Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 11.8.2011 9:46:03

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Racunovodja.com

1. člen

V Uredbi o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06 in 16/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

2. člen

Register je javna knjiga, ki je zaradi zagotavljanja varnosti pravnega prometa namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene ali je glede njih zaradi začasnega zavarovanja omejen pravni promet, in ki imajo s to uredbo določen enolični identifikacijski znak.«.

2. člen

V 7. členu se na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 8. točka, ki se glasi:

»8. podatki o prepovedi odtujitve in obremenitve oziroma prepovedi razpolaganja.«.

3. člen

V četrtem odstavku 9. člena se v 3. točki črta vejica in besedilo »ki so zarubljene«.

4. člen

V drugem odstavku 12. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:

»2. znamka;

3. vrsta in kategorija ter komercialna oznaka;«.

5. člen

V prvem odstavku 15. člena se 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:

»4. EMŠO, če je fizična oseba vpisana v centralni register prebivalstva;

5. številka potnega lista ali osebne izkaznice in državljanstvo, če fizična oseba ni vpisana v centralni register prebivalstva.«.

6. člen

Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Višine terjatve skupaj z obrestmi in stroški v posamezni zadevi s spremembo ni dovoljeno višati. S spremembo je dovoljeno spreminjati datum zapadlosti glavnice terjatve.«.

7. člen

Za 19. členom se dodata novi naslov poglavja »2.7. Podatki o prepovedi odtujitve in obremenitve« ter novi 19.a člen, ki se glasi:

»Način vpisa

19.a člen

Prepoved odtujitve in obremenitve oziroma prepoved razpolaganja se vpiše tako, da se navedejo naslednji podatki:

1. opravilna številka sklepa sodišča ali pristojnega organa, ki je prepoved odredil;

2. datum izdaje sklepa o začasni odredbi oziroma druge odločbe;

3. naslov sodišča oziroma pristojnega organa, ki je izdal sklep o začasni odredbi oziroma drugo odločbo;

4. datum začetka in prenehanja učinkovanja prepovedi.«.

8. člen

V prvem odstavku 21. člena se v 4. točki besedilo »oziroma kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med stečajnim upraviteljem in kupcem, če je premičnina, ki je predmet te pogodbe, vpisana v register, skupaj s potrdilom stečajnega upravitelja o plačilu kupnine« nadomesti z besedilom »oziroma pravnomočen sklep stečajnega sodišča o izročitvi premičnine, vpisane v register, kupcu«.

9. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Način vložitve zahteve za vpis

29. člen

(1) Zahteva za vpis v register se preko spletnih strani AJPES vloži z uporabo informacijske tehnologije, ob identifikaciji s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(2) Zahtevi morajo biti v elektronski obliki priložene listine, na podlagi katerih se vlaga.

(3) Če upravičenec zahtevi za vpis v osmih dneh od njene vložitve ne priloži listin, ki so podlaga za vpis, ga AJPES pozove, da jih vloži v osmih dneh po prejemu poziva. Če upravičenec v navedenem roku tega ne stori, se šteje, da odstopa od zahteve za vpis.«.

10. člen

V 31. členu se črtata na začetku prvega odstavka oznaka »(1)« in drugi odstavek.

11. člen

V prvem odstavku 32. člena se črtata besedi »po pošti«.

12. člen

V prvem odstavku 33. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. trenutek prejetja zahteve za vpis, in sicer datum, ura, minuta in sekunda njenega prejetja;«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Plomba se vpiše takoj, ko AJPES prejme zahtevo.«.

Četrti odstavek se črta.

Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

13. člen

V tretjem, šestem in sedmem odstavku 36. člena se besedilo »vpisa zastavne pravice« nadomesti z besedilom »zahtevanega vpisa«.

14. člen

V tretjem odstavku 41. člena se črtata besedi »lahko« in »tudi«.

Četrti in peti odstavek se črtata.

15. člen

42. člen se črta.

16. člen

43. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Hramba listin

43. člen

Listine v elektronskem zapisu, ki so podlaga za vpis v register, se hranijo še deset let po tem, ko so iz registra izbrisani podatki, opravljeni na podlagi teh listin. Po preteku tega časa se listine uničijo skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.«.

17. člen

V 44. členu se za besedo »javni« doda vejica in besedilo »razen podatkov o EMŠO«.

18. člen

Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) AJPES po uradni dolžnosti pošlje vse vpisane podatke iz 5., 6. in 8. točke 7. člena te uredbe organom, ki vodijo uradne evidence, v katerih je zastavljena oziroma zarubljena premičnina vpisana (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi), da jih nemudoma vpišejo v te evidence in da brez odlašanja zagotovijo vpis v listine, ki so jih izdali na podlagi teh evidenc, če se s temi listinami lahko dokazuje lastništvo v register vpisane premičnine.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(1) Vse listine, ki jih je AJPES do začetka veljavnosti te uredbe prejel v papirnati obliki in je na njihovi podlagi že opravil vpis v register, se v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe uničijo po določbah zakona, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

(2) Upravičenci lahko v roku iz prejšnjega odstavka zahtevajo od AJPES, da jim listine, ki so bile v papirnati obliki predložene v izvirniku, vrne.

(3) AJPES upravičence o njihovi pravici iz prejšnjega odstavka javno pouči na svojih spletnih straneh.

20. člen

Minister za pravosodje na predlog AJPES in v soglasju z Notarsko zbornico Slovenije uskladi predpis iz 28. člena uredbe v štirih mesecih od uveljavitve te uredbe.

21. člen

Spremenjeni drugi odstavek 12. člena uredbe in spremenjeni prvi odstavek 15. člena uredbe se začneta uporabljati štiri mesece po uveljavitvi te uredbe. Štiri mesece po uveljavitvi te uredbe se začnejo uporabljati tudi določbe spremenjenega 2. člena, dopolnjenega 7. člena, spremenjenega 9. člena, novega 19.a člena, spremenjenega 36. člena in spremenjenega prvega odstavka 48. člena uredbe v delu, ki se nanaša na prepoved odtujitve in obremenitve oziroma prepoved razpolaganja.

22. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00720-11/2011

Ljubljana, dne 28. julija 2011

EVA 2010-2011-0068

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 13:57:38:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

2.6.2020 14:43:28:
Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

2.6.2020 13:31:53:
Interventni ukrepi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

1.6.2020 16:15:56:
Ali je z DFS obdavčena provizija, ki jo prejme trgovec za trženje zavarovalnega produkta zavarovalnice “podaljšana garancija”?

1.6.2020 15:31:43:
Čakanje na delo po 1. juniju 2020

1.6.2020 15:03:09:
Preklic dela na domu

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT