Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 23.10.2008 11:51:51

Obdavčitev subvencij z DDV

Davčni bilten

Rubrika: Sodna praksa - DURS (davčni bilten)print Natisni

Obdavčitev subvencij z DDV Racunovodja.com

Pojasnilo DURS, št. 4230-145/2007-2, 12. 4. 2007

V zvezi z obravnavanjem subvencij v sistemu DDV se v praksi pogosto postavlja vprašanje, kdaj neko plačilo velja kot prava subvencija oziroma kdaj je treba subvencijo vključiti v davčno osnovo in kdaj subvencija vpliva na določitev odbitnega deleža vstopnega DDV.

DDV-zakonodaja EU ne vsebuje pomena izraza subvencije. Opredelitev subvencije je dalo sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sodišče ES) v sodbi C-30/59: subvencija je plačilo v denarju ali stvareh države kot pomoč podjetju, ne pa plačilo kupca ali naročnika za blago ali storitev, ki jo izdeluje.

V praksi imajo državni organi praviloma vsa plačila iz proračuna ne glede na namen izplačila za subvencijo ali pa pogosto napačno ocenjujejo, da prejemnik teh sredstev ne veljajo za zavezance za DDV. Prejete subvencije so zato lahko prikrito plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev. Prejete subvencije je tako treba obravnavati predvsem z vsebinskega in ne le s formalnega vidika.

Glede obračunavanja DDV od subvencij je treba slediti načelom sodišča ES, po katerih je presojalo, ali je posamezna subvencija neposredno povezana s ceno dobave blaga oziroma opravljene storitve in tako vključena v davčno osnovo.

Po prvem odstavku 36. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) se v davčno osnovo vključijo le tiste subvencije, ki so neposredno povezane s ceno dobave blaga ali storitve. Določba je usklajena s 73. členom direktive 2006/112/ES (Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost Uradni list št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1).

Po 73. členu direktive 2006/112/ ES (oziroma členu 11A(1)(a) šeste direktive) je davčna osnova dobavljenega blaga ali storitve (razen samodobave in interne dobave) vse, kar pomeni plačilo, ki ga je oziroma bo dobil dobavitelj od kupca, potrošnika oziroma tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, neposredno povezanimi s ceno dobave.

Tudi plačila tretjih oseb so vključena v davčno osnovo. Če bi bilo drugače, bi se preprosto izognili obdavčitvi. Glede na določbo »vključno s subvencijo, ki je neposredno povezana s ceno« bi lahko rekli, da vključuje samo okoliščine, ko tretja oseba opravi plačilo. Prav tako bi lahko rekli, da so subvencije načeloma zunaj sistema DDV, tudi če obstaja zakonska povezava med dajalcem in prejemnikom subvencije, razen če je neposredno povezana s ceno dobave. Nadalje bi lahko rekli, da ne obstaja neposredna povezava, kadar je subvencija dana v fiksnem znesku in je neodvisna od cene dobave.

Iz šeste direktive oziroma direktive 2006/112/ES je razumeti, da subvencije, ki niso neposredno povezane s ceno blaga ali storitve, ne le da niso del davčne osnove, ampak pomenijo neobdavčljiv promet, saj se take subvencije razumejo kot prejemki, ki ne pomenijo plačila opravljene dobave blaga ali storitev.

Po mnenju Komisije je treba določbo iz 73. člena direktive 2006/112/ES »subvencije, ki so neposredno povezane s ceno« dobave, ki jih opravi davčni zavezanec, razlagati natančno in dobesedno. Subvencijo je treba vključiti v davčno osnovo le, če so izpolnjeni trije pogoji:

3. je plačilo (ali delno plačilo);

4. plačilo je opravljeno dobavitelju;

5. 1.plačilo je opravila tretja oseba.

Iz sodb (C-215/94, C-384/95, C-184/00, C-353/00, C-412/03, C-495/01, C-144/02, C-381/01) sodišča ES izhaja širša razlaga, ki temelji na tem, da mora imeti subvencija učinek na zmanjšanje cene. S tem ko 73. člen direktive 2006/112/ES določa, da se v davčno osnovo za DDV vštevajo tudi subvencije, dodeljene davčnim zavezancem, kot predmet DDV zajema celotno vrednost blaga oziroma opravljene storitve in preprečuje, da bi izplačilo pomoči povzročilo zmanjšanje davčnega donosa. Namen je torej izravnati davek, ki bi se davčnemu organu dejansko izognil zaradi subvencije.

Pojem »subvencije, ki so neposredno povezane s ceno« je treba razlagati tako, da ne moremo obdavčiti danih subvencij, razen če so izražene v ceni transakcije. Omenjena izjema, določena v 73. členu direktive 2006/112/ES, zahteva, da preverimo, ali se subvencije izražajo v ceni na stopnji končne potrošnje, in če je tako, koliko. To pomeni, da mora biti davčni organ sposoben dokazati, da je subvencija povzročila znižanje prihodkov od DDV, in v tem primeru na verjeten način opredeliti obseg davka, ki se mu je davčni zavezanec izognil.

Iz omenjenih sodb sodišča ES v nadaljevanju povzemamo napotila, na podlagi katerih ugotovimo, ali so to subvencije, neposredno povezane s ceno blaga oziroma storitve:

6. DDV je splošni davek na potrošnjo blaga in storitev (npr. če Skupnost za plačano odškodnino kmetu, ki se je odločil opustiti proizvodnjo mleka, ne dobi blaga ali storitve za svojo uporabo, saj Skupnost deluje v skupnem interesu spodbujanja pravilnega delovanja trga mleka v Skupnosti, to ni potrošnja v smislu DDV-sistema);

7. ni pomembno, ali so to storitev, ki jo opravi davčni zavezanec osebi, ki plača subvencijo; vključene morajo biti tri osebe: organ oblasti, ki da subvencijo, oseba, ki subvencijo prejme, in kupec blaga oziroma storitve, ki mu jo dobavi oziroma opravi subvencionirana oseba; niso zajete transakcije, ki so opravljene v korist osebe, ki da subvencijo;

8. subvencija mora biti izplačana točno določenemu subvencioniranemu dobavitelju oziroma izvajalcu, da bi ta dobavil določeno blago oziroma opravil posamezno storitev (ne sme se dodeliti potem, ko je dobava opravljena, da se znižajo njegovi proizvodni stroški); le tedaj velja subvencija kot protidajatev za dobavo blaga ali opravljeno storitev in je kot posledica tega obdavčljiva;

9. cena blaga oziroma storitve mora biti načeloma določena najpozneje v trenutku, ko nastopi obdavčljivo dejstvo;

10. treba je ugotoviti, ali je zaveza izplačila subvencije, ki jo je sprejel tisti, ki jo dodeli, povezana s pravico do izplačila, priznana upravičencu, ko ta opravi obdavčljivo dobavo oziroma storitev; ta povezava med subvencijo in ceno mora biti jasno vidna pri analizi okoliščin posameznega primera, iz katerih izhaja izplačilo te protidajatve;

11. povezava med subvencijo in ceno mora biti nedvoumna; treba je ugotoviti, ali subvencija, ki je izplačana dobavitelju, temu omogoča, da dobavlja blago ali opravlja storitve po ceni, nižji od tiste, ki bi jo zahteval, če ne bi prejel subvencije; da bi se ugotovilo, ali je izplačana subvencija določljiva, je treba primerjati prodajno ceno blaga z normalno lastno ceno ali pa ugotoviti, ali je subvencija nižja, ko se blago ne proizvaja več; če bodo rezultati značilni, velja, da je del subvencije, namenjene za proizvodnjo in prodajo blaga, povezan s ceno; ni nujno, da subvencija ustreza natančno zmanjšanju cene dobavljenega blaga, dovolj je že, da je povezava med zmanjšanjem cene in subvencijo (ki je lahko pavšalna) značilna;

12. kupci blaga oziroma prejemniki storitev imajo dobiček od subvencije, dodeljene njenemu upravičencu;

13. plačilo je prejeto »od kupca, naročnika ali tretje osebe« in torej nikoli od dobavitelja ali izvajalca samega; izraz »subvencije, ki so neposredno povezane s ceno« zajema izključno pomoči, ki pomenijo celotne ali delne protidajatve za dobavo blaga oziroma opravljeno storitev, ki jih tretji plača prodajalcu ali izvajalcu;

14. subvencije, ki pokrivajo del stroškov poslovanja, skoraj vedno vplivajo na lastno ceno blaga ali storitve, ki jo dobavi subvencionirana oseba, če ponuja neko blago ali storitve po ceni, ki je drugače ne more ponuditi, če mora pokriti svoje stroške in ustvariti dobiček.

Tako so na primer subvencije v notranjem potniškem prometu subvencije, povezane s ceno storitve, ki jo opravi davčni zavezanec potnikom, in se vključijo v davčno osnovo. Prav tako so kulturni projekti, povezani s knjigo, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, subvencije, neposredno povezane s ceno dobavljene knjige.

Nastanek obveznosti obračuna DDV

Glede nastanka obveznosti obračuna DDV od prejete subvencije je treba upoštevati 32. in 33. člen ZDDV-1. Tako 32. člen ZDDV-1 (62. člen Direktive 2006/112/ES) opredeljuje, kaj je obdavčljiv dogodek in kdaj nastane obveznost obračuna DDV. »Obdavčljivi dogodek« je dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV. Iz tega izhaja, da lahko nastane obveznost obračuna davka hkrati z obdavčljivim dogodkom ali pa po nastanku obdavčljivega dogodka, vendar ne pred njim, razen če obstaja določba, ki bi določala nasprotno (kakor je za predplačila). Nadalje 32. člen določa, da obveznost obračuna DDV nastane, ko ima davčni organ po zakonu pravico zahtevati davek od osebe, ki ga mora plačati, tudi če je plačilo lahko odloženo.

V 33. členu ZDDV-1 (63. do 67. člen direktive 2006/112/ES) je v prvem odstavku navedeno, da obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.

Načeloma se torej od zneska subvencije, ki je povezana s ceno, in od »neprave« subvencije, ki pomeni plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitve, obračuna DDV ob izdaji računa kupcu za opravljeno dobavo blaga ali storitev, plačniku subvencije pa prejemnik subvencije ne izda računa, ampak drug ustrezen dokument (npr. zahtevek za nakazilo subvencije).

V 33. členu ZDDV-1 so določene izjeme od splošnega pravila, ki jih je treba upoštevati, če nastopijo primeri, ki jih navaja člen. Najpogosteje se to zgodi, ko je plačilo izvedeno, preden je blago dobavljeno ali preden so storitve opravljene. Tedaj nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila. Navedeno pomeni torej izjemo od pravila, določenega v prvem odstavku 33. člena ZDDV-1 in ga je kot takšnega treba razlagati ozko. Kadar so plačila na račun izvedena pred obdavčljivim dogodkom, nastane obveznost obračuna davka ob izvedbi plačila, ker sopogodbeniki tako prikažejo svoj namen, da vnaprej prevzemajo vse finančne posledice obdavčljivega dogodka. Dobave blaga in storitve so namreč predmet DDV in ne plačila, izvedena so kot nasprotna dajatev zanje. A fortiori, plačila na račun, izvedena za dobave blaga ali za storitve, ki še niso jasno opredeljene, ne morejo biti predmet DDV.

Sodišče ES je v sodbi C-419/02 odločilo, da predčasna plačila v obliki pavšalnih vsot, plačana za blago, določeno na splošno na seznamu, ki se lahko spremeni vsak trenutek s sporazumom med kupcem in prodajalcem in s katerega lahko kupec morda izbere izdelke na podlagi sporazuma, ki se mu lahko v vsakem trenutku enostransko odpove in tako dobi nazaj celotno neuporabljeno predplačilo, ne spadajo na področje uporabe 65. člena direktive 2006/112/ ES. Da bi lahko nastala obveznost obračuna davka v skladu s 65. členom direktive 2006/112/ ES, morajo biti vse upoštevane informacije, ki zadevajo obdavčljivi dogodek, namreč prihodnje dobave ali prihodnje storitve, že znane in zlasti blago in storitve natančno določeni, ko se plačilo izvede na račun.

Odbitek davka na dodano vrednost

V 63. členu ZDDV-1 je določen obseg pravice do odbitka vstopnega DDV: davčni zavezanec ima pravico do odbitka DDV, ki ga mora plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za svoje obdavčene transakcije.

Sodišče je že velikokrat navedlo, da imajo vse omejitve pravice do odbitka posledice na višino davčne obremenitve in jo je treba v vseh državah članicah uporabiti enako.

Kadar davčni zavezanci sočasno opravljajo obdavčene transakcije, pri katerih je DDV odbiten, in oproščene transakcije, pri katerih DDV ni odbiten, 65. člen ZDDV-1 določa, da se odbitek prizna samo za del DDV, ki se pripiše obdavčenim transakcijam. Ta delež se izračuna v skladu z določbami istega člena zakona.

Po drugem odstavku 65. člena ZDDV-1 se v imenovalec odbitnega deleža vključijo subvencije, razen tistih, ki so neposredno povezane s ceno blaga ali storitev iz prvega odstavka 36. člena tega zakona.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) pa nadalje v 104. členu pojasnjuje, da davčni zavezanec, ki opravlja le obdavčeno dejavnost in prejema plačila, ki niso plačila za opravljene dobave blaga oziroma storitev (kot npr. prave subvencije, dotacije), ne izračunava odbitnega deleža. Navedena določba pravilnika je usklajena s sodbo sodišča ES C-204/03. Prvi odstavek 65. člena ZDDV-1 se uporablja le za »mešane« davčne zavezance, drugi odstavek tega člena pa omogoča zgolj omejitev pravice do odbitka z vključitvijo subvencij v imenovalec le pri takšnih davčnih zavezancih.

V skladu z drugim odstavkom 105. člena pravilnika pa davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščeno deloma pa obdavčeno dejavnost in v zvezi z obdavčeno dejavnostjo prejema plačila, ki niso plačila za opravljen promet blaga oziroma storitev (kakor npr. prave subvencije, dotacije), teh plačil ne vključi v izračun odbitnega deleža, če zagotovi podatke na način iz prve alinee prvega odstavka tega člena.

Iz navedenega torej izhaja:

- če davčni zavezanec opravlja le obdavčene transakcije in prejme prave subvencije, ne izračunava odbitnega deleža iz 65. člena ZDDV-1 (pri tem je treba paziti, če se prejete subvencije nanašajo na opravljanje neobdavčljive dejavnosti iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1, potem mora davčni zavezanec ugotavljati odbitek DDV, ki zadeva obdavčeno dejavnost na podlagi ključa, ki ga določi v svojih aktih);

- če davčni zavezanec opravlja obdavčene in oproščene transakcije in izračunava odbitni delež, v imenovalec odbitnega deleža vključi le prave subvencije, ne pa tudi »nepravih« subvencij, ki pomenijo plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitve;

- če subvencija pomeni plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, se obravnava v skladu z določbami ZDDV-1 kot obdavčeni ali oproščeni promet, saj so dobave blaga in storitve predmet DDV in ne plačila, izvedena kot nasprotna dajatev zanje.

To pojasnilo nadomešča doslej izdana pojasnila v zvezi z obdavčitvijo subvencij.

Ključne besede:
pojasnila DURS
DURS
Davčni bilten
DDV

Zadnji članki iz rubrike:

6.4.2008 14:51:26:
Obračunavanje DDV po uvedbi evra

6.4.2008 14:50:56:
Popravek odbitka DDV

6.4.2008 14:50:28:
Vsebina izdanih dobropisov

6.4.2008 14:49:56:
Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov

6.4.2008 14:49:22:
Posredovanje finančnih storitev

Najnovejši članki:

28.9.2020 16:30:05:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020

28.9.2020 16:24:34:
Prispevek ob Tednu požarne varnosti Gasilske zveze Slovenije

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT