Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (147.,135.,148.,149., 150. člen)

147. člen- P (Splošno)

Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezne listine, kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava, in vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV ter odbitek DDV (v nadaljnjem besedilu: listina).

135. člen- P (Poročanje o višini ustvarjenega letnega prometa od prodaj na daljavo)

(1) Davčni zavezanec iz 148. člena tega pravilnika, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice preseže vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga iz drugih držav članic v skladu s členom 28b (B)(2) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS, mora pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so bile te dobave opravljene, poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici.

(2) Davčni zavezanec iz 148. člena tega pravilnika, ki se je odločil za obračunavanje DDV v drugi državi članici po šestem odstavku 20. člena ZDDV-1, mora davčni organ v roku iz prejšnjega odstavka obvestiti poleg podatkov o letnem prihodku od prodaje v vsaki posamezni državi članici še o obdobju, za katero se je odločil obračunavati DDV v namembni državi članici, ter identifikacijski številki za DDV v namembni državi članici.

148. člen- P (Prodaja blaga na daljavo)

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge države članice, pri katerih se v skladu z 20. členom ZDDV-1 šteje, da je kraj opravljene dobave tam, kjer se odpošiljanje oziroma prevoz konča (v nadaljevanju: prodaja blaga na daljavo), mora zaradi izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 218/92 (UL L št. 264 z dne 15. 10. 2003, str. 1) v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa, ločeno za vsako namembno državo članico.

149. člen- P (Posebna evidenca blaga iz drugega odstavka 85. člena ZDDV-1)

(1) Posebna evidenca blaga iz drugega odstavka 85. člena ZDDV-1 mora vsebovati naslednje podatke:

  - zaporedno številko vpisa;

  - številko in datum listine;

  - zbirno vrednost blaga v eurih z listine;

  - količino blaga, navedenega v listini;

  - kratek opis blaga;

  - vrsto transakcije iz drugega odstavka 9. člena ZDDV-1 (v primeru točke f) in g) vrsto opravljene storitve, v primeru točke h) pa namen začasne rabe blaga, kot na primer: sejem, razstava ipd.);

  - namembna država članica, v katero je blago odpeljano oziroma odposlano;

  - datum odpošiljanja blaga;

  - datum dejanskega prejema blaga, ko se blago vrne v Slovenijo, ali datum prodaje blaga, če se blago ne vrne v Slovenijo;

  - količina blaga in kratek opis blaga, ki se ne vrne v Slovenijo.

(2) Če se blago iz prve namembne države članice pošlje neposredno v drugo namembno državo članico in so še vedno izpolnjeni pogoji iz točke f), g) in h) drugega odstavka 9. člena ZDDV-1, mora davčni zavezanec tako transakcijo evidentirati posebej.

150. člen- P (Podatki iz tretjega odstavka 85. člena ZDDV-1)

Davčni zavezanec mora v skladu s tretjim odstavkom 85. člena ZDDV-1 v svojem knjigovodstvu zagotoviti zlasti naslednje podatke:

  - količino in vrednost prejetega blaga;

  - kratek opis blaga (vrsta premičnine);

  - vrsto opravljene storitve (cenitev premičnine ali vrsta storitve, ki se opravlja na premičnini);

  - ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče naročnika storitve;

  - identifikacijsko številko za DDV naročnika storitve;

  - datum prejema blaga iz države članice naročnika storitve;

  - datum vračila blaga po opravljeni storitvi;

  - količina blaga, ki ni bilo vrnjena naročniku;

  - opis blaga, ki ni bilo vrnjeno naročniku.

Kazalo | II. Komentarji | III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (147.,135.,148.,149., 150. člen) | IV. Pojasnila DURS in sodna praksa