Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.12.2003

Kontni okvir za društva

URL,. 107/01,22. 12. 2001

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Kontni okvir za društva Racunovodja.com

Na podlagi 12. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) in 13. člena slovenskega računovodskega standarda (SRS) 33 – Računovodske rešitve v društvih – je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. decembra 2001 sprejel

KONTNI OKVIR ZA DRUŠTVA

RAZRED 0 – NALOŽBE IN DOLGOROČNA SREDSTVA
00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo materialne pravice, dolgoročno razmejeni stroški in druga neopredmetena dolgoročna sredstva ter popravek vrednosti teh sredstev.
01 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč in zgradb ter popravek vrednosti nepremičnin, katerih doba koristnosti je časovno omejena, pa tudi vrednosti in popravek vrednosti nepremičnin, pridobljenih na podlagi finančnega najema. V njej se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek zaradi okrepitve teh sredstev.
02 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja, osnovne črede, večletnih nasadov in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter popravek vrednosti teh sredstev. V njej se izkazujejo tudi vrednosti in popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih na podlagi finančnega najema. V tej skupini se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek zaradi okrepitve teh sredstev.
03 – PREDUJMI ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV
V tej skupini se izkazujejo predujmi, dani za nakup osnovnih sredstev.
04 – OSNOVNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU
V tej skupini se izkazujeta nabavna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti države ali občine, ki jih je društvo v skladu s predpisi prejelo v uporabo in upravljanje, ter popravek te vrednosti. V njej se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek zaradi okrepitve teh sredstev.
06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo naložbe v delnice in deleže pravnih oseb, dolgoročna posojila, dana na podlagi pogodb o depozitu, posojilnih pogodb oziroma odkupa obveznic ali drugih vrednostnic, ter popravek vrednosti teh naložb. V njej se izkazujejo tudi naložbe v umetniška dela, drage kamne, plemenite kovine in podobno.
08 – DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne terjatve iz poslovanja s pravnimi in fizičnimi osebami ter popravek vrednosti teh terjatev.

RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG, KRATKOROČNE NALOŽBE IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
V tej skupini se izkazujejo gotovina in čeki.
11 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva na računih organizacij, pooblaščenih za opravljanje plačilnega prometa. Ločeno se izkazujejo denarna sredstva, ki se uporabljajo za določen namen.
12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb za prodane stvari in storitve ter popravki teh terjatev. V njej se izkazujejo tudi terjatve iz danih blagovnih kreditov.
13 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo druge kratkoročne terjatve iz poslovanja, tudi predujmi, dani za obratna sredstva, dane varščine in terjatve do zaposlencev ter vse druge, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih terjatev.
14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo terjatve do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja društvo dogovorjene posle.
16 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve, ki se nanašajo finančne prihodke.
18 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne naložbe sredstev na podlagi posojilnih in depozitnih pogodb z vračilom do leta dni pa tudi na podlagi nakupa vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo ali jih društvo namerava prodati v letu dni.
19 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo največ do leta dni vnaprej plačani stroški in prehodno nezaračunani prihodki. V njej se izkazujejo tudi vrednotnice.

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
V tej skupini se izkazujejo obveznosti do dobaviteljev za obratna, osnovna in druga sredstva pa tudi obveznosti iz prejetih blagovnih kreditov.
23 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, tudi obveznosti za izdane menice, obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin ter ostale kratkoročne obveznosti, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih obveznosti.
24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja društvo dogovorjene posle.
25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge obveznosti iz delovnega razmerja.
26 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, POVEZANE S FINANČNIMI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na finančne odhodke.
28 – KRATKOROČNA POSOJILA
V tej skupini se izkazujejo kratkoročna dobljena posojila.
29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani prihodki in vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki.

RAZRED 3 – ZALOGE
31 – ZALOGE MATERIALA
V tej skupini se izkazujejo nabavne vrednosti materiala. V njej se vodi tudi popravek vrednosti zastarelega materiala, če vodi društvo material po stalnih cenah, pa tudi odmiki od njih.
32 – ZALOGE BLAGA
V tej skupini se izkazujejo nabavne vrednosti blaga, ki ga je društvo nabavilo za prodajo naprej, popravek vrednosti in vračunane razlike v cenah zalog blaga.
33 – PROIZVODI
V tej skupini se izkazujejo vrednosti gotovih proizvodov, ob obračunavanju poslovanja pa tudi nedokončane proizvodnje. V njej se vodijo tudi popravek vrednosti zastarelih proizvodov ter odmiki od stalnih cen. Za vrednost prodanih proizvodov, ugotovljeno v skladu z izbrano metodo, se obremeni ustrezni konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja. Če društvo ugotavlja vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje le ob koncu poslovnega leta s popisom, se razlika med stanjema začetnih in končnih zalog poračuna prek skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 4 – STROŠKI IN ODHODKI
40 – STROŠKI MATERIALA IN BLAGA
V tej skupini se izkazujejo stroški materiala, stroški porabljene embalaže, odpisi drobnega inventarja, ki se vodi v okviru zalog materiala, stroški energije, stroški prodanih zalog blaga, stroški za nakup strokovne literature in podobni. Če se ugotavlja vrednost porabljenih materiala in blaga v skladu s 3. členom SRS 6, se med letom knjiži na konte te skupine nabavna vrednost nabavljenih količin materiala in blaga, na koncu leta pa se na podlagi popisa zalog materiala in blaga tako izkazana vrednost uskladi na raven vrednosti dejansko porabljenih količin materiala in blaga.
41 – STROŠKI STORITEV
V tej skupini se izkazujejo vrednosti vseh vrst porabljenih storitev. V njej se izkazujejo tudi stroški po pogodbah o delu, po pogodbah o avtorskem delu oziroma iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, s fizičnimi osebami.
42 – STROŠKI DELA
V tej skupini se izkazujejo plače, nadomestila plač, ki bremenijo društvo, in drugi prejemki iz delovnega razmerja, dajatve, ki se plačujejo za socialno varnost zaposlencev v breme društva, ter druge dajatve, ki se obračunavajo od prejemkov zaposlenih v breme društva.
43 – DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM
V tej skupini se izkazujejo zneski sredstev, ki jih društvo odstopi drugim društvom in drugim pravnim osebam skladno z nameni, za katere je ustanovljeno.
44 – AMORTIZACIJA
V tej skupini se izkazuje obračunana amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja.
45 – STROŠKI NALOŽBENJA
V tej skupini se izkazujejo stroški financiranja pridobivanja osnovnih sredstev, ki se zagotavljajo iz prihodkov obračunskega obdobja. Zanje se oblikuje sklad osnovnih sredstev, ki je sestavni del društvenega sklada.
46 – FINANČNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo obresti, negativne tečajne razlike ter popravek oziroma odpis vrednosti finančnih naložb in terjatev.
47 – DRUGI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo stroški zaradi odpisa terjatev iz poslovanja, izredni stroški in ostali stroški, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah stroškov.
48 – DAJATVE
V tej skupini se izkazujejo davki, prispevki, takse in druge dajatve, ki jih plačuje društvo iz svojih prihodkov, razen tistih, ki so po naravi stroški dela ali pa se obračunavajo od nakupne vrednosti pridobljenih materiala, storitev, blaga in osnovnih sredstev.
49 – PRENOS STROŠKOV
Prek te skupine se prenašajo stroški na konte skupine 33 – Proizvodi – oziroma v breme ustreznih kontov skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 5
Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 6
Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 7 – PRIHODKI
70 – PRIHODKI, PREJETI OD ČLANOV
V tej skupini se izkazujejo prihodki, prejeti od članov, kot so članarina, prostovoljni prispevki in podobni.
71 – PRIHODKI IZ PRORAČUNOV
V tej skupini se izkazujejo podpore in subvencije, prejete neposredno iz proračuna države oziroma lokalne samoupravne skupnosti ali prek organa države oziroma lokalne samoupravne skupnosti.
72 – PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
V tej skupini se izkazujejo prihodki, ki jih društvo ustvari s prodajo proizvodov, blaga, materiala in storitev.
73 – FINANČNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prejete obresti, pozitivne tečajne razlike, odpisi prejetih posojil in drugi donosi na podlagi finančnih naložb.
74 – DRUGI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo donacije in podpore, če ne izvirajo iz proračuna ali od članov, odpisi obveznosti razen obveznosti iz prejetih posojil ter ostali prihodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah prihodkov.
V tej skupini se izkazujejo tudi prihodki (dobički) od prodaje osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so razlika med kupnino in neodpisano vrednostjo prodanega sredstva.
79 – PRENOS PRIHODKOV
Prek te skupine se prenašajo prihodki na ustrezni konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 8 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA
80 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo odhodki in prihodki obračunskega obdobja. Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v dobro skupine 81, presežek odhodkov nad prihodki pa v breme skupine 83.
81 – PRESEŽEK PRIHODKOV
V tej skupini se izkazujeta presežek prihodkov in njegova razporeditev v društveni sklad za posamezne namene v skladu s predpisi oziroma odločitvijo društva.
83 – PRESEŽEK ODHODKOV
V tej skupini se izkazuje presežek odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja in njegovo pokritje v skladu z odločitvijo društva.

RAZRED 9 – LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV
90 – DRUŠTVENI SKLAD
V tej skupini se izkazujejo ustanovne vloge v velikosti sredstev, ki so jih ustanovitelji v skladu z ustanovitvenim aktom zagotovili za začetek poslovanja društva, če ta sredstva niso namenjena pokrivanju stroškov poslovanja, in skladi, ki jih društvo oblikuje za določene namene. V tej skupini se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek društvenega sklada zaradi okrepitve opredmetenih osnovnih sredstev in društvenega sklada.
Sklad osnovnih sredstev, ki ga društvo oblikuje v breme stroškov investiranja obravnavanega obračunskega obdobja, z razporeditvijo presežka prihodkov ali s prerazporeditvijo drugega namenskega dela društvenega sklada, se izkazuje ločeno. Popravek nabavne vrednosti osnovnih sredstev se knjiži v breme sklada osnovnih sredstev.
V tej skupini se ločeno izkazujejo tudi rezervni sklad, namenjen pokrivanju izgub, in rezervacije, namenjene poravnavanju obveznosti, ki bodo nastale po obravnavanem obračunskem obdobju in se nanašajo na dejavnost v obračunskem obdobju, v katerem so bile oblikovane. Rezervacije za poravnavanje obveznosti, ki bodo nastale po obračunskem obdobju, se oblikujejo v breme ustrezne skupine stroškov v razredu 4.
91 – PRESEŽEK PRIHODKOV IN PRESEŽEK ODHODKOV
V tej skupini se izkazujeta tisti del presežka prihodkov, ki ni bil razporejen za določene namene, in presežek odhodkov, ki jih društvo ni pokrilo že pri sprejemanju letnega obračuna.
94 – OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU
V tej skupini se izkazujejo obveznosti za vrednost neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti države ali občine, ki jih je društvo v skladu s predpisi prejelo v uporabo in upravljanje. V tej skupini se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek obveznosti za sredstva v upravljanju zaradi okrkepitve opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih v upravljanje.
97 – DOLGOROČNA POSOJILA
V tej skupini se izkazujejo obveznosti, ki se nanašajo na dobljena dolgoročna posojila.
98 – DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja.
98 – ZUNAJBILANÈNI KONTI

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT