Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.7.2008 11:38:50

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25.07.2008

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Racunovodja.com

Na podlagi 1. točke 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) izdaja minister za pravosodje

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina pravilnika)


Ta pravilnik določa program strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (v nadaljnjem besedilu: izpit), pripravljalne seminarje, vsebino in obliko prijave k izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, potek in ocenjevanje izpita, zapisnik o poteku izpita, potrdilo o opravljenem izpitu, plačilo stroškov izpita, vodenje evidenc o izpitih in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.

2. člen

(naloge ministrstva)


Naloge ministrstva, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pri izpitih so:
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij ter skrb za njihovo nemoteno in usklajeno delo;
– najmanj enkrat letno sklic posveta predsednikov in članov izpitnih komisij ali seznanjanje z ugotovitvami o izvajanju tega pravilnika zaradi poenotenja meril na izpitih na drugačen način;
– opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih del za izpitno komisijo;
– zagotavljanje sredstev za plačilo za delo in povračilo potnih stroškov predsednikov in članov komisij ter zapisnikarjev.

II. PROGRAM IZPITA

3. člen

(program)


Izpit zajema preverjanje znanja s področij insolvenčnega prava, prava in ekonomije ter vključuje poznavanje predpisov, teorije in sodne prakse.

4. člen

(področja)


(1) Program izpita vključuje strokovna znanja s področij prava in ekonomije:
A) Insolvenčno pravo:
– temeljni pojmi,
– postopki zaradi insolventnosti: postopek prisilne poravnave in stečajni postopki,
– prisilna likvidacija,
– kolizija zakonov in spori o pristojnosti,
– postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom.
B) Splošna pravna znanja
– gospodarsko statusno pravo, Jamstveni sklad Republike Slovenije in izbrane teme iz delovnih razmerij,
– izbrane teme iz obligacijskih razmerij,
– izbrane teme iz izvršilnega postopka in postopkov zavarovanj.
C) Ekonomska znanja:
– ekonomika podjetja,
– izbrana poglavja iz slovenskih računovodskih standardov,
– izbrana poglavja iz poslovnih financ.
(2) Program s podrobnejšo vsebino in seznamom predpisov, strokovne literature in sodne prakse, ki zajemajo znanje iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Program je kandidatom na vpogled pri pristojni službi ministrstva in objavljen na njegovi spletni strani.

III. PRIPRAVLJALNI SEMINARJI

5. člen

(pripravljalni seminar za pripravo na izpit)


(1) Ministrstvo lahko zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita organizira pripravljalne seminarje za pripravo na izpit.
(2) Pripravljalni seminarji vključujejo predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse s področij, navedenih v prejšnjem členu, ter predstavitev uporabe teh znanj v praksi.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi informacije o pripravljalnih seminarjih in rok, do katerega se morajo kandidati prijaviti. Kandidate, ki se prijavijo na pripravljalni seminar, se obvesti o poteku in vsebini izobraževanja.
(4) O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu izda pisno potrdilo.
(5) Pripravljalne seminarje izvajajo strokovnjaki s pravnega in ekonomskega področja. Izvajalce z odločbo imenuje minister. Minister z odredbo določi višino plačila v neto znesku za delo in povračilo stroškov izvajalcem pripravljalnih seminarjev.
(6) Stroške izvedbe pripravljalnih seminarjev na podlagi izstavljenega računa krije kandidat po ceniku, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra. Če se kandidat brez upravičenega razloga iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika pripravljalnega seminarja določenega dne ne udeleži, se mu že plačani stroški ne vrnejo.

IV. PRIJAVA K IZPITU

6. člen

(prijava)


(1) Kandidat pošlje prijavo za opravljanje izpita ministrstvu po pošti ali elektronsko.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje te podatke o kandidatu:
– osebno ime,
– datum in kraj rojstva,
– davčno številko,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– podatek o številu opravljanj izpita,
– datum prijave,
– podpis kandidata.
(3) Ministrstvo pošlje obvestilo o dnevu, uri in kraju opravljanja izpita ter sestavi izpitne komisije kandidatu in ga objavi na spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred dnem, določenim za pisni del izpita.

V. IZPITNA KOMISIJA

7. člen

(sestava)


(1) Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(2) Predsednika in člane za posamezna področja z odločbo imenuje minister izmed pravnih in ekonomskih strokovnjakov.
(3) Komisija ima zapisnikarja, ki ga z odločbo imenuje minister izmed strokovnih delavcev ministrstva.
(4) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje pravne smeri oziroma najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ekonomske smeri. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

8. člen

(naloge)


(1) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilnost poteka izpita.
(2) Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in opravlja druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.

9. člen

(plačilo)


(1) Predsedniku, članom izpitne komisije in zapisnikarju pripadata plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi ministra, s katero se v neto znesku določi višina plačila za delo in povračila stroškov.
(2) Sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz namenskih prihodkov in se izplačujejo iz proračuna Republike Slovenije.

VI. POTEK IN OCENJEVANJE IZPITA

10. člen

(sestava izpita)


Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita.

11. člen

(pisni del)


(1) Pisni del izpita zajema pisno nalogo s področij iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Področje insolvenčnega prava se preverja z reševanjem problema v obliki študije primera, področji splošnih pravnih in ekonomskih znanj pa se preverjata na podlagi vprašalnika.
(3) Pisni del izpita traja do šest ur. Kandidat lahko ima pri sebi pravne predpise in strokovno literaturo samo pri reševanju problema v obliki študije primera.

12. člen

(nadzor nad potekom pisnega dela izpita)


(1) Med opravljanjem pisnega dela izpita se kandidat ne sme z nikomer posvetovati in ne sme imeti pri sebi telekomunikacijskih naprav, niti jih ne sme uporabljati.
(2) Prepoved posvetovanja iz prejšnjega odstavka med opravljanjem pisnega dela izpita stalno nadzoruje oseba, zaposlena na ministrstvu, ki jo določi minister.
(3) Kandidat lahko izpitni prostor zapusti le z dovoljenjem osebe iz prejšnjega odstavka, ki opravlja nadzor. Osebno ime kandidata, čas njegove odsotnosti in osebno ime osebe, ki je kandidata v tem času nadzirala, se zapiše v zapisnik.
(4) Kršitev določb tega člena ima enake posledice kot neuspešno ocenjena pisna naloga.

13. člen

(ocenjevanje pisnega dela izpita)


(1) Pri pisni nalogi se vsako področje izpita (A, B in C) oceni posebej z opisno oceno kot uspešno ali neuspešno. Vsako področje se ocenjuje s 100 točkami. Področje je ocenjeno kot uspešno, če kandidat doseže najmanj 75 od 100 točk.
(2) Če je kandidat pri pisni nalogi za posamezno področje ocenjen neuspešno, za preostali dve pa uspešno, lahko v naslednjem izpitnem roku ponavlja pisno nalogo samo s področja, ki je bilo ocenjeno kot neuspešno. Ponovitev se ne šteje za ponovno opravljanje izpita. Če kandidat ponovitve ne opravi uspešno, se šteje, da ni opravil celotnega izpita.
(3) Če je kandidat pri pisni nalogi iz dveh področij ocenjen neuspešno, za eno področje pa uspešno, se šteje, da ni opravil celotnega izpita.
(4) Kandidat lahko opravlja ustni del izpita, ko uspešno opravi pisni del izpita z vseh področij.
(5) Kandidat, ki pisnega dela izpita ni opravil, lahko v naslednjem izpitnem roku z novo prijavo ponovno opravlja izpit.

14. člen

(ustni del izpita)


(1) Ustni del zajema zagovor celotne pisne naloge in preverjanje znanja kandidata na področjih iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Ustni del traja tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar največ uro in pol.
(3) Ustni del izpita opravlja kandidat najpozneje pet dni po opravljenem pisnem delu izpita.

15. člen

(ocenjevanje ustnega dela izpita)


(1) Ustni odgovori za posamezno področje izpita (A, B in C) se ocenijo posebej z opisno oceno kot uspešno ali neuspešno.
(2) Kandidat opravi izpit, če so vsa področja pisne naloge in ustnega dela izpita ocenjeni kot uspešni.
(3) Če je kandidat na ustnem delu izpita ocenjen neuspešno z enega področja, lahko v naslednjem izpitnem roku ponavlja ustni del izpita samo s tega področja. Ponovitev se ne šteje za ponovno opravljanje izpita. Če kandidat ponovitve ne opravi uspešno, se šteje, da celotnega izpita ni opravil. Za ponavljanje ustnega dela izpita mora kandidat vplačati sorazmerni del stroškov izpita po odredbi iz 9. člena tega pravilnika.
(4) Če je kandidat negativno ocenjen z najmanj dveh področij ustnega dela izpita, se šteje, da celotnega izpita ni opravil.
(5) Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko v naslednjem izpitnem roku z novo prijavo ponovno opravlja izpit.
(6) Kandidat ima pravico celoten izpit opravljati največ trikrat.

16. člen

(razglasitev)


Uspeh izpita razglasi predsednik izpitne komisije v navzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem izpitu. Uspeh se zapiše v zapisnik.

17. člen

(zapisnik)


(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata posebej vodi zapisnik na obrazcu št. 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(2) Zapisnik vsebuje osebne podatke kandidata, sestavo komisije, datum opravljanja pisnega dela izpita, vprašanja ustnega dela izpita za posamezna področja, ocene pisnega in ustnega dela.
(3) Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapisnikar.

18. člen

(potrdilo)


(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. V potrdilu se navede, da je kandidat opravil izpit za opravljanje funkcije upravitelja v skladu s tem pravilnikom.
(2) Potrdilo podpišeta minister in predsednik izpitne komisije. Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat za opravljanje funkcije upravitelja na razglasitvi iz 16. člena tega pravilnika, drugi pa ostane v spisu ministrstva.

19. člen

(odstop od izpita)


(1) Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne opravlja izpita in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) O upravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči minister na podlagi pisne obrazložitve kandidata. Kandidat mora poslati pisno obrazložitev v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.
(3) Za upravičene razloge se štejejo zlasti:
– bolezen,
– smrt v ožji družini,
– neodložljive in nenačrtovane obveznosti.
(4) Če minister odloči, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni opravljal izpita.

VII. STROŠKI IZPITA

20. člen

(stroški izpita)


(1) Kandidat na podlagi izstavljenega računa poravna stroške izpita skladno s cenikom ministrstva. Kandidat mora pred opravljanjem izpita izjaviti, da je poravnal stroške izpita, kar ministrstvo preveri.
(2) Če se kandidat brez upravičenega razloga izpita določenega dne ne udeleži ali odstopi med opravljanjem izpita, se mu že plačani stroški ne vrnejo.

VIII. EVIDENCA IZPITOV

21. člen

(spis)


Ministrstvo za vsakega kandidata vodi spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, obvestilo iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.

22. člen

(evidenca izpitov)


(1) Ministrstvo za spremljanje in izvajanje izpitov ter imenovanje upraviteljev vodi evidenco izpitov za opravljanje funkcije upravitelja, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata,
– njegovo stalno oziroma začasno prebivališče,
– številko spisa kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– izpitno komisijo in datum opravljanja izpita,
– znesek in datum plačila stroškov izpita,
– uspeh na izpitu.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
(3) Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen

(strokovni izpit)


Z izpitom po določbah tega pravilnika je izenačen strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije po določbah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1, 10/06 – odločba US in 126/07 – ZFPPIPP).

24. člen

(začetek veljavnosti)


Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2008.

Obrazec št. 1
Obrazec št. 2

Ključne besede:
strokovni izpit
insolventnost
prisilna likvidacija

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

29.9.2020 19:22:39:
Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet zaradi ukinitve standarda e-SLOG verzija 1.6 in 1.6.1 ter uvedbe izmenjave e-naročilnic, e-potrditev naročilnic in e-dobavnic v standardu e-SLOG 2.0

29.9.2020 19:19:08:
Popis cigaret na dan 30. septembra 2020

29.9.2020 13:51:01:
Maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji

29.9.2020 12:08:30:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020

29.9.2020 13:11:08:
Doplačilna znamka ob Tednu požarne varnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT