Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (175.,176.,177.,178., 179.,180.,181. člen)

175. člen- P (Splošno)

(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora v svojem knjigovodstvu ali drugi evidenci zagotoviti tudi podatke o:

    - prejetih plačilih (znesek in datum plačila) in obračunanem DDV po prejetih plačilih po različnih stopnjah DDV in

    - izvršenih plačilih (znesek in datum plačila) in odbitku DDV na podlagi izvršenih plačil po različnih stopnjah DDV.

(2) Če ni s tem podpoglavjem drugače določeno, veljajo za ugotavljanje davčne obveznosti zavezancev, ki obračunavajo DDV po plačani realizaciji, vse določbe tega pravilnika, ki se sicer nanašajo na obračunavanje DDV na podlagi izdanih in prejetih računov.

176. člen- P (Nastanek davčne obveznosti na podlagi prejetih plačil)

(1) Če davčni zavezanec ugotavlja davčno obveznost na podlagi prejetih plačil, nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko prejme plačilo, to je na dan, ko je terjatev, v zvezi s katero je nastala obveznost za obračun DDV, poravnana.

(2) Če davčni zavezanec prejme plačilo v gotovini (v obliki bankovcev, kovancev, čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev), se šteje, da je dan prejema plačila dan, ko prejme gotovino. Če davčni zavezanec prejme plačilo z uporabo plačilne ali kreditne kartice, se šteje, da je dan prejema plačila dan izdaje potrdila o prejetem plačilu.

(3) Če davčni zavezanec prejme plačilo na račun pri banki ali drugi finančni instituciji, se šteje, da je dan prejema plačila dan, ko prejme denar na račun.

(4) Če davčni zavezanec prejme plačilo v drugih oblikah (v obliki pobota ali kompenzacije, odstopa ali cesije, nakazila ali asignacije, prevzema dolga), se šteje, da je dan prejema plačila dan, ko je terjatev poplačana po predpisih, ki urejajo te načine plačila.

177. člen- P (Odbitek DDV na podlagi izvršenih plačil)

(1) Če davčni zavezanec ugotavlja davčno obveznost na podlagi prejetih plačil, ima pravico do odbitka DDV na dan, ko izvrši plačilo, če so izpolnjeni drugi pogoji iz 62. in 63. člena ZDDV-1, to je na dan, ko je obveznost, v zvezi s katero je nastala pravica do odbitka, poravnana.

(2) Če davčni zavezanec izvrši plačilo v gotovini (v obliki bankovcev, kovancev, čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev), nastane pravica do odbitka DDV na dan, ko izvrši plačilo v gotovini. Če davčni zavezanec izvrši plačilo s plačilno ali kreditno kartico, se šteje, da je dan izvršitve plačila dan izdaje potrdila o izvršenem plačilu.

(3) Če davčni zavezanec izvrši plačilo na račun pri banki ali drugi finančni instituciji, nastane pravica do odbitka DDV na dan, ko izvrši plačilo na račun.

(4) Če davčni zavezanec izvrši plačilo v drugih oblikah (v obliki pobota ali kompenzacije, odstopa ali cesije, nakazila ali asignacije, prevzema dolga), se šteje, da je dan izvršitve plačila dan, ko je obveznost izpolnjena po predpisih, ki urejajo te načine plačila.

178. člen- P (Specifične transakcije)

(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, pri uvozu blaga, pridobitvah blaga znotraj Skupnosti ali izvzetju blaga iz zaloge v skladu z 21. členom tega pravilnika, obračunava in plačuje DDV po splošnih pravilih. Ureditev po plačani realizaciji pa lahko uporabi, če opravi nadaljnjo dobavo tega blaga na ozemlju Slovenije.

(2) Zadnja alineja drugega odstavka 132. člena ZDDV-1 se ne nanaša na primere, ko je opravljena delna dobava blaga ali storitev in se račun nanaša le na to delno dobavo blaga ali delno dobavo storitev.

(3) Če davčni zavezanec za opravljeno dobavo blaga ali storitev, od katere obračunava DDV po plačani realizaciji, prejme le delno plačilo, obračuna DDV od delnega plačila po preračunani stopnji.

(4) Če davčni zavezanec za njemu opravljeno dobavo blaga ali storitev, od katere uveljavlja odbitek DDV po plačani realizaciji, izvrši le delno plačilo, lahko uveljavlja odbitek DDV le od delnega plačila, pri čemer uporabi preračunano stopnjo DDV.

179. člen- P (Podatki v obračunu)

Davčni zavezanec v obrazec DDV-O za obračun DDV vpisuje podatke za transakcije po posebni ureditvi po plačani realizaciji na podlagi prejetih in izvršenih plačil ter podatke na podlagi izdanih in prejetih računov za transakcije iz 132. člena ZDDV-1 in za transakcije, ki so oproščene plačila DDV.

180. člen- P (Podatki v Prilogi A k obrazcu DDV-O)

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v Prilogi A k obrazcu DDV-O, izkaže:

    - podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani, in podatke o odbitku DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v tekočem davčnem obdobju, za katere v tem obdobju plačilo ni bilo izvršeno in

    - podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju, in podatke o odbitku DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere je plačilo izvršeno v tekočem davčnem obdobju.

181. člen- P (Poročanje o neplačanih računih na dan 31. decembra tekočega leta)

(1) Davčni zavezanec v popis računov iz drugega odstavka 136. člena ZDDV-1 vključi račune po plačani realizaciji, ki so bili izdani v tekočem letu in niso bili plačani do 31. decembra tekočega leta.

(2) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu popis računov tako, da navede številke računov s tem, da ločeno izkaže rekapitulacijo neplačanega DDV po davčni osnovi in po posamezni stopnji DDV.

Kazalo | II. Komentarji | III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (175.,176.,177.,178., 179.,180.,181. člen) | IV. Pojasnila DURS in sodna praksa