Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Komentar predlagatelja ZDDPO-2 iz Poročevalca DZ

V 20. členu je določeno davčno obravnavanje odhodkov oblikovanja rezervacij, to je upoštevanje njihovega oblikovanja ter porabe oziroma odprave, pri določanju davčne osnove. Namreč, davčni zavezanec lahko na podlagi veljavnih slovenskih računovodskih standardih - SRS, ki so pravila računovodenja, oblikuje rezervacije le na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov. Tako se po SRS rezervacije oblikujejo za sedanje ob­veze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v ob­dobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih veli­kost je mogoče zanesljivo oceniti. Pogoj za pripoznanje rezervacije je dolgoročna obveza, pri poravnavi katere mora biti verjeten odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.

Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, se oblikovanje rezervacij prizna kot odhodek v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij, razen če s tem zakonom ni določeno drugače. Za rezervacije po tem členu se štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne dolgoročne obveznosti se ne štejejo za rezervacije.

Odprava in poraba rezervacij iz tega člena, ki niso bile priznane kot odhodek, se v davčnem obdobju upošteva na način, da:

- se iz davčne osnove izvzamejo prihodki iz odprave ali porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano kot odhodek in

- se priznajo odhodki iz porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano kot odhodek. S tem se prepreči, da so v davčno osnovo ponovno vključeni prihodki, ki so že povečevali davčno osnovo. Nasprotno, pa so v davčno osnovo vključeni odhodki, ki niso bili vključeni v davčno osnovo v prehodnih obdobjih oziroma ob oblikovanju rezervacij.

Kot oblikovanje oziroma odprava rezervacij se obravnava tudi njihov popravek na sedanjo vrednost predvidenih bodočih izdatkov na koncu obračunskega obdobja. SRS 10.22 določa, da se na koncu obračunskega obdobja rezervacije "popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze".

Prevrednotenje je urejeno ločeno po posameznih računovodskih kategorijah v členih 21. do 23.

Kazalo | Vsebina zakona | Komentar predlagatelja ZDDPO-2 iz Poročevalca DZ | Povezani členi v ZDDPO-2 (83. člen)