Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.3.2009 11:19:08

Okoljske dajatve 2009

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Rubrika: Davkiprint Natisni

Okoljske dajatve 2009 Racunovodja.com

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009

I.

Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009 je 0,0063 eurov za kilogram vozila.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009

I.

Cena za enoto obremenitve tal za leto 2009 je 0,0022 eurov.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009

I.

Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 je 33,38 eurov.

II.

Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 je 0,0083 eurov.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009

I.

Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 je 33,36 eurov.

II.

Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 je 0,0017 eurov.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009

I.

Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009 je 33,38 eurov.

II.

Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009 je 0,1460 eurov.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009

I.

Znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009 je 0,1586 eurov za kilogram mazalnega olja.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

1. člen

V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/42/ES z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87) za izvajanje Odločbe Komisije (ES) št. 2007/205/ES z dne 22. marca 2007 o vzpostavitvi enotne oblike prvega poročila držav članic o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/42/ES o omejevanju emisij nekaterih hlapnih organskih spojin (UL L št. 91 z dne 31. 3. 2007, str. 48) določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), ki je posledica uporabe hlapnih organskih spojin, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, plačnike okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja.«.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se v 5. točki besedilo »organska topila« nadomesti z besedilom »takšne proizvode«.

3. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so:
– proizvodi z organskimi topili, proizvedeni v Republiki Sloveniji, prvič dani v promet v Republiki Sloveniji ali uporabljeni, če je njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik, in
– proizvodi z organskimi topili, pridobljeni iz druge države članice EU ali uvoženi iz tretjih držav.

(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je:
– proizvajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje proizvode z organskimi topili prvič v promet v Republiki Sloveniji,
– pridobitelj proizvodov z organskimi topili s sedežem v Republiki Sloveniji.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka oseba iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če je skupna letna količina vseh proizvodov iz priloge 1 te uredbe manjša od 150 kg.«.

4. člen

Peti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske dajatve plačuje od vsote:
– nadomestila in
– seštevka enot obremenitve za proizvode z organskimi topili, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.«.

5. člen

Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidenco proizvedenih, pridobljenih ali uvoženih proizvodov z organskimi topili, ločeno po vrsti, količini in vsebnosti HOS, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom te uredbe, mora voditi:
– proizvajalec proizvodov z organskimi topili za proizvode z organskimi topili, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji, ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, in
– pridobitelj proizvodov z organskimi topili za proizvode z organskimi topili, ki jih pridobi iz druge države članice EU ali uvozi iz tretjih držav.«.

V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. količina proizvodov z organskimi topili, proizvedena, pridobljena ali uvožena, po oznakah, tipih in enotah obremenitve, ki jih zaradi vsebnosti organskih topil povzroča 1 liter teh proizvodov (v nadaljnjem besedilu: EO/l);«.

V tretjem odstavku se na koncu besedila 4. točke pika nadomesti s podpičjem, za besedilom 4. točke pa se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. količina proizvodov z organskimi topili, po oznakah, tipih in enotah obremenitve, ki jih je pridobitelj izvozil iz območja EU oziroma iznesel v druge države članice EU v istem davčnem obdobju.«.

Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pridobitelj, ki proizvode z organskimi topili iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi izven območja EU v svojem imenu in za svoj račun in je za njih plačal okoljsko dajatev v enem od prejšnjih obračunskih obdobij, lahko vračilo okoljske dajatve iz 11. člena te uredbe uveljavlja na podlagi obrazca iz petega odstavka tega člena.«.

6. člen

Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del te uredbe.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

(1) Proizvajalec in pridobitelj proizvodov z organskimi topili, ki pred uveljavitvijo te uredbe ni bil zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve, z uveljavitvijo te uredbe pa postane tak zavezanec, mora začeti obračunavati in plačevati okoljsko dajatev za proizvode, ki so proizvedeni oziroma pridobljeni iz druge države članice EU ali uvoženi iz tretjih držav po 31. decembru 2009.

(2) Proizvajalec in pridobitelj proizvodov iz prejšnjega odstavka mora najpozneje do 20. januarja 2010 carinskemu organu prijaviti dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev.

8. člen

Za proizvode z organskimi topili, ki so pridobljeni iz druge države članice EU ali uvoženi iz tretjih držav pred 1. julijem 2009 in za katere do uveljavitve te uredbe okoljska dajatev ni bila obračunana, nastane obveznost za obračun z uveljavitvijo te uredbe, obračun okoljske dajatve za te proizvode pa je treba predložiti v skladu s to uredbo najpozneje do 20. januarja 2010.

9. člen

Ta uredba začne veljati 1. julija 2009.

Priloga 1: Področje uporabe proizvodov
Priloga 2: Obrazec-HOS-OBR
Priloga 3: Obrazec-Prijava HOS
Priloga 4: Obrazec-Vračilo HOS

 

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009

I.

Cena za enoto obremenitve voda za leto 2009 je 26,4125 eurov.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009

I.

Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009 je 0,0125 eurov.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009

I.

Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč in zasneževanje smučišč: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0083 eura na 100 m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0508 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,38 eura na 100 m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči enako ali več kot 10 MW: 1,2519 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,0847 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0029 eura na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000805 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00412 eura na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,00161 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;
– za rabo naplavin: 1,2281 eura na m3 odvzetega proda in 5,5083 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč za plovila: 0,2086 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila: 0,0111 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,8346 eura na m2 površine vodnega zemljišča.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
okoljska dajatev
okoljske dajatve
onesnaževanje okolja
olje
odpadna embalaža
bremenitve tal
električna oprema
elektronska oprema
gume
obremenitev
obremenitveraba vode

Zadnji članki iz rubrike:

11.5.2020 15:49:30:
Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij

22.4.2020 12:50:19:
eDavki - Razlog za pozitivna stanja na eKartici

14.4.2020 13:05:28:
Obročno plačevanje in odlogi - kontaktni telefoni

30.3.2020 18:15:15:
Obrazec: Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

22.3.2020 10:55:01:
Davčna obravnava odškodnin po 5. točki 27. člena ZDoh-2 - Podrobnejši opis

Najnovejši članki:

22.5.2020 9:02:44:
Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače (ZRSZ)

21.5.2020 10:40:06:
Subvencioniranje delovnega časa nadomešča ukrep subvencioniranja čakanja na delo

20.5.2020 14:14:59:
Letni obračun DDPO in DohDej

19.5.2020 16:54:38:
Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje – epidemija COVID-19

19.5.2020 16:44:08:
Solidarnostna pomoč na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT