Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 12:11:16

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - februar 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - februar 2008 Racunovodja.com

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE domačega prava in tujega prava ter drugi zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb

PLAČILO:

11.2.2008

(za mesec januar)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO:

11.2.2008

(za mesec januar)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

DAVČNI ZAVEZANEC,

identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago pod pogoji iz 1.in 4. točke 46. čl. ZDDV ali v skladu s 4. odstavkom 23.čl. ZDDV

PREDLOŽITEV:

11.2.2008

(za obdobje oktober – december 2007)

DURS-u

Obrazec

Obrazec RP-O

Rekapitulacijsko

poročilo

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

15.2.2008

PLAČILO:

15.2.2008

DURS-u

Obračun

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV:

15.2.2008

PLAČILO:

15.2.2008

DURS-u

Obrazec

Obračun

prispevkov za socialno

varnost za

zasebnike

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU, skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2],[3]

PREDLOŽITEV:

15.2.2008

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava

INTRASTAT

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja, razen fizičnih oseb z dejavnostjo.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.2.2008

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.2.2008

DURS-u

Obrazec

Obrazec REK-1

Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanih dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.2.2008

PLAČILO:

Najkasneje 6 dni po izplačilu plač

DURS-u

Obrazec

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

VSAKA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost in izplačuje dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.2.2008

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.2.2008

DURS-u

Obrazec

Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

AJPES-u

Obrazec

Obrazec - izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

PRAVNA OSEBA,

ki ima račun v tujini ali kontokorent vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV:

20.2.2008

Banki

Slovenije

Obrazci

Obrazec C

Poročilo računa v tujini in kontokorentih

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

20.2.2008

Banki

Slovenije

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je odsvojil VP in druge deleže ter investicijske kupone, če gre za:

- dolžniške VP,

- kapital, ki ni dolžniški VP po 20 letih imetništva,

- dosegli dobiček ali izgubo pri prvo odsvojitev delnic (deležev), ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja, dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, pridobljenih z menjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij.

PREDLOŽITEV:

28.2.2008

PREDLOŽITEV za nerezidente:

15 dni od odsvojitve VP in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Če vse odsvojitve napove v preteklem letu, lahko vloži napoved do 28.2. za preteklo leto.

PLAČILO:

Na podlagi odmerne odločbe, ki jo davčni organ izda v 30 dneh od dneva vložitve napovedi oz. do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto …

DAVČNI ZAVEZANEC-REZIDENT, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, RAZEN, če skupni znesek teh obresti ne presega zneska 1.000 EUR.

PREDLOŽITEV:

Do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.

PLAČILO:

Na podlagi odločbe o višini dohodnine od obresti, ki jo izda davčni organ do 31.5., rok za plačilo je 30 dni od dneva vročitve

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, doseženih v letu (2007)

Dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije:

– dokazilo o znesku davka, plačanega v tujini,

– dokazilo o osnovi za plačilo davka,

– dokazilo, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

29.2.2008

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI

PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini,

- vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[4]

PREDLOŽITEV:

29.2.2008 (v primeru transakcij)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o

kapitalskih

naložbah rezidentov

v tujini

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV:

29.2.2008 (v primeru transakcij)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

PRAVNE OSEBE

(razen druge finančne institucije) in

SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV:

29.2.2008

Banki

Slovenije

Obrazec DVP

Obrazec DVP[6]

Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških VP[7] mimo domačih posrednikov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV:

29.2.2008

(mesečni zavezanci)

PLAČILO:

29.2.2008

(mesečni zavezanci)

DURS-u

Obrazec

Obrazec DDV-O

Obračun davka na dodano vrednost

Podatke o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v Pravilniku o izvajanju ZDDV.

PRAVNE OSEBE

JAVNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

29.2.2008

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE –

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

29.2.2008

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)


[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[6] DPV-dolžniški vrednostni papir

[7] VP-vrednostni papir

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT