Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.3.2019 19:46:00

Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 27. 03. 2019

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 27. 03. 2019 Racunovodja.com S predlogom zakona se spreminja zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, in sicer se na novo določi, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Uredi se tudi način postopanja glede plačila prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, ki je bil oziroma bo izplačan v letošnjem letu.

Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - nujni postopek

II. BESEDILO ČLENOV

  1. člen

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) se v 144. členu v tretji alineji tretjega odstavka število »70« nadomesti s številom »100«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

  1. člen

(1) Od regresa za letni dopust, ki je prejet v letu 2019 do uveljavitve tega zakona, se prispevki plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec.

(2) Preveč izračunani oziroma odtegnjeni prispevki pred uveljavitvijo tega zakona, se ne glede na zakon, ki ureja davčni postopek, vrnejo zavezancu za plačilo prispevkov (zavarovancu prispevki zavarovanca in delodajalcu prispevki delodajalca) po uradni dolžnosti na podlagi posebne odločbe davčnega organa, s katero se ugotovi obveznost v skladu s tem zakonom ter znesek preveč izračunanih oziroma odtegnjenih prispevkov. Zavezancu za plačilo prispevkov v tem primeru obresti ne pripadajo.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se vračilo prispevkov delodajalca ne izvede, če se v skladu s posebnimi predpisi ti prispevki samo izračunajo in ne plačajo.

(4) Odločba davčnega organa iz drugega odstavka tega člena ne posega v obveznost plačnika davka iz naslova davčnega odtegljaja, vzpostavljeno z obračunom davčnega odtegljaja, s katerim so bili izračunani in odtegnjeni prispevki zavarovanca.

(5) Odločbo iz drugega odstavka tega člena davčni organ izda najpozneje do 30. junija 2019.

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja

že za regres za letni dopust, prejet od 1. januarja 2019 dalje.

III. OBRAZLOŽITEV

1. člen

S tem členom se spreminja 144. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 40/17 in 65/17), s katerim je določena osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju. Spreminja se znesek, do katerega se regres za letni dopust ne všteva v osnovo za prispevke. Znesek se povečuje s 70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec na 100 % povprečne letne plače zaposlenih za predpretekli mesec. Upoštevaje na primer podatek o povprečni mesečni plači zaposlenih za mesec november 2018 (1.812,73 eurov) se znesek, do katerega se regres ne všteva v osnovo za plačilo prispevkov, poveča s 1.268,91 eurov na 1.812,73 eurov.

S to spremembo se bo zvišala osnova za oprostitev plačila prispevka delojemalca in tudi prispevka delodajalca za vse tiste, ki so upravičeni do regresa do 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Na prejemnike nižjega zneska regresa za letni dopust, in njihove delodajalce, sprememba ne bo imela vpliva.

Sprememba pomeni spremembo za vse prispevke za socialno varnost, saj je v skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 10. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18) ter 135. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), osnova za plačilo prispevkov za obveznost zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo ter za primer brezposelnost enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S spremembo se bodo torej znižali prihodki iz naslova vseh prispevkov za socialno varnost.

2. člen

Člen ureja prehodni režim oziroma plačilo prispevkov od regresa za letni dopust, ki so ga delodajalci v letu 2019 že izplačali pred uveljavitvijo zakona. Določeno je, da se za izplačilo regresa za letni dopust, ki je v letu 2019 že bil izplačan, prispevki plačujejo zgolj od zneska, ki presega 100% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, hkrati pa je določen način vračila prispevkov, ki so bili sicer že plačani v višjem znesku, kot pa bi bilo to glede na spremenjeno zakonodajo potrebno.

Preveč izračunani oziroma odtegnjeni prispevki pred uveljavitvijo tega zakona, se vrnejo zavezancu za plačilo prispevkov po uradni dolžnosti, kar pomeni, da bo davčni organ izdal posebno odločbo.

Posebej zakon opredeljuje, da zavezancu za plačilo prispevkov v primeru preveč izračunanih oziroma odtegnjenih prispevkov obresti ne pripadajo.

Vračilo prispevkov delodajalca se ne izvede, če se v skladu s posebnimi predpisi (na primer plačilo prispevkov za zaposlene invalide) ti prispevki samo izračunajo in ne plačajo.

Zakon prav tako določa skrajni rok za izdajo odločbe s strani davčnega organa, in sicer najpozneje do 30. junija 2019.

3. člen

Člen ureja začetek veljavnosti tega zakona ter določa, da se spremembe uporabljajo že za izračun prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, izplačanega v letu 2019 dalje.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

144. člen

(osnove za osebe v delovnem razmerju)

(1) Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 14. člena tega zakona je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

(2) Za zavarovance iz tretjega odstavka 14. člena tega zakona se za plačo iz prejšnjega odstavka šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Republiki Sloveniji.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prispevki plačujejo od:

- zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina;

- zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca v skladu z 241. členom tega zakona, in od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina in

- zneska regresa za letni dopust, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec; če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

(4) Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM POSTOPKU

V skladu s prvim odstavkom 143. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) vlada predlaga obravnavo predloga zakona po nujnem postopku, ker bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice za državo. Gre za enega izmed ukrepov v okviru davčnega prestrukturiranja, v zvezi s katerim so potekali pogovori in usklajevanja z zainteresiranimi deležniki. Predlagana sprememba je del ukrepov za ugodnejšo davčno strukturo, ki pa jo je nujno treba sprejeti čim prej, saj analize in mednarodne primerjave kažejo, da je davčna struktura in obremenitev dela v Sloveniji z vidika mednarodne konkurenčnosti ter zagotavljanja kvalitetne in strokovne delovne sile slovenskemu gospodarstvu problematična. Ukrepi za vzpostavitev bolj učinkovitega in rasti prijaznega davčnega sistema morajo biti vpeljani čimprej. Ker zakonodaja določa, da morajo delodajalci regres za letni dopust izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta, je potreben takojšen sprejem podlage za razbremenite tega dohodka. V kolikor zakon ne bi bil sprejet v najkrajšem možnem času, bi to pomenilo nesorazmerno dodatno obremenitev izvedbenih organov, ki bi morali izdajati posebne odločbe.

Ključne besede:
regres
prispevki
dohodnina
dohodnina 2019
regres 2019

Zadnji članki iz rubrike:

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

30.5.2020 15:09:22:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona - 29. 5. 2020

19.5.2020 16:07:26:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

30.4.2020 15:38:33:
ZIUZEOP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT