Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 11:38:25

Letni koledar obveznosti za gospodarske subjekte

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Letni koledar obveznosti za gospodarske subjekte Racunovodja.com

Gospodarski subjekti (pravne osebe, fizične osebe z dejavnostjo, fizične osebe…)

Kdo poroča/plačuje

Datum

predložitve/plačila

Komu

poročati/plačati

Obrazec

Povezava do obrazca oz. spletni naslov/priloge

Predmet poročanja/plačila

PRAVNA OSEBA, ki ima račun v tujini ali kontokorent[1]

vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV: Do 20. v mesecu za pretekli mesec Op.: Rok za vpis (izbris) v (iz) evidenco računa v tujini je 10 delovnih dni od odprtja računa

Banki Slovenije

Obrazec C Poročilo računa v tujini in kontokorentih

Obrazec

Promet in stanje na računih pri bankah in finančnih organizacijah v tujini. Promet in stanje na kontokorentnih računih, vzpostavljenih z nerezidenti za promet storitev/blaga.

PRAVNA OSEBA, ki posluje s tujino in jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV: Do zadnjega v mesecu za pretekli mesec

Banki Slovenije

Obrazec SKV Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

Obrazec

Stanje in spremembe kratkoročnih terjatev in obveznosti do kupcev in dobaviteljev nerezidentov iz poslovanja

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini,

- vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini. Poročanje ni potrebno.[2]

PREDLOŽITEV: Mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij) Letno - do 20. 4. za preteklo leto

Banki Slovenije

Obrazec SN11, SN44 Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini

Obrazec

Lastniški deleži (kapitalske naložbe) rezidentov Slovenije v tujini.

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe. Poročanje ni potrebno.[3]

PREDLOŽITEV: Mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij) Letno - do 20. 4. za preteklo leto

Banki Slovenije

Obrazec SN22, SN55 Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

Obrazec

Lastniški deleži (kapitalske naložbe) nerezidentov v Sloveniji.

PRAVNE OSEBE (razen druge finančne institucije) in SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV: Do zadnjega v mesecu za pretekli mesec

Banki Slovenije

Obrazec DVP[4] Poročilo o kupljenih/ prodanih tujih dolžniških VP[5]

mimo domačih posrednikov

Obrazec DVP

Nakup in prodaja DVP tujih izdajateljev, mimo domačih pooblaščenih udeležencev

PRAVNA OSEBA, ki posluje s tujino in jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV: Do 20. v mesecu za pretekli mesec

Banki Slovenije

Obrazec BST Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/ kapitalskih transferih z nerezidenti

Obrazec BST

Posli rezidentov z nerezidenti pri storitveni in delu blagovne menjave, ter prejeti oz. dani tekoči in kapitalski transferi, na podlagi prejetih in izdanih faktur.

PRAVNA OSEBA, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco.

PREDLOŽITEV: 8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco ALI PREDLOŽITEV: 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

Obrazec DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Obrazec

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Število in lokacija poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov. Poslovne enote v tujini, kapitalske naložbe doma in v tujini, številke računov v tujini. Povezane osebe in oseba, ki vodi poslovne knjige.

OSEBA, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v RS ter združenje oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti.

PREDLOŽITEV: Pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju RS.

DURS-u

Obrazec DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Obrazec

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Podatki v zvezi s poslovanjem oz. opravljanjem aktivnosti na območju RS.

OSEBA, ki je že vpisana v davčni register.

PREDLOŽITEV: 15 dni po nastanku spremembe razen, če DURS pridobi spremembe po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

DURS-u

Obrazec DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Obrazec

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Spremembe in dopolnitve podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.

PRAVNE OSEBE domačega prava (rezidenti), PRAVNE OSEBE tujega prava in DRUŽBE oz. ZDRUŽENJA po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji

PREDLOŽITEV: Do 31.3. tekočega leta za preteklo leto Op.: Če se poslovno leto razlikuje od koledarskega je potrebno obrazec oddati najpozneje v treh mesecih od začetka poslovnega leta PLAČILO: Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec. Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

Obrazec DDPO Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Obrazec DDPO

Priloge k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Vse priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu (Ur.l.RS, št.46/07). Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za raziskave in razvoj (Ur.l.RS, št. 138/06).

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

PRAVNA OSEBA, plačnik davka

PREDLOŽITEV: Najpozneje na dan plačila dohodkov

DURS-u

Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260. členom Zakona o davčnem postopku

Obrazec ODO-1

Plačila dividend, obresti, avtorske pravice, patenti,… z virom v Sloveniji, razen, če so dohodki izplačani:

- lokalni ali samoupravni skupnsoti,

- Banki Slovenije,

- zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko,

- zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od dohodkov, doseženih v Sloveniji in izplačevalcu sporoči davčno številko (če gre za dohodke izplačane enoti v Sloveniji)

OSEBA, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice[6].

PREDLOŽITEV: 15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

Obrazec DDV- NPS-P1 Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice (v 3 izvodih)

Obrazec DDV-NPS-P1

Pridobitev novega prevoznega sredstva iz druge države članice.

OSEBA, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice in ni namenjeno nadaljnji prodaji[7].

PREDLOŽITEV: 15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

Obrazec DDV- NPS-P2 Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo) (v 3 izvodih)

Obrazec DDV-NPS-P2

Pridobitev novega prevoznega sredstva iz druge države članice.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV. OSEBA, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti.

PREDLOŽITEV: 8 dni od opravljene dobave

DURS-u

Obrazec DDV- NPS-D1 Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico.

Obrazec DDV-NPS-D1

Dobava novega prevoznega sredstva v drugo državo članico.

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV: Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali izkazuje davčno obveznost v mesečnem ali trimesečnem  obračunu DDV. PLAČILO: Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja

DURS-u

Obrazec DDV-O Obračun davka na dodano vrednost

Obrazec DDV-O

Podatke o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določenih v Pravilniku o izvajanju ZDDV. Priloga A k obrazcu DDV-O (preložijo samo zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev po plačani realizaciji)

Davek na dodano vrednost

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago pod pogoji iz 1.in 4. točke 46. čl. ZDDV ali v skladu s 4. o dstavkom 23.čl. ZDDV

PREDLOŽITEV: Do 10. dne drugega meseca, ki sledi koledarskemu trimesečju

DURS-u

Obrazec RP-O Rekapitulacijsko poročilo

Obrazec RP-O

Osebe, identificirane za DDV, katerim je davčni zavezanec dobavil blago pod določenimi pogoji (glej oprostitve v zvezi z dobavami blaga). Osebe, identificirane za DDV, katerim je bilo dobavljeno blago na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV, ki se nanaša na kraj pridobitve znotraj Skupnosti.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z ZDDV.

PREDLOŽITEV: Najpozneje 6 mesecev po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan.

DURS-u

Priloga VP Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji.

Obrazec DDV-VP

Pravico do vračila DDV, zaračunanega za storitve ali za blago, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo[8].

PRAVNA in FIZIČNA OSEBA

PREDLOŽITEV: Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR. ALI S prvimi vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti.

DURS-u

Obrazec DDV- P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Obrazec DDV-P2

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

Izdaja identifikacijske številke za DDV v zvezi z začetkom poslovanja, preseganjem vrednosti obdavčljivega prometa in spremembe v zvezi s poslovanjem.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčeno dobavo blaga oz. storitev.

PREDLOŽITEV: Najpozneje 15 dni pred obdavčeno dobavo.

DURS-u

Obrazec DDV- P3 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Obrazec DDV-P3

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi ali izpis iz sodnega (ali drugega registra), ki dokazuje, da opravlja dejavnost v države, v kateri ima sedež. Predpogodbo ali pogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Izdaja identifikacijske številke za DDV v zvezi z obdavčeno dobavo blaga oz. storitev.

OSEBA, identificirana za DDV v Sloveniji, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za DDV v drugi državi članici.

PREDLOŽITEV: Ob pridobitvi

DURS-u

Obrazec DDV- RPS Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

Obrazec DDV-RPS

Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva, dobavljenega pod pogoji iz 1.točke 46 čl. ZDDV-1, a ni namenjeno nadaljnji prodaji.

PRAVNE OSEBE, ZDRUŽENJE OSEB, ki so brez pravne osebnosti in FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost, …

PREDLOŽITEV: Do 31.1. tekočega leta za preteklo leto.[9]

DURS-u in ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO

Program za vnos podatkov je na spletnih straneh DURS

Program

Podatki za odmero dohodnine

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja, razen fizičnih oseb z dejavnostjo.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu. PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.

DURS-u

Obrazec REK-1 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Obrazec REK -1

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

Dohodek iz delovnega razmerja

PRAVNE in FIZIČNE OSEBE, ki izplačujejo prejemke, obdavčene po ZPDDP.

PREDLOŽITEV: Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov. PLAČILO: Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov

DURS-u

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Obrazec

Obdavčitev prejemkov po ZDDP[10].

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo tudi, če je davčni odtegljaj nič.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

Obrazec REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

Obrazec REK-1a

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

Izplačilo dohodkov vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke, ki ne sodijo med dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

Obrazec REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja.

Obrazec REK-2

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

Ostali dohodki po ZDoh-2, od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj ter obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost

Priglasitev opravita oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

PREDLOŽITEV: Do roka za predložitev davčnega obračuna zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost.

DURS-u

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi.

Obrazec

Ob prenehanju dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi: - bilanco stanja na dan prenehanja dejavnosti (vrednost prenesenih sredstev)

Prenehanje dejavnosti in prenos na drugo osebo.

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu. PLAČILO: Najkasneje 6 dni po izplačilu plač. Op.: Pred ugotovitvijo dobička.

DURS-u

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

Obrazec

Dohodek iz delovnega razmerja

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV: Do 15. v mesecu za pretekli mesec PLAČILO: Do 15. v mesecu za pretekli mesec

DURS-u

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

Obrazec

Obračun prispevkov.

SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK in DRUGA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost.

PREDLOŽITEV: 8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco ALI 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u ali na vstopni točki VEM

Obrazec DR-03 Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Obrazec DR-03

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Število in lokacija poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov. Poslovne enote v tujini, kapitalske naložbe doma in v tujini, številke računov v tujini. Povezane osebe in oseba, ki vodi poslovne knjige.

VSAKA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost in izplačuje dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu. PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.

DURS-u

Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja

Obrazec

Dohodki iz delovnega razmerja.

DAVČNI ZAVEZANCI, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar je dohodek izplačan od osebe, ki ni plačnik davka v RS.

PREDLOŽITEV: Do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem trimesečju (npr. jan-mar: 15.4.)

DURS-u

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od… do…

Obrazec

Zavezanec nerezident mora priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice (v smislu pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov)

Odmera akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je vpisan v razvid:

- samostojni kulturni delavec,

- samostojni novinar.

PREDLOŽITEV: Kadarkoli v davčnem letu. Op.: Enako velja za preklic

DURS-u

Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje. Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

Obrazec

Preklic

Posebna osebna olajšava po1. in 2. odst. 113. čl. ZDoh-2: zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 % prihodkov na leto (do zneska 25.000 EUR na leto)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki izpolnjuje pogoje: - ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (ne davčnih), - njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta ne presegajo 42.000 EUR, - ne zaposluje delavcev.

PREDLOŽITEV: V novembru tekočega leta za naslednje leto.

DURS-u

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Obrazec

Normirani odhodki pri ugotavljanju davčne osnove.

POSAMEZNIK, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: Pred pričetkom opravljanja dela

UE

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Obrazec

Opravljanje dopolnilnega dela

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: 8 dni od spremembe ali prenehanja

UE

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Obrazec

Opravljanje dopolnilnega dela

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: Do 10. v mesecu za pretekle 3 mesece.

DURS-u

Obrazec o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

Obrazec

Opravljanje dopolnilnega dela

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV: Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec PLAČILO: Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec

DURS-u

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

Obrazec

Prispevki za socialno varnost zasebnika

GOSPODARSKE DRUŽBE

PREDLOŽITEV: 3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana in konsolidirana letna poročila[11]

AJPES-u

Letna poročila (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

Obrazci

Letna poročila

ZADRUGE

PREDLOŽITEV: 8 mesecev po koncu poslovnega leta[12]

AJPES-u

Letna poročila (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

Obrazci

Letna poročila

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

PREDLOŽITEV: 3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.)

AJPES-u

Letna poročila (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

Obrazci

Letna poročila

PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV: Do konca meseca februarja

AJPES-u

Letna poročila (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

Obrazci

Letna poročila

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV: Do konca meseca februarja

AJPES-u

Letna poročila (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

Obrazci

Letna poročila

DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: 3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana letna poročila[13]

AJPES-u

Letna poročila (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,…)

Obrazci

Letna poročila

S11 – NEFINANČNE GOSPODARSKE DRUŽBE, katerih vrednost aktive je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, večja od 834.585 EUR S12 – FINANČNE DRUŽBE S13 – INSTITUCIONALNE ENOTE CENTRALNE IN LOKALNE RAVNI DRŽAVE, če imajo aktivo ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poroča večjo od 8.345.852 EUR

PREDLOŽITEV: Do 10.5. za 1. četrtletje. Do 10.8. za 2. četrtletje. Do 10.11. za 3. četrtletje. Do 10.2. za 4. četrtletje.

AJPES-u

Statistika finančnih računov

Program

Finančna sredstva in obveznosti na finančnih računih, transakcije in vrednostne spremembe v finančnih sredstvih in obveznostih, izkazane kot terjatev ali obveznost do drugih enot

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV: Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

Obrazec 

Dohodki iz delovnega razmerja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec 1-ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Obrazec

Dohodki iz delovnega razmerja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

AJPES-u

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust Izplačilo regresa za letni dopust

Obrazec

Dohodki iz delovnega razmerja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: Najkasneje do konca novembra (enkrat letno)

AJPES-u

Obrazec ZAP/STRU/L Zaposlene osebe po višini bruto plače

Obrazec

Dohodki iz delovnega razmerja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA, SAMOSTOJNI PODJETNIKI in druge FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo registrirano dejavnost

PREDLOŽITEV: 16.4.-15.5. 2007

AJPES-u

Obrazec ZAP-SP/4L Anketa o strukturi plače

Obrazec

Dohodki iz delovnega razmerja

GOSPODARSKI SUBJEKT[14], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

- skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[15],[16]

PREDLOŽITEV: Do 15. v mesecu za pretekli mesec

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

INTRASTAT Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

Povezava

Blagovna menjava med državami članicami (zaradi ukinitve notranjih meja EU)

DELODAJALCI[17]

PREDLOŽITEV: V 8 dneh po nastanku potrebe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

Povezava

Sklenitev podjemne pogodbe oz. pogodbe o naročilu avtorskega dela.

DELODAJALCI[18]

PREDLOŽITEV: V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Obvestilo o sklenjeni pogodbi

Povezava

Sklenitev podjemne pogodbe oz. pogodbe o naročilu avtorskega dela.[1]

Kontokorent je tekoči računi

[2]

Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[3]

Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[4]

DPV-dolžniški vrednostni papir

[5]

VP-vrednostni papir

[6]

Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[7]

Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[8]

Vračilo DDV se davčnim zavezancem s sedežem zunaj Skupnosti prizna samo ob pogoju vzajemnosti

[9]

Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oz. fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacije, v 1 mesecu po prenehanju.

[10]

Zakon o davku na določene prejemke.

[11]

Za državno statistiko do konca mesece marca.

[12]

Za državno statistiko do konca mesece marca

[13]

Za državno statistiko do konca mesece marca.

[14]

Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[15]

Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[16]

Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[17]

Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[18]

Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Ključne besede:
koledar
obveznosti
poročanje
pomembni datumi

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT