cveti siva ekonomija (po neuradnih podatkih se izvrši letno 70 % nelegalne prodaje) in je dopuščena samovolja nekaterih prodajalcev in avtorjev, je bilo to slabo tudi za kulturno dediščino, saj tak način ni omogočal pregleda nad prometom umetniških predmetov v Sloveniji. Pretirano stroga merila v prometu tovrstnih artefaktov niso v skladu z evropsko prakso, kjer se pod določenimi pogoji na dražbah prodajajo tudi spomeniki I. kategorije, zavirajo delovanje trga, pripomorejo k slabemu položaju likovnih umetnikov, glede kontrole pa dosegajo prav nasproten učinek, tj., da gredo umetnine mimo muzejev (neregistrirane) v neznane roke, tudi v tujino. Predlog omogoča diferenciacijo vseh delujočih prodajnih galerij in starinarnic, zagotavlja realne možnosti za vzpostavitev trga in ustanovitev avkcijske hiše (s tem tudi realnejše in v mednarodnem prostoru primerljive cene), omejuje sivo ekonomijo, omogoča večjo transparentnost prometa z artefakti, kjer je področje starin še posebej občutljivo, spodbuja posameznike in podjetja k nakupu (in ohranjanju) dediščine, posredno pa zagotavlja tudi ekonomsko boljši in od države manj odvisen položaj umetnika. Seveda bi se za nižjo stopnjo DDV lahko uveljavljali le umetniški artefakti in starine, ki bi poleg računa imele tudi jamstveno potrdilo z vsemi podatki o predmetu prodaje in avtorju (avtor, naslov dela, leto nastanka, tehnika, dimenzije, signatura, provenienca prodajna vrednost, datum prodaje), verificirano s podpisom in žigom odgovorne osebe in strokovnjaka s področja. Predkupna pravica ostaja nacionalnim muzejem in galerijam.

Razlog za zavrnitev:

Predlagana širitev ni v skladu s Šesto DDV direktivo.

[7] Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je podalo predlog, da se 11. točka dopolni z besedami: »občasno bivanje« in »invalidska politika«, tako da se besedilo glasi: »(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno in občasno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne in invalidske politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;

Obrazložitev:

Invalidi zaradi svojih specifičnih potreb uporabljajo prilagojene prostore za udeležbo na posebnih socialnih programih, ki jih izvajajo reprezentativne in druge invalidske organizacije na državni ravni za svoje člane oziroma za določeno populacijo invalidov v skladu z namensko prejetimi sredstvi. Ti specifično prilagojeni prostori v lasti invalidskih organizacij so financirani s strani namenskih sredstev, ki jih je prek zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije odstopila slovenska država. Domovi za ohranjevanje zdravja invalidov, za izvajanje rehabilitacijskih programov in za izvajanje različnih posebnih socialnih programov v skladu z 10. členom Zakona o invalidskih organizacijah so namenjeni večjemu številu invalidov, ki ne bivajo v teh domovih stalno, temveč začasno v skladu s cilji in nalogami socialnega programa.

Razlog za zavrnitev:

Pripomba ni sprejemljiva, saj razširja možnost uporabe nižje stopnje za dodatne kategorije objektov, kar pa ni predvideno po Šesti direktivi oz. po Pristopni pogodbi.

[8] Ministrstvo za kulturo je podalo predlog, da se v Prilogi I, za točko 11 doda nova točka: »objekti, ki so kulturni spomeniki in nepremična kulturna dediščina, vpisana v register na podlagi predpisov s področja kulturne dediščine.«

Obrazložitev:

Lastniki kulturnih spomenikov, ki morajo spomenik varovati oz. ohranjati na lastne stroške, bodo na eni strani soočeni z visokimi stroški vzdrževanja in obnove (povečanje zaradi varovanja in prenove spomeniških lastnosti in še zaradi povečanja DDV), po drugi strani pa ne bodo deležni nikakršnih dodatnih davčnih olajšav za varovanje spomeniško-varstvenih lastnosti kulturne dediščine. Edina davčna spodbuda za lastnike kulturnih spomenikov je bila v 112. členu prejšnjega Zakona o dohodnini, ki je določal, da lahko fizična oseba – rezident uveljavlja kot olajšavo pri odmeri dohodnine za plačane zneske v obnovo spomeniških lastnosti razglašenega in v državni register vpisanega kulturnega spomenika. Ker koncept novega zakona o dohodnini ne predvideva več tovrstnih davčnih olajšav za lastnike kulturnih spomenikov, je uvedba 8,5 % davčne stopnje za gradnjo, obnovo in vzdrževanje stanovanjskih prostorov, stanovanj oz. stanovanjskih hiš po mnenju Ministrstva za kulturo nujna, saj bodo na ta način lastniki kulturnih spomenikov stimulirani za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, manj bo tudi sive ekonomije. Primer države s tovrstnimi davčnimi olajšavami oz. oprostitvami: Velika Britanija.

Razlog za zavrnitev:

Predlagana širitev ni v skladu s Šesto DDV direktivo. DDV se po nižji stopnji 8,5% od davčne osnove obračunava in plačuje tudi od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, in vključno z gradnjo, obnovo in popravili teh.

147. člen ZDDV-1 (nižja stopnja DDV v prehodnem obdobju)

(1) Nižja stopnja DDV iz tretjega odstavka 41. člena tega zakona se uporablja do konca prehodnega obdobja iz Pristopne pogodbe Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma do konca prehodnega obdobja, ki je določen v pravnem aktu Sveta, s katerim se Sloveniji dovoljuje uporaba nižje stopnje DDV. (2) Konec uporabe nižje stopnje DDV iz tretjega odstavka 41. člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.

 [9]Spremembe tega člena so bile objavljene v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list, št. 52/07).

[10]Spremembe tega člena so bile objavljene v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list, št. 52/07).