Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (154.,158.,179. in 180. člen)

154. člen- P (Splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za davčno obdobje sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV, in sicer na obrazcu DDV-O, ki ga mora predložiti davčnemu organu. Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora poleg obrazca DDV-O predložiti še Prilogo A k obrazcu DDV-O.

(2) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, ugotovi davčno obveznost po podatkih iz:

  - izdanih in prejetih računov, ki so izključeni iz posebne ureditve,

  - računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma izdani v tekočem davčnem obdobju in plačani v tekočem davčnem obdobju, ter

  - računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma izdani v predhodnih davčnih obdobjih in plačani v tekočem davčnem obdobju.

(3) Davčni zavezanec, ki je že predložil obračun DDV in naknadno ugotovil, da je obračunal napačno davčno obveznost, do izteka roka za predložitev tega obračuna, lahko že vloženi obračun nadomesti z novim.

(4) Davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotovi tudi naslednje podatke:

  - podatke o popravku zneska obračunanega in zneska odbitka DDV zaradi spremembe davčne osnove;

  - podatke o popravku zneska obračunanega in odbitka DDV zaradi napak;

  - podatke o nastalih razlikah med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež;

  - podatke o znesku odbitka DDV, ki ga davčni zavezanec ni odbil v davčnem obdobju, ko je prejel račun oziroma carinsko deklaracijo, ampak ga uveljavlja naknadno v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZDDV-1 in

  - podatke o popravku odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom 69. člena ZDDV-1.

(5) Davčni zavezanec, ki opravi dobavo rabljenega osnovnega sredstva v skladu s 183. členom tega pravilnika, podatek o znesku prometnega davka, ki ga uveljavlja kot odbitek DDV, zagotovi v svojem knjigovodstvu.

(6) Davčni zavezanec podatke iz četrtega in petega člena odstavka vključi v obračun DDV, v katerem je ugotovil napako, in sicer v ustrezne oznake obrazca DDV-O.

(7) Obrazec DDV-O in Prilogo A k obrazcu DDV-O lahko davčni zavezanec predloži v papirni obliki ali v elektronski obliki prek sistema eDavki.

(8) Obrazec DDV-O in Priloga A k obrazcu DDV-O sta v Prilogah X in XI k temu pravilniku in sta njegov sestavni del.

158. člen- P (Naknadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga in popravek vrednosti izvozne dobave)

(1) Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da je bil DDV ob uvozu obračunan v nižjem ali višjem znesku, kot je zakonsko dolgovani znesek DDV, odloča o naknadnem obračunu oziroma vračilu ali odpustu preveč plačanega oziroma obračunanega DDV v skladu s carinskimi predpisi.

(2) Vračilo DDV na podlagi odločbe carinskega organa o povrnitvi preveč plačanega DDV se izvrši z izplačilom ustreznega zneska le v delu, v katerem prejemnik blaga, ki je plačal znesek DDV, ki ni bil zakonsko dolgovan, ni uveljavil odbitka DDV.

(3) Če je bil DDV od uvoza že upoštevan kot odbitek DDV, carinski organ v skladu s carinskimi predpisi vrne oziroma odpusti plačilo DDV le, če zavezanec dokaže, da je odbitek DDV zmanjšal za znesek DDV, ki naj bi ga carinski organ vrnil oziroma katerega plačilo naj bi odpustil.

(4) Če je zavezanec izvozil določeno blago, pozneje pa je bila izvozna carinska deklaracija razveljavljena ali je bilo blago vrnjeno in ob uvozu oproščeno plačila uvoznih dajatev in DDV, mora davčni zavezanec o tem nemudoma obvestiti davčni organ in ustrezno popraviti vrednost izvozne dobave.

179. člen- P (Podatki v obračunu)

Davčni zavezanec v obrazec DDV-O za obračun DDV vpisuje podatke za transakcije po posebni ureditvi po plačani realizaciji na podlagi prejetih in izvršenih plačil ter podatke na podlagi izdanih in prejetih računov za transakcije iz 132. člena ZDDV-1 in za transakcije, ki so oproščene plačila DDV.

180. člen- P (Podatki v Prilogi A k obrazcu DDV-O)

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v Prilogi A k obrazcu DDV-O, izkaže:

  - podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani, in podatke o odbitku DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v tekočem davčnem obdobju, za katere v tem obdobju plačilo ni bilo izvršeno in

  - podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju, in podatke o odbitku DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere je plačilo izvršeno v tekočem davčnem obdobju.

Kazalo | II. Komentarji | III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (154.,158.,179. in 180. člen) | IV. Pojasnila DURS in sodna praksa