Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI >> X. 1. Obveznost plačila >> 77. člen ZDDV-1- Plačilo DDV v državni proračun >>

II. Komentarji

Kazalo

II.a Komentar k 77. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

S tem členom so določeni plačilni pogoji in predpisan skrajni rok za plačilo DDV, ki je usklajen z rokom za predložitev obračuna DDV, to je najkasneje na zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Enak rok je predpisan za pridobitve novega prevoznega sredstva znotraj Skupnosti, če le-ta niso namenjena nadaljnji prodaji ter za pridobitve trošarinskih izdelkov znotraj Skupnosti. Izjeme so predpisane za pridobitev novega prevoznega sredstva, če le-tega pridobi oseba, ki ni identificirana za namene DDV, saj ta oseba ne predlaga obračuna DDV, temveč plača DDV na podlagi odločbe davčnega organa. V primeru uvoza blaga pa se DDV plača kot da bi bil uvozna dajatev.

V tem členu so povzete določbe 39. člena prejšnjega zakona.

Dodana sta nova peti in šesti odstavek, ki sta nujno potrebna zaradi uvedbe enotnih dovoljenj v skladu s carinsko zakonodajo. Pri izdaji enotnih dovoljenj s centraliziranim načinom carinjenja, se uvozne dajatve pobirajo tam, kjer se vloži deklaracija. Ker pa je blago sproščeno v prost promet v Sloveniji, se mora vzpostaviti nov način pobiranja slovenskega davka na dodano vrednost, ki se obračuna in plačuje pri uvozu, kakor je opredeljeno v petem in šestem odstavku tega člena.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 206.-212. členu.

V primeru izkazane obračunske obveznosti za DDV so vsi plačniki dolžni plačati DDV najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčna obdobja po ZDDV-1 so lahko enomesečna in trimesečna.

Komentar k petemu odstavku 77. člena tega zakona:

Pri uvozu blaga se davčna obveznost obračunava in plačuje, kot da bi DDV uvozna dajatev v smislu carinskega zakona. Plačilu davka je zavezan ves uvoz blaga, ne glede na to ali blago uvozi davčni zavezanec ali katera druga oseba. Glede na to, da v praksi vse države, ki poznajo sistem DDV omogočajo vračilo vstopnega DDV pri izvozu blaga, je treba vso blago pri vnosu v državo, kjer bo dejansko porabljeno bodisi v proizvodnji bodisi v končni potrošnji, obdavčiti enako kot pa če bi to blago bilo proizvedeno na območju države. Skladno s tem načelom je zagotovljena tudi oprostitev plačila DDV pri izvozu blaga, vključno s pravico do povračila vstopnega DDV. Pravico do povračila oziroma odbitka vstopnega DDV pridobi davčni zavezanec v trenutku, ko je blago dejansko izneseno iz Slovenije. Določen je tudi trenutek "uvoza blaga", ko obveznost za plačilo DDV dejansko nastane. Pri določanju teh primerov se upošteva posamezne carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, ki so določene s carinskimi predpisi. Tako zakon vzpostavlja ustrezne mehanizme, ki omogočajo, da se DDV pri uvozu blaga plačuje vedno le v primerih, ko se plačajo tudi druge uvozne dajatve oziroma v primerih, ko bi se le te morale plačati, če bi bile predpisane. Vzpostavljena je domneva, da se DDV pri uvozu blaga obravnava, kot da bi bil uvozna dajatev. To pomeni, da se DDV pri uvozu dejansko plačuje le v primeru sprostitve blaga v prosti promet, predelave pod carinskim nadzorom oziroma v primeru začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila carine; v vseh ostalih primerih carinsko dovoljenih rab ali uporab (carinsko skladiščenje, uvoz zaradi izvoza, proste carinske cone (razen v primeru sprostitve blaga v coni v prost promet), tranzit, uničenje pod carinskim nadzorom ipd.) pa se plačilo DDV odloži, dokler ne nastane tudi obveznost za plačilo uvoznih dajatev. Če le-ta sploh ne nastane, govori zakon o oprostitvi plačila DDV. Seveda pa je DDV treba plačati tudi v primeru, če je carinski dolg nastal zaradi kakršnih koli kršitev carinskih predpisov - npr. nedovoljena odstranitev blaga iz carinskega skladišča, nedovoljena uporaba blaga ipd.