Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Komentar predlagatelja ZDDPO-2 iz Poročevalca DZ

V 21. členu je urejeno prevrednotenje terjatev in tudi odpis terjatev. Po SRS je prevrednotenje terjatev sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotenje terjatev se ne šteje pogodbeno povečanje ali zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti. Pojavi se predvsem kot prevrednotenje terjatev zaradi njihove oslabitve ali prevrednotenje terjatev zaradi odprave oslabitve.

Za terjatve po tem členu se štejejo kratkoročne in dolgoročne poslovne terjatve, ki ne vključujejo aktivnih časovnih razmejitev. V skladu s SRS 5.1. so terjatve na premoženjskih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Kot poslovne terjatve se ne štejejo dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe, temveč le tiste, povezane s finančnimi prihodki, ki izhajajo iz njih. Aktivne časovne razmejitve spadajo med poslovne terjatve le v širšem pomenu. Po SRS 5.2. se terjatve pojavljajo večinoma do kupcev ali drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev, lahko tudi do dobaviteljev prvin poslovnega procesa, do zaposlencev, do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida, do financerjev in do uporabnikov finančnih naložb. Po SRS so terjatve za posojila finančne terjatve, ki se obravnavajo v standardu za finančne naložbe. Potrebno pa je omeniti, da so po SRS 5.11 tudi poslovne terjatve v posesti za trgovanje sestavni del kratkoročnih finančnih naložb.

Odhodki zaradi prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve se priznajo v obračunanih zneskih. V skladu s SRS izguba zaradi oslabitve terjatev bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke. Vendar pa zakon določa maksimalno vrednost, do katere se odhodki zaradi prevrednotenja priznajo, in sicer znesek teh odhodkov v davčnem obdobju ne sme presegati zneska, ki je enak 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja, pod pogojem, da skupni znesek oblikovanih popravkov vrednosti terjatev v davčnem obdobju ne presega zneska ali odstotka, izračunanega na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti.

Odprava oslabitev se upošteva na način, da se prihodki iz odprave oslabitve, ki ni bila priznana kot odhodek, izvzemajo iz davčne osnove. Oslabitev terjatev povzroča prevrednotovalne poslovne odhodke, odprava oslabitev pa povzroča prevrednotovalne poslovne prihodke. Ta prihodek se v skladu z zgornjo določbo ne vključi v davčno osnovo, če predhodno tudi odhodek ni bil vključen v davčno osnovo. S tem se zagotavlja pravilnost vključevanja posameznih postavk v davčno osnovo.

Odhodki, nastali zaradi prevrednotenja oziroma preračuna terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja, se priznajo kot odhodek v celoti. V skladu s SRS se terjatve izražene v tuji valuti, na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke, zmanjšanje terjatev pa povečuje finančne odhodke.

Odhodki zaradi prevrednotenja terjatev, ki po prvem odstavku 21. člena niso priznani kot odhodki, se priznajo na podlagi odpisa celote ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oziroma poravnane in sicer pod naslednjimi pogoji:

- odpis terjatev je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane v celoti,

- odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma, da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

Če so odhodki iz prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve davčno priznani, se davčna osnova ob odpisu terjatev poveča za davčno priznane odhodke iz prevrednotenja terjatev v preteklih davčnih obdobjih, če se odpis terjatev ne opravi pod zgoraj navedenimi pogoji.

SRS določajo, da se pripoznanje terjatev v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja odpravi, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice, ne obvladujejo pa se, če se pravice do koristi, podrobno določene v pogodbi, izrabijo, če ugasnejo ali če se odstopijo. Med poslovnim letom se oblikujejo popravki vrednosti terjatev, ki jih ni mogoče poplačati. Lahko se oblikujejo bodisi posamično bodisi v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Popravki vrednosti zmanjšujejo knjigovodsko vrednost terjatve in povečujejo prevrednotovalne odhodke.

Kazalo | Vsebina zakona | Komentar predlagatelja ZDDPO-2 iz Poročevalca DZ | Povezani členi v tem zakonu