Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> IX. ODBITEK DDV >> IX. 1. Nastanek in obseg pravice do odbitka >> 68. člen ZDDV-1- Popravek odbitka DDV >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 68. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so določeni primeri, ko mora davčni zavezanec popraviti odbitek DDV (sprememba upravičenosti do odbitka in sprememba dejavnikov, ki so merodajni za določitev zneska odbitka). V člen je vključena nova določba, ki vključuje primere, ko ni potrebno opraviti odbitka vstopnega DDV (uradno dokazanega uničenja ali izgube ter dajanje daril manjše vrednosti ali vzorcev).

Člen povzema določbe prvega odstavka 42. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 184.-186. členu.

Komentar k prvemu odstavku 68. členu tega zakona:

Popravek odbitka vstopnega DDV se mora izvršiti tudi v primeru, ko se naknadno ugotovi, da je bil odbitek vstopnega DDV obračunan v višjem ali nižjem znesku, kakor je znesek, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen (tako npr. znižanje vstopnega DDV zaradi izkoriščenega popusta za predčasno plačilo računa).

Komentar k drugemu in tretjemu odstavku 68. člena tega zakona:

V okviru drugega odstavka 68. člena ZDDV-1 je mišljena sprememba pogojev, ki so bili merodajni za odbitek DDV na začetku uporabe osnovnih sredstev (opredmetenih osnovnih sredstev in nepremičnin, ki so osnovna sredstva po računovodskih predpisih; po novem (od 27.6.2007) se za osnovna sredstva za namene izračuna popravka vstopnega DDV štejejo tudi nepremičnine, ki se po računovodskih predpisih ne uvrščajo med osnovna sredstva, vendar jih davčni zavezanec uporablja za opravljanje dejavnosti), naknadna sprememba teh pogojev pa povzroči večji ali manjši odbitek glede na začetno stanje (glede na začetni odbitek ali začetni »neodbitek«, če DDV pri nabavi osnovnega sredstva nismo smeli odbiti, ker smo npr. osnovno sredstvo uporabljali za opravljanje oproščene dejavnosti). V prejšnjem zakonu je bil uporabljen pojem popravka v zvezi s pojmom opreme in nepremičnin, sedaj pa v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in nepremičninami, ki so osnovna sredstva po računovodskih predpisih. V tretjem odstavku so vključeni primeri, zaradi katerih popravka odbitka vstopnega DDV ne opravljamo, tako npr. v primerih uradno dokazanega uničenja ali izgube, daril manjših vrednosti (izpolnjeni pogoji iz 7. člena ZDDV-1) in vzorcev (izpolnjeni pogoji iz 7. člena ZDDV-1). V povezavi z uničenjem (enako pri izgubah) lahko zasledimo, da popravka odbitka vstopnega DDV ne opravljamo le v primeru uradno dokazanega uničenja, pa tudi izgube. Iz točke b) 1. odstavka 20. člena Šeste direktive lahko zasledimo, da imajo države članice možnost, da določijo, da popravka vstopnega DDV ne opravljamo tudi v primeru tatvine, vendar Slovenija te možnosti ni vključila v 68. člen ZDDV-1.

Sodna praksa Sodišča ES: C-97/90:

Davčni zavezanec (Lennartz) je kupil avto, ki ga je v glavnem uporabljal v zasebne namene in ni odbil vstopnega DDV. Nemčija priznava pravico do odbitka vstopnega DDV pri avtomobilih za poslovno uporabo davčnih zavezancev (Slovenska DDV zakonodaja priznava pravico do odbitka vstopnega DDV pri nabavi osebnih avtomobilov v poslovne namene le v določenih primerih: dajanje avtomobilov v najem, prodajo in še pri nabavi v določenih dejavnostih). Davčnemu zavezancu se je poslovna (službena) uporaba avtomobila povečala, zato je zahteval vračilo dela vstopnega DDV. Nemška davčna uprava zahtevi ni ugodila, z obrazložitvijo, da je bil avtomobil kupljen v zasebne namene. Lennartz se je pritožil z utemeljitvijo, da je prišlo do spremembe pogojev za obdavčenje v petletnem obdobju, v katerem se popravlja vstopni DDV pri opredmetenih osnovnih sredstvih. Nemško sodišče je primer predalo Sodišču ES, ki je odločilo: