Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.8.2008 12:03:28

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo šest novih javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo šest novih javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja Racunovodja.com

Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in infrastruktura«, ki je po 36. členu Uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.

Vlagatelji

Vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja tega javnega razpisa so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije, končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč.

Predmet podpore

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa:

 • komasacije, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljevanju: komasacije) ali
 • izgradnja in ureditev nove infrastrukture, ki je potrebna v povezavi s komasacijami in je predvidena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja ter je neposredno povezana s kmetijstvom (v nadaljevanju: nova infrastruktura).

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Povezava na razpisno dokumentacijo

Informacije

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure, v petek pa od 8.00 do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori.


Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 2 »izgradnja velikih namakalnih sistemov«, ki je po 36. členu uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture, racionalnejše porabe vode in bolj kontroliranega vnosa hranil.

Podpirajo se aktivnosti izgradnje in dograditve velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Vlagatelji

Vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja tega javnega razpisa so lahko investitorji novega velikega namakalnega sistema v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB-1, Uradni list RS, št. 55/2003), ki jih predhodno izbere MKGP, v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo velikega namakalnega sistema..

Končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev so lastniki ali večletni zakupniki zemljišč, ki bodo melioracijski sistem uporabljali.

Predmet podpore

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa:

 • Izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča. V smislu tega javnega razpisa se kot izgradnja velikih namakalnih sistemov smatra postavitev novih namakalnih sistemov ali izgradnja velikih namakalnih sistemov vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov. Dograditev ali širitev obstoječih velikih namakalnih sistemom so novogradnje, vezane na obstoječe namakalne sisteme (v teh primerih gre za širitve velikih namakalnih sistemov v smislu povečanja obsega namakalnega sistema na zemljiščih, ki mejijo na območje velikega namakalnega sistema oz. so v bližini območja velikega namakalnega sistema in koristijo obstoječi vodni vir. Kot dograditev je v smislu tega javnega razpisa mišljena tudi fazna izgradnja na obstoječem namakalnem sistemu).

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Povezava na razpisno dokumentacijo

Informacije

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure, v petek pa od 8.00 do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori.


Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007-2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Vlagatelji

Vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so občine.

Predmet podpore

Predmet podpore so naložbe:

 • Sklop 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih
 • Sklop 2: Urejanje vaških jeder
 • Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih
 • Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani: MKGP in ARSKTRP.

Povezava na razpisno dokumentacijo

Informacije

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8. do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.


Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto 2009

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013.

Vlagatelji

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Predmet podpore

Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, ter naložbam, namenjenim izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih skupna vrednost vseh načrtovanih naložb v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih skupna vrednost vseh načrtovanih naložb v okviru iste vloge presega 50.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV).

Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: MKGP in ARSKTRP.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa na spletni strani: MKGP in ARSKTRP

Povezava na razpisno dokumentacijo

Informacije

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8. do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.


Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 - prvi javni razpis v letu 2008

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007-2013, za sofinanciranje naložb v predelavo in trženje živilskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25.03.1957 in katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: živilski proizvodi).

Seznam živilskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP

Vlagatelji

 1. Vlagatelji so podjetja, ki imajo ob oddaji vloge dejavnost registrirano kot:
  - gospodarska družba,
  - zadruga,
  - samostojni podjetnik posameznik,
  - kmetija z dopolnilno dejavnostjo.
 2. Za namene predelave in trženja živilskih proizvodov so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer:
  - za mikro, mala in srednja podjetja,
  - za velika podjetja, ki zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov.
 3. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike Slovenije.

Predmet podpore

Upravičeni stroški so:

 • gradnja ali obnova nepremičnin;
 • nakup novih strojev in tehnološke opreme;
 • splošni stroški:
  izdatki arhitektom in inženirjem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa na spletni strani: MKGP in ARSKTRP

Povezava na razpisno dokumentacijo

Informacije

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8. do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Ključne besede:
razpis
kmetijstvo
razvoj
namakalni sistem
komasacija
infrastruktura
vas
obnova vasi
razvoj vasi
kmetijsko gospodarstvo
vrtnarstvo
gozdarstvo
proizvodnja

Zadnji članki iz rubrike:

15.9.2020 15:28:43:
Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

18.8.2020 17:17:05:
Slovenski podjetniški sklad razpisuje spodbude za digitalno transformacijo MSP

15.5.2020 17:06:34:
Razširjena ciljna skupina brezposelnih za subvencionirano zaposlitev Zaposli.me

3.4.2020 14:57:05:
Nova javna povabila delodajalcem za subvencionirano zaposlitev brezposelnih

17.2.2020 13:51:55:
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT