Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 11.6.2009 12:25:18

Program stabilnosti za obdobje 2008–2011

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Program stabilnosti za obdobje 2008–2011 Racunovodja.com

Vlada je na seji 23. aprila 2009 sprejela Program stabilnosti za obdobje 2008–2011, kateri predstavlja prvi tovrstni dokument po nastopu nove vlade.

Pričujoč dokument opredeljuje ukrepe ekonomskih politik v obdobju do leta 2011 ob upoštevanju zadnjih napovedi makroekonomskih agregatov UMAR (napoved rasti -4% letos, zgolj počasno okrevanje prihodnje leto), ki nakazujejo bistveno zaostrene gospodarske razmere v letošnjem in prihodnjih dveh letih. Tako so predstavljeni ukrepi, ki bodo zagotovili konsistentnost med blaženjem posledic gospodarske krize, zagotovitvijo delovanja socialne države ter zagotovitvijo postopne javnofinančne konsolidacije, ko bodo gospodarske razmere to dopuščale.

Javnofinančne projekcije, predstavljene v Programu stabilnosti, vsebujejo vse že sprejete ukrepe, hkrati pa napovedujejo nekatere nove za zagotovitev javnofininačne stabilnosti. Brez dodatnih ukrepov bi namreč primanjkljaj v letošnjem letu narasel na 6,1% BDP, dolg države pa bi se v treh letih povzpel preko 40% BDP. Ukrepi tako opredeljujejo način za postopno znižanje primanjkljaja širšega sektorja države s 5,1% BDP leta 2009 proti referenčnim 3% BDP do 2011. Javnofinančna strategija na ta način omejuje povečanje dolga države na 36,3% BDP do leta 2011.

Ukrepi, ki so upoštevani v tovrsnih projekcijah so: znižanje materialnih stroškov za 15%, nižja raven investicij (primerljiva z ravnjo v 2008), zamik odprave plačnih nesorazmerij v javnem sektorju in zadržanje nominalne ravni plač, pokojnin in socialnih transferov na ravni iz prve polovice 2009.

Dokument opredeljuje tudi dolgoročna tveganja za vzdržnost javnih financ ob osnovnem scenariju, ki izhaja iz enotno sprejetih predpostavk na ravni EU, predstavljene pa so tudi projekcije gibanja starostno vezanih odhodkov ob različnih predpostavkah sprememb parametrov pokojninskega sistema.

 

Izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2009

Vlada je na 23. redni seji sprejela izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2009. S tem je določila zgornje meje skupnih proračunskih odhodkov v višini 9.724 tisoč EUR in zgornjo mejo proračunskega primanjkljaja v višini 4,9 % BDP.

Vlada je potrdila osnutek programske strukture proračuna, kot podlago za pripravo predloga sprememb finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za leto 2009. Vladni proračunski uporabniki morajo svoje finančne načrte pripraviti v okviru, kot je bil potrjeno.

Ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike za čas priprave rebalansa, kar pomeni ustavitev prerazporejanja pravic porabe na podlagi 14., 15., 16., 17., in 18. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009, razen prerazporeditev med konti v okviru proračunske postavke. Omejitev ne velja za razporeditve pravic porabe s postavke splošna proračunska rezervacija na podlagi 42. člena ZJF.

 

Predlog izhodišč za dodatno znižanje javnofinančnih izdatkov v javnem sektorju

Vlada se je na seji 23. aprila 2009 seznanila z izhodišči za prilagoditev finančnih načrtov subjektov javnega sektorja za leto 2009 in sprejela načrt ukrepov v javnem sektorju, ki so sestavni del Ukrepov in prilagoditev ekonomske politike zaradi poslabšanja gospodarskih razmer.

Vlada je pristojnim ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, vladnim službam in upravnim enotam naložila, da pri pripravi svojih finančnih načrtov zmanjšajo stroške za plačilo blaga in storitev ter nakup ali gradnjo osnovnih sredstev za najmanj 20% glede na veljavni proračun, upoštevaje načrt ukrepov v javnem sektorju. Prav tako je vlada pristojna ministrstva zadolžila, da v sodelovanju z direktorji posrednih proračunskih porabnikov pripravijo finančne načrte tako, da zagotovijo zmanjšanje stroškov za plačilo blaga in storitev ter nakup ali gradnjo osnovnih sredstev za najmanj 20% glede na veljavni proračun v delu finančnega načrta, ki se financira iz blagajn javnega financiranja, upoštevaje načrt ukrepov v javnem sektorju in da v sodelovanju z direktorji posrednih proračunskih porabnikov pri rednem odpisu računalnikov od 1.1.2009 uporabljajo letno amortizacijsko stopnjo 25%. Ministrstvo za finance mora do 7. maja 2009 pripraviti spremembo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev tako, da bo stopnja amortizacije za računalnike v letu 2009 znašala 25%. Navedeno ne velja za strežnike in diske.

Vlada je pristojnim ministrstvom naložila tudi, da v okviru svojih pristojnosti seznanijo s sprejetim načrtom ukrepov vse subjekte s svojega delovnega področja ter da začnejo sprejeti načrt ukrepov izvajati takoj. O izvedenih ukrepih in učinkih izvedenih ukrepov ministrstva in vladne službe tudi za posredne proračunske uporabnike prvič poročajo vladi najkasneje do konca maja 2009.

Na seji je vlada sklenila še, da praviloma do nadaljnjega ne bo dajala soglasij k spremembam sistemizacij delovnih mest, ministrstva in vladne službe pa zadolžila, da manjše spremembe sistemizacije realizirajo samo v nujnih primerih, in sicer takrat, ko sprememba ne povzroči finančnih posledic. Prav tako je sklenila, da je potrebno k vsaki zaposlitvi v organih državne uprave, tudi nadomestni, pridobiti predhodno soglasje vlade.

Vlada bo predlagala sprejetje in realizacijo ukrepov za zmanjšanje stroškov in za optimizacijo organizacije in upravljanja s kadri tudi drugim državnim organom ter občinam.

 

Spremembe in dopolnitve Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (prva dopolnitev)

Vlada je na seji 23. aprila 2009 sprejela spremembe in dopolnitve Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (prva dopolnitev). S predlagano 1. dopolnitvijo Programa financiranja za leto 2009 se skladno rebalansu proračuna povečuje obseg zadolževanja za izvrševanje državnega proračuna za leto 2009 na skupno 2.296,17 mio EUR.

Povečan je tudi znesek maksimalnega obsega zadolževanja v letu 2009, ki poleg financiranja izvrševanja državnega proračuna za leto 2009 obsega še odplačila glavnic v naslednjih dveh proračunskih letih na največ 4.962,38 mio EUR.

Višina v letu 2009 že realizirane zadolžitve, ki se všteva v prejšnjem odstavku navedeni maksimalni obseg zadolževanja v letu 2009, je 3.239,48 mio EUR.

Del že realizirane zadolžitve je namenjen za izvrševanje rebalansa državnega proračuna za leto 2009 v višini 2.296,17 mio EUR.

Preostali del do višine 3.239,48 EUR pa je namenjen predfinanciranju odplačil teh glavnic državnega dolga in predfinanciranju za izvrševanje ukrepov za blažitev posledic finančne krize na finančni sistem.

Dodatno k že realiziranemu zadoževanju se del skupnega maksimalnega obsega zadolževanja v letu 2009 v preostali višini do 1.722,90 mio EUR lahko izvrši tudi z izdajo dodatne referenčne obveznice na sindiciran ali avkcijski način ter z uporabo drugih dolgoročnih ali kratkoročnih instrumentov, izbor katerih bo temeljil na aktualnih tržnih razmerah, upoštevaje cilj doseganja ustrezne tržne cene.

 

Sklepi v okviru izvajanja protikriznih ukrepov na finančnem področju

Vlada je na seji 23. aprila 2009 sprejela sklepe v okviru izvajanja protikriznih ukrepov na finančnem področju.

Vlada ugotavlja, da je država bankam, poleg ukrepov iz dopolnjenega zakona o javnih financah iz novembra 2008, zagotovila tudi neomejeno jamstvo za vloge prebivalstva do 31.12.2009, ter s tem pomembno stabilizirala njihove vire financiranja. Zato vlada upravičeno pričakuje, da banke v pretežni posredni ali neposredni državni lasti omejitve, ki veljajo za dana poroštva po zakonu o javnih financah, upoštevajo pri celotnem svojem poslovanju. Vlada bo enako zahtevala od vseh ostalih finančnih institucij. V ta namen bo predlagala ustrezne dopolnitve Zakona o javnih financah, Zakona o jamstveni shemi in uredb, izdanih na njuni podlagi.

Vlada je naložila Ministrstvu za finance, da do 15. maja 2009 pripravi predlog lastniške politike do bank v pretežni posredni ali neposredni državni lasti, ki bo zagotovila ustrezno upravljanje s tveganji ter omejila izpostavljenost državnih poroštev ter tako pomembno vplivala na izvajanje protikriznih ukrepov. To politiko bo sprejela vlada, upoštevajo pa naj jo člani nadzornih svetov, predlagani s strani države.

Vlada se je seznanila z informacijo ministrstva za finance, da v skladu z njenim sklepom št. 01400-1/2009/6, z dne 23.1.2009, v bankah, ki sta v pretežni posredni ali neposredni državni lasti, že potekajo revizije kreditiranja najbolj izpostavljenih menedžerskih prevzemov. V postopkih teh revizij se bodo ugotovljena vsa dejstva, ki so pomembna za oceno morebitne odškodninske in druge odgovornosti uprav in nadzornih svetov teh dveh bank.

Vlada ugotavlja, da v primeru posameznih reprogramov posojil povezanih z menedžerskimi prevzemi in lastniško konsolidacijo njena upravičena pričakovanja niso bila uresničena in da upravi in nadzorna sveta NLB d.d. in NKBM d.d. nista sledila določbam Sklepa Sveta Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic (Ur.l. št. 28/07). Zato se vlada ne strinja s takšnimi odločitvami uprav in ugotavlja, da obstoječa nadzorna sveta ne izpolnjujeta odgovorno svojih nalog in obveznosti.

 

Uredba o stroških reprezentance

Vlada je na seji 23. aprila 2009 sprejela Uredbo o stroških reprezentance, s katero določa opredelitev stroškov reprezentance, omejitev stroškov reprezentance in evidenco stroškov reprezentance v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah, Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije in vladnih službah. S tem si vlada prizadeva še k dodatnemu zniževanju stroškov in poenotenju uporabe reprezentančnih sredstev.

Vir: UVI

Ključne besede:
program stabilnosti
rebalans
državni proračun
javnofinančni izdatki
javni sektor
program financiranja državnega proračuna
protikrizni ukrepi
reprezentanca
stroški reprezentance

Zadnji članki iz rubrike:

6.8.2020 15:34:15:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

14.8.2020 15:22:09:
Zaposlitveni oglas: Poslovodni računovodja (m/ž), Zemanta, Ljubljana

14.8.2020 14:59:14:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2020

13.8.2020 13:07:11:
Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

11.8.2020 13:47:44:
Delavcu je po dopustu odrejena karantena - kaj sedaj?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT