Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.8.2010 15:29:22

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Rubrika: Negospodarstvo, javni sektorprint Natisni

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Racunovodja.com

1. člen

V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma v izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.«.

2. člen

Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev, v gradnji oziroma v izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.«.

3. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe.«.

4. člen

V 63. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:

»Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo tudi davek od dohodka pravnih oseb.«.

5. člen

V Prilogi I se v enotnem kontnem načrtu, v okviru skupine kontov 00 - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE črta podskupina kontov 004 - USREDSTVENI STROŠKI NALOŽB V TUJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA.

V okviru skupine kontov 04 - OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:

»043 - VLAGANJA V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA V TUJI LASTI«.

V okviru skupine kontov 05 - POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:

»053 - POPRAVEK VREDNOSTI VLAGANJ V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA V TUJI LASTI«.

Naziv konta 4015 se spremeni tako, da se glasi:

»4015 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU«.

Naziv podkonta 402110 se spremeni tako, da se glasi:

»402110 - Storitve železniškega prometa«.

V okviru konta 4100 - Subvencije javnim podjetjem, se naziv podkonta 4100000 spremeni tako, da se glasi:

»410000 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb«.

Naziv podkonta 413407 se spremeni tako, da se glasi:

»413407 - Plačila prispevka delodajalca za starševsko varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem«.

V okviru konta 4202 - Nakup opreme, se naziv podkonta 420222 spremeni tako, da se glasi:

»420222 - Nakup strežnikov in diskovnih sistemov«,

naziv podkonta 420239 pa se spremeni tako, da se glasi:

»420239 - Nakup avdiovizuelne opreme«.

V okviru konta 4409 - Plačila zapadlih poroštev, se doda nov podkonto, ki se glasi:

»440903 - Plačila zapadlih poroštev fizičnim osebam«.

Naziv podkonta 500305 se spremeni tako, da se glasi:

»500305 - Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti«.

V okviru konta 7000 - Dohodnina, se doda nov podkonto, ki se glasi:

»700022 - Dohodnina - glavno mesto«.

V okviru konta 7002 - Drugi davki na dohodek in dobiček, se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:

»700202 - Davek od dohodka iz finančnih instrumentov, ki ga oseba prejme za tuj račun

700203 - Zamudne obresti od davka od dohodka iz finančnih instrumentov, ki ga oseba prejme za tuj račun«.

V okviru konta 7030 - Davki na nepremičnine, se naziv podkonta 703002 spremeni tako, da se glasi:

»703002 - Zamudne obresti od davkov na nepremičnine«,

naziv podkonta 703009 pa se spremeni tako, da se glasi:

»703009 - Drugi davki od premoženja od nepremičnin«.

V okviru konta 7031 - Davki na premičnine, se naziv podkonta 703103 spremeni tako, da se glasi:

»703103 - Drugi davki od premoženja od premičnin«.

V okviru konta 7046 - Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, se črta podkonto 704600.

Na koncu podkonta 704724 se črtata narekovaj in pika.

Naziv podkonta 710214 se spremeni tako, da se glasi:

»710214 - Prihodki od obresti od danih posojil v tujino«.

Naziv konta 7300 se spremeni tako, da se glasi:

»7300 - Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb«.

Naziv podkonta 740013 se spremeni tako, da se glasi:

»740013 - Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti«.

Naziv podkonta 740204 se spremeni tako, da se glasi:

»740204 - Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem«.

Naziv podkonta 781202 se spremeni tako, da se glasi:

»781202 - Prejeta sredstva iz proračuna EU za zgodnje upokojevanje«.

V okviru konta 7821 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), se številka podkonta »72110« nadomesti s številko »782110«.

Za konti in podkonti skupine kontov 78 - Prejeta sredstva iz Evropske unije, se dodajo nova skupina kontov in nove podskupine kontov, ki se glasijo:

»79 - PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

790 - PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

797 - EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

799 - EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA«.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za pripravo letnega poročila za leto 2010.

Ključne besede:
kontni načrt
proračun
proračunski uporabnik
javno pravo

Zadnji članki iz rubrike:

7.9.2020 17:21:21:
Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

20.7.2020 14:09:50:
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje

8.7.2020 13:46:39:
Poračun regresa za javni sektor za leto 2020

8.7.2020 16:15:14:
Regres za letni dopust za leto 2020 - negospodarstvo

19.5.2020 16:54:38:
Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje – epidemija COVID-19

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT