Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (81., 82. in 83. člen)

81. člen-P

(Prodaja blaga v trgovini, ki izpolnjuje pogoje za carinsko skladišče na letališčih oziroma pristaniščih)

(1) V skladu s točko b) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščeno tudi blago, ki se proda v trgovini, ki izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče, kateremu je dovoljena prodaja na drobno in se nahaja na letališčih oziroma pristaniščih odprtih za mednarodni promet pod pogojem, da se blago iznese v dovoljenih količinah v potnikovi osebni prtljagi pri poletih ali ladijskih prevozih na tretje ozemlje ali v tretjo državo.[1]

(2) Za potnika iz prvega odstavka tega člena se šteje potnik, ki ima vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma pristanišče države zunaj Skupnosti.

82. člen-P (Izvoz blaga in storitve iz e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1)

(1) DDV se ne plačuje ob izvozu blaga ter od prevoznih in drugih postranskih storitvah, ki so neposredno povezane z izvozom blaga. Kot izvoz po a) točki prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 se šteje tudi dobava blaga, ki se odpošlje ali odpelje iz Skupnosti iz druge države članice.

(2) Davčni zavezanec dokazuje, da je bila opravljena izvozna dobava (izvoz) z dokazilom, iz katerega je razvidno, da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz carinskega območja Skupnosti.

(3) Dokazilo iz drugega odstavka tega člena je pisna izvozna carinska deklaracija ali spremni dokument pri izvozu, ki mora vsebovati najmanj:

  - ime in naslov davčnega zavezanca (izvoznika),

  - trgovsko ime in količino izvoženega blaga,

  - kraj in datum izvedbe izvoznega carinskega postopka,

  - potrditev izstopnega carinskega organa o iznosu blaga, ki dokazuje, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.

(4) V primeru, ko je bila carinska deklaracija po elektronski poti vložena v slovenski carinski informacijski sistem, je dokazilo iz drugega odstavka tega člena elektronsko sporočilo carinskega urada izvoza iz aplikacije »SI-AES« v xml obliki, ki se pošlje izvozniku oziroma deklarantu.

(5) Ne glede na četrto alinejo tretjega odstavka tega člena lahko potrditev mejne carinske izpostave o iznosu blaga iz Skupnosti nadomesti potrdilo o izstopu blaga, ki ga naknadno, na podlagi predloženih carinskih in komercialnih dokumentov o iznosu blaga, izda izvozni carinski organ. Potrdilo iz tega odstavka se lahko izda kot naknadna potrditev izstopa blaga na izvozni carinski deklaraciji ali drugem dokumentu, ki vsebuje podatke iz prve do tretje alineje tretjega odstavka tega člena, ali kot posebno potrdilo carinskega organa.

(6) Kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena se lahko uporabi tudi carinska deklaracija za vnos v carinsko skladišče in prijava za vnos v prosto cono in prosto skladišče, če gre za blago, ki je v skladu s carinskimi predpisi vneseno v carinsko skladišče, prosto cono ali prosto skladišče z namenom, da bo dejansko izvoženo najpozneje v roku treh mesecev. V tem primeru mora davčni zavezanec deklaracijo hraniti skupaj z izvozno carinsko deklaracijo, s katero je blago dejansko zapustilo carinsko območje Skupnosti. Sama izvozna carinska deklaracija se za namene DDV v tem primeru ne more uporabljati.

(7) Če se blago izvaža iz Skupnosti na podlagi ustne carinske deklaracije, podane v skladu s carinskimi predpisi, se kot dokazilo o izvozni dobavi iz drugega odstavka tega člena uporabi račun ali drug komercialni dokument, na podlagi katerega je izvoz izvršen, vendar le, če vsebuje najmanj podatke iz prve do tretje alineje tretjega odstavka tega člena in če je izstopni carinski organ z žigom na računu oziroma drugem komercialnem dokumentu potrdil iznos blaga iz carinskega območja Skupnosti.

(8) Če davčni zavezanec pošilja blago iz Skupnosti po pošti, hitri pošti ali železnici, se kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena lahko uporabi tudi:

  - poštna deklaracija, tovorni list ali dvojnik takega dokumenta ali

  - drugo dokazilo, ki se običajno uporablja v poštnem prometu oziroma pri hitri pošti.

(9) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:

  - ime in naslov oziroma firmo in sedež izdajatelja ter dan izdaje dokazila;

  - ime in naslov oziroma firmo in sedež davčnega zavezanca (izvoznika);

  - običajno trgovsko ime in količino blaga;

  - kraj in dan, ko je bilo blago izvoženo, oziroma kraj in dan, ko je bilo blago odposlano v tujino;

  - ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika blaga v namembni državi;

  - izjavo izdajatelja, da so bili podatki v dokazilu izdani na podlagi poslovnih listin izdajatelja in jih je mogoče preveriti;

  - podpis in žig izdajatelja.

(10) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko, če je v skladu s carinskimi predpisi ena carinska deklaracija vložena za več izvoznikov, kot dokazilo o izstopu blaga uporabi potrdilo carinskega organa o izstopu blaga. V tem primeru se izvozna carinska deklaracija za potrebe DDV razveljavi.

(11) V skladu s točko e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene tudi storitve, ki se opravijo v zvezi z odpremo blaga neposredno v izvoz (na primer: prevozne storitve, storitve nakladanja, razkladanja, prekladanja na drugo prevozno sredstvo, storitve organiziranja prevoza blaga ipd.).

(12) V skladu s točko e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene tudi storitve, enakovrstne storitvam, kot so omenjene v prejšnjem odstavku, ki se opravijo v zvezi z dobavo blaga, v zvezi s katerim obveznost za plačilo DDV od uvoza v skladu z drugim odstavkom 31. člena ZDDV-1 še ni nastala.

83. člen-P (Kaj se ne šteje za izvoz)

(1) Za izvoz blaga, ki je oproščen plačila DDV, se ne šteje:

  - izvoz blaga v okviru postopka pasivnega oplemenitenja, razen če carinski deklarant dokaže, da je začasno izvoženo blago zaradi spremenjenih okoliščin ostalo zunaj carinskega območja Skupnosti;

  - izvoz blaga, ki je začasno izvoženo z zvezkom ATA, razen če deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin začasno izvoženo blago ostalo zunaj carinskega območja Skupnosti;

  - izvoz blaga, ki je namenjeno, da bo ponovno uvoženo in v skladu s carinskimi predpisi ob vrnitvi oproščeno plačila uvoznih dajatev, razen če carinski deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin izvoženo blago ostalo zunaj carinskega območja;

  - iznos skupnostnega blaga iz carinskega območja v okviru postopka notranjega tranzita.

(2) Za blago iz prvega odstavka tega člena ne nastane obveznost za obračun DDV, zavezanec pa vrednosti blaga iz prejšnjega odstavka v obračunu DDV ne sme izkazati kot izvoz blaga.


[1] Spremembe tega člena so bile objavljene v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 52/07).

Kazalo | II. Komentarji | III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (81., 82. in 83. člen) | IV. Pojasnila DURS in sodna praksa