Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.3.2012 14:34:54

Zakon o sodnih taksah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - ZST-1-NPB1

Rubrika: Zakonodajaprint Natisni

Zakon o sodnih taksah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - ZST-1-NPB1 Racunovodja.com

Vir: Državni zbor

- Zakon o sodnih taksah – ZST-1 (Uradni list RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008) in,

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-1A (Uradni list RS, št. 97/10 z dne 3. 12. 2010).

Številka: 436-03/11-1/1

Datum: 5. 1. 2011

EPA 1508-V

Božo Strle

vodja Zakonodajno-pravne službe

ZAKON O SODNIH TAKSAH

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZST-1-NPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(temeljna določba)

(1) Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.

(2) Pred prekrškovnimi organi v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del, v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo prekrške.

(3) V postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, razen če ta zakon ne določa drugače.

(4) S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postopku za evropski plačilni nalog in v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti za izvajanje:

1. Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1) in

2. Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1).

2. člen

(področje veljavnosti)

Takse se plačujejo:

1. v pravdnem postopku,

2. v postopku o delovnih in socialnih sporih, razen če za posamezne vrste postopkov o delovnih in socialnih sporih zakon ne določa drugače,

3. v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z delom,

4. v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,

5. v postopku v upravnem sporu,

6. v kazenskem postopku,

7. v postopku o prekrških,

8. v nepravdnih postopkih,

9. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon in taksna tarifa.

3. člen

(zavezanec za plačilo)

(1) S tem zakonom predpisane takse mora plačati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, razen če ta zakon ne določa drugače.

(2) Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati stečajna upraviteljica oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni upravitelj).

(3) Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v korist katerega je potrjena prisilna poravnava.

(4) Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dolžnosti mora plačati dolžnik, takso za postopek o predlogu za vpis v zemljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, mora plačati zastavitelj, takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, pa tisti, v korist katerega se opravi vpis.

(5) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je bila kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v postopek mora ob vstopu v postopek plačati takso oškodovanec kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, mora doplačati takso za postopek na prvi stopnji obdolženec, sicer pa mora takso doplačati oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.

(6) V postopku o prekrških mora plačati takso za postopek na prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je bila pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za prekršek.

(7) V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji mora plačati takso udeleženka oziroma udeleženec (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma vložnik (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.

(8) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji tisti, o katerega vpisu lastninske pravice na posameznem delu stavbe je sodišče s sklepom o vzpostavitvi etažne lastnine prvič odločilo.

(9) Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku pa so dediči dolžni plačati takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.

4. člen

(posebni primeri zavezanca za plačilo)

(1) Skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) odsotnega, katerega prebivališče je neznano, in skrbnik za premoženje, katerega lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je neznan, ter začasna zastopnica oziroma začasni zastopnik (v nadaljnjem besedilu: začasni zastopnik) stranke v postopku, ki ga je postavilo sodišče, niso dolžni plačevati taks za tistega, ki ga zastopajo.

(2) Te takse se izterjajo iz premoženja zastopanega.

(3) Neplačane takse vpiše sodišče v seznam taks in ravna po določbah o izterjavi neplačane takse.

5. člen

(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)

(1) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane taksna obveznost:

1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če ni v naslednjih točkah določeno drugače;

2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;

3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;

4. za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, ob oddaji predloga v informacijski sistem;

5. za povprečno takso v stečajnem postopku ob pravnomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena poravnava;

6. za postopek v upravnem sporu v zadevah, v katerih mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku, in za postopek v upravnem sporu v stvareh socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;

7. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača, ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;

8. za postopek o prekrških ob pravnomočnosti odločbe, s katero se izreče sankcija za prekršek ali se storilcu prekrška sankcija odpusti, v primeru, če storilec prekrška ne more dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, pa takoj po izdaji odločbe o prekršku; za pravna sredstva v postopku o prekrških ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;

9. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je zapuščinska obravnava končana; če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem;

10. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem prve stopnje z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine;

11. za takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu za plačilo;

12. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo odločbe o vzpostavitvi etažne lastnine;

13. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika oziroma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek, ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;

14. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka, ob sklenitvi poravnave;

15. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob pravnomočnosti ustrezne odločbe;

16. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010, 74012 in 8404 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;

17. za pritožbeni postopek, če ustrezen procesni zakon določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;

18. za sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;

19. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče začne postopek.

(2) Razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je treba takso plačati najpozneje v roku, določenem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.

(3) Takso za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, je treba plačati po nastanku taksne obveznosti v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

(4) Za sodne prepise iz 18. točke in za druga dejanja iz 19. točke prvega odstavka tega člena, ki jih sodišče izvede neposredno potem, ko jih stranka zahteva, je treba plačati takso ob nastanku taksne obveznosti.

6. člen

(način plačila)

(1) Sodne takse se plačujejo v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.

(2) Takso vplača taksna zavezanka oziroma taksni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: taksni zavezanec) na prehodni podračun, določen za plačevanje sodnih taks sodišča, od katerega se zahteva opravo posameznega dejanja ali vodenje postopka.

(3) Če je v primerih od 1. do 17. točke prvega odstavka prejšnjega člena plačilo sodne takse opravljeno z referenco, ki je taksnemu zavezancu dodeljena predhodno ali je navedena v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, taksni zavezanec po opravljenem plačilu sodne takse ni dolžan dostavljati sodišču nikakršnih dokazil o plačilu, razen če ta zakon ne določa drugače. Če pa je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču potrdilo o opravljenem plačilu. Pravilo iz prejšnjega stavka ne velja, če zakon določa obvezno uporabo reference pri plačilu sodne takse.

(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 18. točke prvega odstavka in za druga dejanja iz 19. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona mora stranka dokazati s potrdilom o opravljenem plačilu.

6.a člen

(dan plačila)

(1) Šteje se, da je sodna taksa plačana na dan, ko je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna sodišča, če ta zakon ne določa drugače.

(2) Če se taksa plača pri blagajni sodišča, se šteje, da je plačana na dan plačila pri blagajni sodišča.

(3) Če taksni zavezanec dostavi sodišču dokazilo o plačilu takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, se šteje, da je taksa plačana na dan, ko sodišče, od katerega se zahteva opravo posameznega dejanja ali vodenje postopka, prejme dokazilo o plačilu, ne glede na to, kdaj je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna tega sodišča.

6.b člen

(domneva pravočasnosti plačila)

(1) Razen v primeru iz drugega odstavka tega člena se pri plačilu sodne takse prek ponudnika plačilnih storitev šteje, da je taksa plačana v roku, določenem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, če je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna sodišča v treh delovnih dneh po izteku tega roka.

(2) Če taksni zavezanec dostavi sodišču dokazilo o plačilu takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, se šteje, da je taksa plačana pravočasno ne glede na to, kdaj je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna tega sodišča.

6.c člen

(posebna vrnitev v prejšnje stanje)

(1) Zoper sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne tožbe, ki je bil izdan zaradi nepravočasnega plačila takse, je dopustno v 15 dneh od vročitve sklepa vložiti predlog za vrnitev v prejšnje stanje, če je bila plačilna transakcija za plačilo sodne takse ponudniku plačilnih storitev odrejena tako, da je slednji prejel ali odtegnil s plačnikovega računa znesek sodne takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.

(2) Predlogu za vrnitev v prejšnje stanje je treba priložiti dokazilo, da je bila plačilna transakcija za plačilo sodne takse ponudniku plačilnih storitev odrejena tako, da je slednji prejel ali odtegnil s plačnikovega računa znesek sodne takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.

(3) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne tožbe. O predlogu odloči to sodišče brez naroka.

(4) Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, sodišče razveljavi sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne tožbe.

(5) Prepozen ali nedovoljen predlog za vrnitev v prejšnje stanje sodišče zavrže s sklepom, zoper katerega je dopustno v 15 dneh od njegove vročitve vložiti pritožbo.

7. člen

(način določanja taksne obveznosti)

Taksne obveznosti se določajo v eurih glede na vrednost zahtevka oziroma predmeta postopka ali v nespremenljivih zneskih.

8. člen

(plačilo sodne takse kot procesna predpostavka)

Plačilo sodne takse je procesna predpostavka za izvedbo postopka ali opravo dejanja sodišča, če to določa ustrezen procesni zakon.

9. člen

(zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse)

(1) Pravica zahtevati plačilo sodne takse zastara v petih letih po zapadlosti takse v plačilo.

(2) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno izterjavo takse prekine vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse. Zastaranje pa nastane v vsakem primeru v desetih letih po zapadlosti takse v plačilo.

II. OPROSTITEV, ODLOG IN OBROČNO PLAČILO TAKS

10. člen

(taksne oprostitve na podlagi zakona)

(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, kadar so predlagatelji v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.

(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se mora sodišče obrniti za pojasnilo na ministrstvo, pristojno za pravosodje.

(3) Plačila sodnih taks so oproščene tudi invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene, in invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti.

(4) V postopkih odločanja o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks in o pritožbi zoper sklep o tem predlogu, o ugovoru zoper plačilni nalog iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona ter v upravnih sporih o priznanju mednarodne zaščite po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, se taksa ne plača.

(5) Taksa se tudi ne plača, kadar tako določa poseben zakon.

11. člen

(pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks

na podlagi sodne odločbe)

(1) Sodišče oprosti stranko plačila taks, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.

(2) Sodišče stranki odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali s takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Sodišče lahko stranki odloži plačilo taks najdlje do izdaje odločbe, takse za postopek o predlogu za izvršbo pa najdlje do preteka šestih mesecev od izdaje sklepa o izvršbi.

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika v postopkih v zvezi z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe glede plačila taks za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, če nimajo sredstev za plačilo takse in jih tudi ne morejo zagotoviti oziroma jih ne morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.

(4) Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa upoštevati premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov, vrednost predmeta postopka in število oseb, ki jih stranka preživlja. Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.

(5) Šteje se, da bi bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja stranka ali se preživljajo njeni družinski člani, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. V tem primeru se premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov ne ugotavlja.

12. člen

(postopek za uveljavitev oprostitve, odloga ali obročnega plačilo taks na podlagi sodne odločbe)

(1) O oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks odloči sodišče prve stopnje na predlog stranke.

(2) Stranka mora predlogu priložiti pisno izjavo o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družinskih članov (v nadaljnjem besedilu: izjava o premoženjskem stanju), ki jo poda pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo.

(3) Izjava o premoženjskem stanju vsebuje zlasti podatke stranke in njenih družinskih članov o premoženju, prihrankih in dohodkih (dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, dediščine, darila in podobno) v Republiki Sloveniji in v tujini. Izjava o premoženjskem stanju stranke iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsebuje zlasti podatke stranke o premoženju, denarnih sredstvih in dohodkih iz dejavnosti v Republiki Sloveniji in v tujini. Podrobnejšo vsebino izjave o premoženjskem stanju, obliko obrazca, na katerem je treba izpolniti izjavo, in priloge, ki jih je treba priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za pravosodje. Če izjava ni vložena na predpisanem obrazcu ali če obrazcu niso priložene predpisane priloge, ravna sodišče v skladu s pravili o nepopolnih vlogah.

(4) Če sodišče dvomi o resničnosti navedb v izjavi o premoženjskem stanju, jih po uradni dolžnosti preveri. V ta namen pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in drugih oseb javnega prava, iz evidenc bank, pri katerih ima stranka odprte svoje račune, ter z računov imetnikov, ki jih vodi Centralna klirinško-depotna družba in ki se nanašajo na podatke o posameznem imetniku vrednostnih papirjev. Če gre za podatke, ki so davčna tajnost, jih sodišče pridobi pri pristojnem davčnem organu v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Če se o teh podatkih vodijo evidence ali registri v informatizirani obliki in je zagotovljena tehnična izvedljivost neposrednega dostopa do teh podatkov, jih sodišče pridobi pri upravljavcu evidence ali registra na podlagi neposrednega in brezplačnega elektronskega dostopa v skladu s predpisi, ki urejajo področje davčne tajnosti. Sodišče dostopa do teh podatkov z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča stranke ali njenih družinskih članov, po potrebi tudi enotne matične številke ali davčne številke, namena pridobivanja podatkov in opravilne številke zadeve. Če sodišče ne more samo pridobiti podatkov, s katerimi bi preverilo resničnost navedb stranke v izjavi o premoženjskem stanju, jih mora predložiti stranka. Sodišče lahko o premoženjskem stanju stranke in njenih družinskih članov zasliši tudi nasprotno stranko.

(5) Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks in druge listine, pridobljene v postopku odločanja o tem predlogu, ter sklep, ki ga sodišče izda v tem postopku, se takoj po prejemu listine ali izdaji sklepa zaprejo v poseben ovitek, na katerem se označi, za katere listine ali sklep gre. Listine in sklep, zaprte v tem ovitku, lahko pregledujejo le stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, ter sodišče in drugi državni organi v zvezi z izvrševanjem njihovih z zakonom določenih pristojnosti. Po pregledu se morajo listine in sklep spet zapreti v poseben ovitek in na njem označiti, kdo in kdaj ter po kateri zakonski podlagi jih je pregledal. Enako velja za listine in sklepe, ki jih sodišče prejme ali izda v postopku o pravnem sredstvu zoper sklep o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks in v postopku po tretjem ali četrtem odstavku 13. člena tega zakona. Smiselno enako velja tudi, če sodišče vodi spis v elektronski obliki.

(6) Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni pritožbe.

13. člen

(obseg veljavnosti in razveljavitev sklepa o oprostitvi,

odlogu ali obročnem plačilu taks)

(1) Če ni v drugem zakonu določeno drugače, učinkuje sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks od dne, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo, in velja za takse za vse vloge in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost tega dne ali pozneje, razen za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402.

(2) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks velja samo v postopku, za katerega je bil sklep izdan.

(3) Sklep o oprostitvi plačila taks lahko sodišče med postopkom razveljavi, če ugotovi, da jih stranka zmore plačati. Pri tem odloči, ali naj stranka plača tudi takse, ki jih je bila oproščena. Če je sklep razveljavljen zato, ker je stranka v izjavi o premoženjskem stanju navedla neresnične podatke, mora plačati dvakratnik taks, ki jih je bila oproščena.

(4) Sklep o odložitvi ali o obročnem plačilu takse lahko sodišče med postopkom razveljavi, če ugotovi, da stranka zmore takoj plačati celotno takso. Če je sklep razveljavljen zato, ker je stranka v izjavi o premoženjskem stanju navedla neresnične podatke, mora plačati dvakratnik taks, katerih plačilo ji je bilo odloženo ali za katere ji je bilo dovoljeno obročno plačilo.

14. člen

(osebna veljavnost sklepa o oprostitvi,

odlogu ali obročnem plačilu taks)

(1) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks je v korist le tistemu, ki mu je s tem sklepom priznana oprostitev, odlog ali obročno plačilo.

(2) Če izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj opravijo procesno dejanje, pa je za eno ali več oseb izdan sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks, mora tista, za katero ta sklep ne velja, plačati takso tako, kakor da ta sklep ne bi bil izdan, razen v primerih formalnega sosporništva.

15. člen

(obseg plačila in povrnitve sodnih taks kot stroškov postopka)

(1) Takse, katerih plačila je bila stranka oproščena, so del stroškov postopka.

(2) Takse stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v postopku uspela, mora plačati nasprotnik te stranke.

(3) Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti naloži plačilo taks stranki iz prejšnjega odstavka, ki jih mora plačati.

(4) Če stranka, ki je bila oproščena plačila taks, v postopku delno uspe in na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova pridobi premoženje, ki presega del takse, ki bi jo morala plačati, če ne bi bila oproščena plačila taks, mora plačati ta del takse. Plačilo takse naloži stranki sodišče prve stopnje.

III. TAKSE GLEDE NA VREDNOST PREDMETA POSTOPKA, NAČELO ENKRATNEGA PLAČILA TAKSE

16. člen

(takse glede na vrednost spornega predmeta)

Če se takse določajo glede na vrednost spornega predmeta, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega predmeta do 300 eurov 17 eurov. Taksa se poviša:

pri vrednosti spornega predmeta
do vključno ... EUR
za vsak začeti znesek
nadaljnjih ... EUR
za
... EUR
1.500 300 7
5.000 500 5
10.000 1.000 9
25.000 3.000 16
50.000 5.000 20
200.000 15.000 67
500.000 30.000 100
nad 500.000 50.000 100

V prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona, so navedene višine taks pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov.

17. člen

(takse glede na vrednost predmeta v nepravdnih postopkih)

Če se takse v nepravdnih postopkih določajo glede na vrednost predmeta postopka in je v tarifnem delu tega zakona tako posebej določeno, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti predmeta do 1000 eurov 30 eurov. Taksa se poviša:

pri vrednosti predmeta postopka
do vključno ... EUR
za vsak začeti znesek
nadaljnjih ... EUR
za ... EUR
5.000 1.000
24
50.000 3.000
18
1.000.000 10.000
12
5.000.000 10.000
10
25.000.000 25.000
11
50.000.000 50.000
8
nad 50.000.000 250.000
5

V prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona, so navedene višine taks pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona eurov.

18. člen

(načelo enkratnega plačila takse, obseg plačila

takse za pravna sredstva)

(1) Za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo, ki jo v tem postopku izda sodišče, se plača enkratna taksa, razen če ta zakon ne določa drugače.

(2) Za postopek o nasprotni tožbi se plača posebna taksa.

(3) Če višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča ali če je v kazenskem postopku izdana zavrnilna sodba zaradi nepristojnosti, se taksa, plačana za prejšnji postopek na nižji stopnji, všteje v takso za novi postopek na nižji stopnji. Če je taksa, ki naj se všteje, večja od takse za novi postopek, se presežek ne vrne.

(4) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpodbija, se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela.

(5) Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa za pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna od vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom izpodbija.

(6) Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o stranskih terjatvah, se plača taksa samo po znesku stranskih terjatev.

IV. UGOTOVITEV VREDNOSTI PREDMETA POSTOPKA

19. člen

(splošna določba o vrednosti)

(1) Sodne takse se plačajo od vrednosti zahtevka oziroma predmeta, če je ta ocenljiv, oziroma od vrednosti, določene po tem zakonu.

(2) Za ugotavljanje vrednosti zahtevka oziroma predmeta se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni v tem zakonu določeno drugače.

(3) Za plačilo sodne takse je odločilna vrednost zahtevka oziroma predmeta ob vložitvi vloge oziroma opravi dejanja, razen če zakon ne določa drugače.

20. člen

(vrednosti več spornih predmetov)

V istem postopku se na isti stopnji vrednosti več spornih predmetov seštejejo, razen če zakon ne določa drugače.

21. člen

(omejitev vrednosti predmeta postopka)

(1) Če se taksa odmerja po tabeli iz 16. člena tega zakona, znaša vrednost predmeta postopka največ 30 milijonov eurov.

(2) Če se taksa odmerja po tabeli iz 17. člena tega zakona, znaša vrednost predmeta postopka največ 60 milijonov eurov.

22. člen

(najemna in zakupna razmerja ter spori za izpraznitev

in izročitev nepremičnine)

(1) V sporih o obstoju ali trajanju najemnega, zakupnega ali podobnega razmerja in v sporih za izpraznitev in izročitev nepremičnine se vrednost spornega predmeta določi po znesku nadomestila, ki ga je treba plačati za sporni čas, pri čemer vrednost spornega predmeta ne sme presegati enoletnega nadomestila. Nadomestilo poleg osnovnega neto nadomestila vključuje stranske stroške, če so dogovorjeni kot pavšal in se ne obračunajo posebej.

(2) Pri zahtevkih za zvišanje ali znižanje najemnine, zakupnine ali podobnega nadomestila se vrednost spornega predmeta določi po znesku zahtevane razlike v nadomestilu, pri čemer vrednost spornega predmeta ne sme presegati enoletne razlike v nadomestilu.

23. člen

(spori v zvezi z zakonito preživnino)

V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vrednost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen če se ne zahteva preživnina za krajši čas.

24. člen

(stečajni postopek in postopek prisilne poravnave)

(1) Za povprečno takso v stečajnem postopku se vrednost predmeta določi po vsoti zneskov, ki so bili uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne mase.

(2) Za povprečno takso v postopku prisilne poravnave se vrednost predmeta določi po vsoti zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava.

25. člen

(zapuščinski postopek)

(1) Če gre v sporu za dedno pravico na vsej zapuščini, se vzame kot vrednost postopka vrednost čiste zapuščine; če pa gre v sporu samo za del zapuščine ali za določeno stvar iz zapuščine, se vzame kot vrednost postopka za plačilo takse čista vrednost tega dela oziroma te stvari.

(2) V zapuščinskem postopku se taksa plača od čiste vrednosti zapuščine.

(3) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti pozneje ugotovljene zapuščine.

(4) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero takse v zapuščinskem postopku, po prostem preudarku na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je treba, lahko odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob cenitvi.

26. člen

(postopek za določitev odškodnine)

V postopku za določitev odškodnine, se taksa za postopek pred sodiščem prve stopnje plača po višini določene oziroma v poravnavi dogovorjene odškodnine.

27. člen

(delitveni postopek)

V postopku delitve stvari ali skupnega premoženja se vrednost predmeta postopka določi po vrednosti stvari ali premoženja, ki se deli.

28. člen

(zemljiškoknjižni postopek)

(1) V zemljiškoknjižnem postopku se vrednost nepremičnine, pri kateri se zahteva vknjižba lastninske pravice, določi tako:

1. če se predlaga vknjižba na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila: kot cena ali vrednost, navedena v listini o zavezovalnem pravnem poslu, na podlagi katere je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo,

2. če se predlaga vknjižba na podlagi pravnomočne sodne odločbe: kot vrednost spornega predmeta v postopku, v katerem je bila izdana ta sodna odločba.

(2) Če vrednosti nepremičnine ni mogoče določiti po prejšnjem odstavku, se vrednost določi na podlagi cenitve sodnega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev pred vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga in ki mora biti priložena zemljiškoknjižnemu predlogu.

29. člen

(spori zaradi motenja posesti, spori o stvarnih in osebnih

služnostih ter spori o dosmrtnem preživljanju)

Kot vrednost zahtevka za odmero takse se vzame:

1. v sporih zaradi motenja posesti znesek v višini 2.500 eurov;

2. v sporih o stvarnih služnostih znesek v višini 1.500 eurov;

3. v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju znesek v višini 600 eurov.

30. člen

(določitev vrednosti predmeta postopka po prostem preudarku)

(1) Če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti v skladu z določbami 19. do 29. člena tega zakona, se določi po prostem preudarku ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, predvsem obsega in pomena predmeta ter premoženja in dohodkov strank.

(2) Vrednost predmeta postopka v nepremoženjskih sporih, določena na način iz prejšnjega odstavka, lahko znaša največ en milijon eurov.

(3) Če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti niti v skladu s prvim odstavkom tega člena, znaša:

- v postopkih pred okrajnimi sodišči 700 eurov in

- v postopkih pred okrožnimi sodišči 3500 eurov.

31. člen

(sodna določitev vrednosti predmeta postopka)

(1) Če se pojavi utemeljen sum, da je stranka vrednost predmeta oziroma zahtevka ocenila prenizko, sodišče po uradni dolžnosti s sklepom določi pravo vrednost potem, ko jo na primeren način preveri. Tudi na ugovor druge stranke, da je navedena vrednost zahtevka oziroma predmeta nepravilna, sodišče na ta način določi pravo vrednost za plačilo takse.

(2) Zoper odločbo o ugotovitvi prave vrednosti iz prejšnjega odstavka je dopustna posebna pritožba samo, kadar se stranka ne more pritožiti zoper odločbo o glavni stvari.

32. člen

(sprememba vrednosti predmeta med postopkom)

(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne glede na to, ali se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni v naslednjih odstavkih določeno drugače.

(2) Če sodišče po 31. členu tega zakona ugotovi novo vrednost, se vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost. Če je nova vrednost višja od prvotne, mora stranka doplačati ustrezni del takse, če pa je nižja, je treba stranki vrniti že plačani presežek.

(3) Če se spremeni vrednost predmeta postopka zaradi razširitve tožbenega zahtevka, se vzame kot vrednost za plačilo takse povečana vrednost. Taksa, plačana za prvotno vrednost, se všteje v takso za povečano vrednost.

V. TAKSA ZARADI ZAVLAČEVANJA SODNIH POSTOPKOV

33. člen

(opredelitev takse zaradi zavlačevanja sodnih postopkov)

(1) Če je zaradi krivde stranke ali njenega zastopnika oziroma pooblaščenca treba preložiti glavno obravnavo ali pa se je postopek zavlekel zaradi naknadnega navajanja dejstev in dokazov, ki bi se lahko navedli prej, lahko sodišče po uradni dolžnosti naloži stranki ali njenemu zastopniku oziroma pooblaščencu posebno takso v višini ene tretjine takse za postopek na prvi stopnji. Taksa se lahko zniža na višino ene šestine takse za postopek na prvi stopnji. Enako velja za stranskega intervenienta, za osebe, vabljene na narok in za vse njihove zastopnike oziroma pooblaščence.

(2) Zoper sklep o plačilu takse zaradi zavlačevanja sodnih postopkov je dovoljena posebna pritožba, če vrednost izpodbijanega dela presega 150 eurov.

(3) V kazenskem postopku in postopku o prekrških se ne plača taksa po prvem odstavku tega člena.

VI. IZTERJAVA NEPLAČANE TAKSE

34. člen

(postopek za plačilo takse)

(1) Če taksa ob nastanku taksne obveznosti ni plačana in izkazana v skladu s 6. členom tega zakona, sodišče, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, izroči ali pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, naj v 15 dneh, v postopku izvršbe in zavarovanja pa v osmih dneh od vročitve naloga, plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne sodne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco in opozorilo glede posledic, če taksa ne bi bila plačana pravočasno.

(2) V postopku o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, sodišče ne izda plačilnega naloga iz prejšnjega odstavka.

(3) Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, mora stranka plačati takso, ki je v tarifnem delu tega zakona določena za umik vloge. Če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača tretjina takse za postopek o vlogi. Zaradi plačila te takse pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog s sestavinami, določenimi v prvem odstavku tega člena.

(4) Če je bila taksa za postopek o vlogi deloma plačana ali če je bila plačana brez ustrezne reference in se je zaradi tega štela za neplačano, se taksa iz prejšnjega odstavka plača iz takse, ki je bila plačana za postopek o vlogi. Če je taksa, plačana za postopek o vlogi, večja od takse iz prejšnjega odstavka, se presežek vrne, če je manjša, pa jo je treba doplačati. Zaradi doplačila pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog s sestavinami, določenimi v prvem odstavku tega člena.

34.a člen

(ugovor zoper plačilni nalog)

(1) Zoper plačilni nalog iz prejšnjega člena je dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Ugovoru, vloženemu iz razloga, da je taksa že plačana, je treba priložiti potrdilo o opravljenem plačilu.

(2) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, ugotovi, da je pravočasni, popolni in dovoljeni ugovor utemeljen iz razloga, da je sodišče takso napačno odmerilo, lahko s sklepom ugovoru ugodi, izpodbijani plačilni nalog spremeni in določi novo višino takse. Zaradi plačila te takse pošlje taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, ki je sestavni del sklepa o ugovoru.

(3) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, ne ravna po prejšnjem odstavku, odloča o ugovoru iz prvega odstavka tega člena sodnik posameznik sodišča, ki je izdalo plačilni nalog. S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodnik ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugovoru ugodi, razveljavi izpodbijani plačilni nalog in ugotovi, da je taksa že plačana, ali pa izpodbijani plačilni nalog spremeni in določi novo višino takse. Zaradi plačila te takse pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, ki je sestavni del sklepa o ugovoru.

(4) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti iz 35. člena tega zakona nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper novi plačilni nalog je dopustno vložiti ugovor, za katerega se smiselno uporablja določba prvega odstavka tega člena.

(5) Novi plačilni nalog iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena mora vsebovati sestavine, določene v prvem odstavku prejšnjega člena.

35. člen

(postopek zaradi izterjave neplačane takse)

(1) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji, ne plača takse v roku, ki je določen v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po 34.a členu tega zakona, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, pristojnemu za opravljanje nalog davčne izvršbe denarnih terjatev države iz naslova sodnih taks.

(2) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali sedež v tujini, ne plača takse v roku, ki je določen v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po 34.a členu tega zakona, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini.

VII. VRNITEV TAKSE

36. člen

(pravica do vrnitve takse)

Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno.

37. člen

(postopek vrnitve takse)

(1) Sodišče, ki je odločalo v postopku na prvi stopnji, odredi vrnitev takse po uradni dolžnosti.

(2) Taksa se vrne v breme ustreznega podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

VIII. POSEBNA DOLOČBA

38. člen

(nadzor nad uporabo predpisov o sodnih taksah)

Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Zakon o sodnih taksah – ZST-1 (Uradni list RS, št. 37/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

(splošno pravilo o postopkih, ki že potekajo)

Takse v postopkih, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona, se do pravnomočnega zaključka postopka plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. Smiselno enako velja za postopke z izrednimi pravnimi sredstvi, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona.

40. člen

(začetek uporabe določb, ki se nanašajo na takse v kazenskem postopku ali postopku o prekrških)

(1) Določbe normativnega dela in taksne tarife tega zakona, ki se nanašajo na takse v kazenskem postopku ali postopku o prekrških, se začnejo uporabljati z začetkom uporabe sprememb tistih določb zakona, ki ureja kazenski postopek oziroma zakona, ki ureja prekrške, ki se nanašajo na plačevanje povprečnine.

(2) Tudi za takse v kazenskem postopku ali postopku o prekrških smiselno velja določba 39. člena tega zakona.

41. člen

(spremembe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje)

Do začetka uporabe spremembe oziroma dopolnitve zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ki bo določila plačilo sodne takse kot procesne predpostavke za odločanje o ugovoru, velja, da mora biti ob vložitvi ugovora v postopku izvršbe in zavarovanja plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana v skladu z določbami 34. člena tega zakona in ni vložen predlog ter niso izpolnjeni pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je vloga umaknjena.

42. člen

(sprejem predpisa)

Minister, pristojen za pravosodje, sprejme predpis iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.

43. člen

(razveljavitev predpisov in prehodna ureditev glede sodnih kolkov)

(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:

1. Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS, št. 48/90 - ZFJP, 14/91, 38/96, 20/98, 50/98 - odločba US, 70/00, 93/01, 99/02 - odločba US, 73/03 - odločba US in 121/03);

2. 5. točka prvega odstavka 146. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03);

3. 40.b člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo in 93/07);

4. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 101/06, 50/07 in 126/07 - ZUT-G) v delu, ki velja za sodne kolke;

5. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št, 98/07).

(2) Fizične in pravne osebe lahko od 1. oktobra 2008 do 1. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke za gotovino pri blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, v nominalni vrednosti.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko fizične in pravne osebe od 1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov z brezgotovinskim nakazilom.

(4) Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno in so prodajale kolke, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko od 1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke, ki jih imajo v zalogi, na območnih enotah UJP, pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov z brezgotovinskim nakazilom.

(5) Neuporabljene sodne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, morajo v času od 1. oktobra do 31. decembra 2008 vrniti UJP.

(6) UJP sodne kolke komisijsko uniči.

44. člen

(končna določba)

Ta zakon začne veljati 1. oktobra 2008.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ZST-1A (Uradni list RS, št. 87/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

Takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do 31. decembra 2010, se plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi, če ni v tem členu drugače določeno.

Če je bila do 31. decembra 2010 plačana taksa za postopek ali dejanje, ki bo opravljeno po 1. januarju 2011, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.

Če sodišče do 31. decembra 2010 še ni odločilo o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, odloči o tem predlogu v skladu z določbo spremenjenega drugega odstavka 11. člena in novega petega odstavka 12. člena zakona.

Če je bil zemljiškoknjižni predlog vložen do 31. decembra 2010 in do 31. decembra 2010 sodišče še ni odločilo o zahtevku za vpis, nastane taksna obveznost za plačilo takse po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013 v tabeli 9.10, kot se spreminja s tem zakonom, ko sodišče izda sklep, s katerim odloči o vpisu.

43. člen

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2011.

Določba 8. člena tega zakona se v delu, ki se nanaša na spis v elektronski obliki, začne uporabljati 1. septembra 2011.

TAKSNA TARIFA

1. PRAVDNI POSTOPEK

1.1 Redni postopek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1
1.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
1111
Postopek na splošno
Opomba: če je pred tem postopkom zaradi istega predmeta spora tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga, postopek za evropski plačilni nalog ali postopek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se taksa za postopek za izdajo naloga oziroma za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine všteje v takso po tej tarifni številki, in sicer po vrednosti predmeta spora, ki je prešel v pravdni postopek.
3,0
1112
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1111 se zniža na
1,0
1.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
1121
Postopek na splošno
3,0
1122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, če o pritožbi odloča sodnik posameznik in ni bila razpisana obravnava, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1121 se zniža na
1,5
1.1.3 Izredna pravna sredstva
1131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
1,0
1132
Postopek o reviziji
3,0
1133
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 1132 se zniža na
2,0
1134
Obnova postopka
2,4

Opomba 1.1:

a) V postopku o tožbi za razveljavitev sodne poravnave se plača taksa kot za postopek, v katerem je bila sklenjena sodna poravnava, in sicer po vrednosti predmeta, ki ga zajema sodna poravnava.

b) V rednem pravdnem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

c) Takse, določene v tabeli 1.1, se plačujejo tudi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

1.2 Postopek v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifnih številkah 1211 oziroma 1212
1.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
1211
Postopek v zakonskih sporih na splošno
66 EUR
1212
Postopek v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok na splošno
41 EUR
1213
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe ali predloga za sporazumno razvezo oziroma zaradi odstopa enega od zakoncev od predloga za sporazumno razvezo pred razpisom naroka za glavno obravnavo,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1211 oziroma 1212 se zniža na
0,33
1.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
1221
Postopek na splošno
0,5
1222
Postopek se konča:
>1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. z umikom tožbe za razvezo zakonske zveze ali predloga za sporazumno razvezo pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 1221 se zniža na
0,25
1.2.3 Izredna pravna sredstva
1231
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
Opomba: Če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,16
1232
Postopek o reviziji
0,5
1233
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 1232 se zniža na
0,33
1234
Obnova postopka
0,5
1.2.4 Posebne takse
1241
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
10 EUR

Opomba 1.2:

a) Če se v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev očetovstva hkrati obravnava tudi zahtevek za varstvo, vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se plača samo taksa za postopek za razvezo zakonske zveze oziroma za postopek za ugotovitev očetovstva.

b) V postopku v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

1.3 Postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1
1301Postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga
1,2
1302Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga,
2. z odpovedjo tožbenemu zahtevku pred izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga.
Taksa po tarifni številki 1301 se zniža na
0,4

Opomba 1.3:

Taksi po tarifnih številkah 1301 in 1302 se plačujeta tudi v postopku za evropski plačilni nalog.

2. POSTOPEK O DELOVNIH IN SOCIALNIH SPORIH

2.1 Postopek o socialnih sporih premoženjske narave

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1
2.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
2111
Postopek na splošno
0,9
2112
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2111 se zniža na
0,3
2.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
2121
Postopek na splošno
0,9
2122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2121 se zniža na
0,45
2.1.3 Izredna pravna sredstva
2131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
Opomba: Če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,3
2132
Postopek o reviziji
0,9
2133
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 2132 se zniža na
0,6
2134
Obnova postopka
0,72
2.1.4 Posebne takse
2141Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
10 EUR

Opomba 2.1:

V postopku o socialnih sporih premoženjske narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

2.2 Postopek o individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
2.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
2211
Postopek na splošno
41 EUR
2212
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2211 se zniža na
14 EUR
2.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
2221
Postopek na splošno
20 EUR
2222
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2221 se zniža na
10 EUR
2.2.3 Izredna pravna sredstva
2231
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
Opomba: Če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
7 EUR
2232
Postopek o reviziji
20 EUR
2233
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 2232 se zniža na
14 EUR
2234
Obnova postopka
20 EUR
2.2.4 Posebne takse
2241
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
10 EUR

Opomba 2.2:

a) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in dijak ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela.

b) V postopku o individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave, je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

3. POSEBNE TAKSE

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1 ali znesek takse
3001
Postopek o predlogu za zavarovanje dokazov pred začetkom postopka
50 EUR
3002
Postopek o predlogu za zavarovanje dokazov med postopkom
16 EUR
3003
Postopek o predlogu za poskus sklenitve sodne poravnave pred uvedbo postopka
8 EUR
3004
Sklenitev sodne poravnave, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta postopka
Opomba: Ta taksa se plača le za tisti del predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka.
0,25
ali 10% takse za postopek na prvi stopnji, če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti
3005
Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev sodnika, sodnika porotnika, strokovnega sodelavca ali zapisnikarja, če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča
100 EUR
3006
Taksa zaradi zavlačevanja sodnih postopkov po 33. členu tega zakona
kakor določi sodišče
3007
Postopek o pritožbi zoper sklep o taksi zaradi zavlačevanja sodnih postopkov po 33. členu tega zakona
40 EUR
3008
Postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim se tožba zavrže
8 EUR
3009
Postopek o pritožbi zoper poseben sklep o stroških postopka
40% takse za postopek na prvi stopnji
30010
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
33 EUR
30011
Postopek o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča
16 EUR

Opomba 3:

a) Takso po tarifni številki 3002 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter v postopkih o delovnih in socialnih sporih.

b) Takse po tarifnih številkah 3004, 3006, in 3007 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, v postopkih o delovnih in socialnih sporih, v vseh postopkih v upravnem sporu in v nepravdnih postopkih.

c) Takso po tarifni številki 3005 je treba plačati v rednem pravdnem postopku in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso spori v zadevah socialnega varstva.

č) Taksi po tarifnih številkah 3008 in 3009 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter v postopkih o delovnih in socialnih sporih.

d) Takso po tarifni številki 30010 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopkih po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso spori v zadevah socialnega varstva.

4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
4011
Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe
45 EUR
4012
Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe, če je predlog vložen v elektronski obliki
36 EUR
4013
V predlogu za izvršbo sta navedeni dve ali več sredstev izvršbe.
Taksa po tarifni številki 4011 oziroma 4012 se za drugo in vsako nadaljnje navedeno sredstvo izvršbe poveča za
5 EUR
4014
Postopek o predlogu upnika, po katerem naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, če je v predlogu navedeno samo eno sredstvo oziroma predmet izvršbe
12 EUR
4015
V predlogu upnika po tarifni številki 4014 sta navedeni dve ali več sredstev oziroma predmetov izvršbe.
Taksa po tarifni številki 4014 se za drugo in vsako nadaljnje navedeno sredstvo oziroma predmet izvršbe poveča za
6 EUR
4016
Postopek o predlogu za odlog izvršbe
28 EUR
4017
Postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja odloči sodišče
30 EUR
4018
Vložitev zahteve za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe
10 EUR
4019
Sklep o odpravi nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe
20 EUR
40110
Postopek o predlogu za zavarovanje po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje
16 EUR
4.0.2 Ugovorni postopek
4021
Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi
40 EUR
4022
Postopek o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika, navedenega pod tarifno številko 4014
12 EUR
4023
Postopek o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje
16 EUR
4024
Postopek o ugovorih, ki niso posebej navedeni in niso takse prosti
15 EUR
4.0.3 Pritožbeni postopek
4031
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi
100 EUR
4032
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika, navedenega pod tarifno številko 4014
50 EUR
4033
Postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe
50 EUR

Opomba 4:

a) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot v postopku izvršbe.

b) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po predpisih rodbinskega prava izenačena z zakoncem.

c) Za postopek o predlogu za zavarovanje se plača ena taksa tudi tedaj, kadar se odloča o več sredstvih za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali drugo za drugim.

č) Za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, se plača taksa, kot je določena pod tarifno številko 40110.

d) Če je med postopkom za razvezo zakonske zveze ali med postopkom v zvezi s preživljanjem otroka predlagana začasna odredba, se za postopek o tem predlogu ne plača taksa. Enako velja, če sodišče v teh postopkih izda začasno odredbo po uradni dolžnosti.

e) Za postopek na predlog upnika, po katerem naj sodišče v izvršilnem postopku s sklepom naloži delodajalcu, naj upniku poravna vse zneske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi, se ne plača posebna taksa.

f) V izvršilnem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

5. STEČAJNI POSTOPKI, POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE IN POSTOPEK PRISILNE LIKVIDACIJE

5.1 Stečajni postopek nad pravno osebo, postopek prisilne poravnave in postopek prisilne likvidacije

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksaKoličnik za odmero takse po 16. členu ZST-1 ali znesek takse
5.1.1 Postopek na prvi stopnji
5111Postopek o predlogu za začetek stečajnega postopka
Opomba: taksa se ne plača za postopek o predlogu za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži upravitelj, ko ugotovi, da je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek prisilne likvidacije, insolventna.
246 EUR
5112Postopek o predlogu za začetek postopka prisilne poravnave
164 EUR
5113Postopek o predlogu za začetek postopka prisilne likvidacije
82 EUR
5114Stečajni postopek – povprečna taksa
1,2
– največ
2.000 EUR
5115Postopek prisilne poravnave – povprečna taksa
0,7
– največ
2.000 EUR
5116Postopek o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave
50 EUR
5.1.2 Pritožbeni postopek
5121Postopek o pritožbi zoper sklep o prvi razdelitvi
410 EUR
5122Postopek o pritožbi zoper druge odločbe
82 EUR

Opomba 5.1:

Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, se ne plača, če predlog vloži dolžnik.

5.2 Postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
5201
Postopek o ugovoru proti odpustu obveznosti pri osebnem stečaju
20 EUR

Opomba 5.2:

a) Razen takse po tarifni številki 5201 se v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine plačujejo takse v višini ene četrtine istovrstnih taks, ki so določene v oddelku 5.1.

b) Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek, se ne plača, če predlog vloži dolžnik oziroma dedič zapustnika.

6. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU

6.1 Postopek v upravnem sporu in postopki za sodno varstvo po posebnih zakonih, v katerih odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
6.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
6111
Postopek na splošno
148 EUR
6112
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6111 se zniža na
50 EUR
6.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
6121
Postopek na splošno
164 EUR
6122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6121 se zniža na
82 EUR
6.1.3 Izredna pravna sredstva
6131
Postopek o reviziji
164 EUR
6132
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 6131 se zniža na
110 EUR
6133
Obnova postopka
164 EUR
6.1.4 Začasno pravno varstvo
6141
Postopek o zahtevi za izdajo začasne odredbe
74 EUR
6142
Postopek o pritožbi zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe
41 EUR

Opomba 6.1:

a) Razen v postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva se v postopku v upravnem sporu plačujejo takse po tarifnih številkah 6111 do 6142.

b) Če se postopek uvede z drugim pravnim sredstvom, veljajo ustrezno določbe v zvezi s tožbo.

c) Če je v postopku v upravnem sporu upravna odločba na tožbo razveljavljena ali spremenjena, je treba stranki vrniti plačano takso.

č) V postopku v upravnem sporu je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

6.2 Postopek v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
6.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
6211Postopek na splošno
41 EUR
6212Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6211 se zniža na
14 EUR
6.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
6221Postopek na splošno
20 EUR
6222Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 6221 se zniža na
10 EUR
6.2.3 Izredna pravna sredstva
6231Postopek o reviziji
20 EUR
6232Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 6231 se zniža na
10 EUR
6233Obnova postopka
20 EUR
6.2.4 Začasno pravno varstvo
6241Postopek o zahtevi za izdajo začasne odredbe
20 EUR
6242Postopek o pritožbi zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe
10 EUR
6.2.5 Posebne takse
6251
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
10 EUR

Opomba 6.2:

a) Če se postopek uvede z drugim pravnim sredstvom, veljajo ustrezno določbe v zvezi s tožbo.

b) V postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva se taksa plača samo, če stranka v postopku ni uspela.

c) V postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

6.3 Premoženjskopravni zahtevek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1
6301
Postopek o predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka kot adhezijskega zahtevka
1,0

Opomba 6.3:

Taksa se plača za vsako stopnjo postopka glede na vrednost zahtevka.

7. KAZENSKI POSTOPEK

7.1 Kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifnih številkah 7111 do 71113
7.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
7111
Izrek kazni zapora do šestih mesecev ali
denarne kazni do 16 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 400 eurov
120 EUR
7112
Izrek kazni zapora do enega leta ali
denarne kazni do 32 dnevnih zneskov
ali denarne kazni do 800 eurov
240 EUR
7113
Izrek kazni zapora do dveh let ali
denarne kazni do 60 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 1.500 eurov
360 EUR
7114
Izrek kazni zapora do treh let ali
denarne kazni do 120 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 3.000 eurov
480 EUR
7115
Izrek kazni zapora do petih let ali
denarne kazni do 200 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 5.000 eurov
600 EUR
7116
Izrek kazni zapora do desetih let ali
denarne kazni do 320 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 8.000 eurov
720 EUR
7117
Izrek kazni zapora do petnajstih let ali
denarne kazni do 500 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 12.500 eurov
840 EUR
7118
Izrek kazni zapora nad petnajst let ali
denarne kazni nad 500 dnevnih zneskov ali
denarne kazni nad 12.500 eurov
1.000 EUR
7119
Izrek stranske kazni
60 EUR
71110
Izrek enega ali več varnostnih ali vzgojnih ukrepov
60 EUR
71111
Izrek varnostnega ukrepa, ki se izreče kot samostojna kazenska sankcija
Opomba: Taksa po tej tarifni številki se plača namesto takse po tarifni številki 71110.
100 EUR
71112
Izrek sodnega opomina ali odpustitev kazni
50 EUR
71113
Izrek pogojne obsodbe
0,8
7.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
7121
Zavrženje pritožbe
0,5
7122
Zavrnitev pritožbe
1,5
7.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o glavni stvari
7131
Zavrženje pritožbe
1,0
7132
Zavrnitev pritožbe
2,0
7.1.4 Obnova postopka
7141
Zavrženje zahteve za obnovo postopka
0,5
7142
Zavrnitev zahteve za obnovo postopka
1,5
7143
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za obnovo postopka
1,5
7.1.5 Izredna omilitev kazni
7151
Zavrženje zahteve za izredno omilitev kazni
1,0
7152
Zavrnitev zahteve za izredno omilitev kazni
2,0
7.1.6 Zahteva za varstvo zakonitosti
7161
Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti
1,0
7162
Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti
2,0
7163
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za varstvo zakonitosti
2,0

Opomba 7.1:

a) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, se takse na vseh stopnjah odmerjajo glede na pravnomočno izrečeno kazensko sankcijo oziroma odločbo o odpustu kazni.

b) Po tarifnih številkah 7111 do 7118 so določene takse, ki se plačajo glede na pravnomočno izrečeno glavno kazen. Če izreče sodišče denarno kazen v dnevnih zneskih, se upošteva taksa, določena glede na število dnevnih zneskov, če pa izreče sodišče denarno kazen v določenem znesku, se upošteva taksa, določena glede na določeni znesek denarne kazni.

c) Če izreče sodišče v isti odločbi več vrst kazni ali več vrst kazenskih sankcij, ki so posebej taksirane, se plača taksa, ki je vsota posameznih taks, določenih za te vrste kazni ali kazenskih sankcij.

č) Če je v postopku več obdolžencev, se taksa zaračuna vsakemu glede na njemu izrečeno kazensko sankcijo oziroma odpust kazni.

d) Če se pri obsodbi zaradi več kaznivih dejanj pravno sredstvo omejuje na posamezna kazniva dejanja, se takse v postopku s pravnimi sredstvi zaračunajo glede na kazenske sankcije oziroma odpust kazni, določene za ta dejanja.

e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, se plačajo za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile plačane na teh stopnjah v prejšnjem postopku oziroma bi bile plačane, če bi prejšnji postopek tekel tudi na teh stopnjah. Takse, plačane v prejšnjem postopku, se ne vračajo.

f) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se obsojencu vrne tisti del takse, plačane v prejšnjem postopku, ki presega takso, kakršno bi moral plačati v novem postopku glede na novo pravnomočno izrečeno kazensko sankcijo oziroma odpust kazni. Sorazmerni del takse se vrne za vse stopnje postopka, na katerih je tekel prejšnji postopek. Če pa obnovljeni postopek teče tudi na višji stopnji, na kateri prejšnji postopek ni tekel, se za to stopnjo plača taksa glede na sankcijo, ki je pravnomočno izrečena v obnovljenem postopku.

g) Če vrhovno sodišče v postopku za izredno omilitev kazni spremeni pravnomočno sodbo glede odločbe o kazni, se obdolžencu vrne sorazmerni del takse, plačane na podlagi spremenjene sodbe.

h) Če vrhovno sodišče v postopku o zahtevi za varstvo zakonitosti spremeni pravnomočno odločbo, zoper katero je bila vložena zahteva za varstvo zakonitosti, se obdolžencu vrne sorazmerni del takse, plačane na podlagi spremenjene odločbe. Če vrhovno sodišče v celoti ali delno razveljavi odločbo sodišča prve in druge stopnje ali samo prve stopnje in vrne zadevo v novo sojenje ali odločitev, se obdolžencu vrne tisti del takse, plačane na podlagi razveljavljene odločbe, ki presega takso, kakršno bi moral plačati na podlagi nove pravnomočne odločbe.

7.2 Kazenski postopek na zasebno tožbo, vstop oškodovanca kot tožilca v postopek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
7.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
7211
Vložitev zasebne tožbe ali vstop oškodovanca kot tožilca v postopek
120 EUR
7212
Postopek se konča s sodbo ali sklepom, s katerim izreče sodišče sodni opomin.
Taksa po tarifni številki 7211 se poviša na
240 EUR
7.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
7221
Zavrženje pritožbe
120 EUR
7222
Zavrnitev pritožbe
360 EUR
7.2.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o glavni stvari
7231
Zavrženje pritožbe
240 EUR
7232
Zavrnitev pritožbe
480 EUR
7.2.4 Obnova postopka
7241
Zavrženje zahteve za obnovo postopka
120 EUR
7242
Zavrnitev zahteve za obnovo postopka
360 EUR
7243
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za obnovo postopka
360 EUR
7.2.5 Izredna omilitev kazni
7251
Zavrženje zahteve za izredno omilitev kazni
240 EUR
7252
Zavrnitev zahteve za izredno omilitev kazni
480 EUR
7.2.6 Zahteva za varstvo zakonitosti
7261
Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti
240 EUR
7262
Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti
480 EUR
7263
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za varstvo zakonitosti
480 EUR

Opomba 7.2:

a) Takse v zvezi z nasprotno tožbo se zaračunavajo posebej.

b) Če vloži vlogo več zasebnih tožilcev ali če obsega več kaznivih dejanj, se plača ena sama taksa.

c) Če je vloga vložena zoper več obdolžencev, se plača taksa za vsakega obdolženca posebej.

č) Če izda sodišče zavrnilno sodbo na podlagi umika zasebne tožbe zaradi sklenjene sodne poravnave, se ne doplača taksa po tarifni številki 7212.

d) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, se plačajo za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile plačane na teh stopnjah v prejšnjem postopku oziroma bi bile plačane, če bi prejšnji postopek tekel tudi na teh stopnjah.

e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se za novi postopek plačajo takse le za tiste stopnje postopka, na katerih prejšnji postopek ni tekel.

f) (črtana)

g) (črtana)

h) (črtana)

i) Če državni tožilec prevzame pregon, preneha obveznost plačila takse oškodovanca kot tožilca. Že plačana taksa se vrne.

j) Če je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca, mora oškodovanec za pritožbeni postopek plačati takso po tarifnih številkah 7221, 7222, 7231 in 7232, razen če izpodbija samo odločbo sodišča o stroških kazenskega postopka.

7.3 Premoženjskopravni zahtevek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1
7301
Predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku se v celoti ali deloma ugodi
1,0

Opomba 7.3:

a) Takso plača obdolženec.

b) Taksa se plača za vsako stopnjo kazenskega postopka glede na vrednost priznanega zahtevka.

7.4 Posebne takse v kazenskem postopku

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
7401
Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave ali nevložitve napovedane pritožbe
100 EUR
7402
Sklep o zavrženju zahteve za izločitev sodnika, sodnika porotnika, državnega tožilca, osebe, ki je po zakonu o državnem tožilstvu upravičena zastopati državnega tožilca v postopku, zapisnikarja, tolmača, strokovnjaka ali izvedenca, če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča
100 EUR
7403
Zavrženje ugovora zoper kaznovalni nalog
30 EUR
7404
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper odločbo o stroških postopka
50 EUR
7405
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper odločbo o odvzemu predmetov, ki se po kazenskem zakonu smejo ali morajo vzeti, denarja ali premoženja nezakonitega izvora ter protipravno dane ali sprejete podkupnine
50 EUR
7406
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe drugega prejemnika koristi oziroma pravne osebe zoper odločbo o odvzemu premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega
50 EUR
7407
Zavrženje ali zavrnitev zahteve drugega prejemnika koristi oziroma pravne osebe za obnovo kazenskega postopka glede odločbe o odvzemu premoženjske koristi
30 EUR
7408
V obnovljenem postopku sodišče odloči, da prejšnja odločba o odvzemu premoženjske koristi drugemu prejemniku koristi oziroma pravni osebi ostane v veljavi
50 EUR
7409
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sodbo, s katero sodišče zavrne obtožbo, zoper sodbo, s katero sodišče obtoženca oprosti obtožbe, zoper sklep o ustavitvi postopka ali zoper sklep o zavrženju obtožnice oziroma obtožnega predloga
100 EUR
74010
Preklic pogojne obsodbe ali določitev novega roka za izpolnitev obveznosti v postopku za preklic pogojne obsodbe
50 EUR
74011
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper odločbo o preklicu pogojne obsodbe oziroma pritožbe zoper odločbo o določitvi novega roka za izpolnitev obveznosti
60 EUR
74012
Sklep, s katerim sodišče odredi, da se varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti izvršuje v ustreznem zdravstvenem zavodu
30 EUR
74013
Zavrženje ali zavrnitev drugih pritožb, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
30 EUR
74014
Zavrženje ali zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o odreditvi ali podaljšanju pripora
50 EUR

Opomba 7.4:

a) Takso po tarifni številki 7401 plača obdolženec, oškodovanec, oškodovanec kot tožilec, zasebni tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec, tolmač ali strokovnjak, ki je povzročil dejanje, navedeno pod to tarifno številko.

b) Takso po tarifni številki 7402 plača obdolženec, oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec, ki je vložil zahtevo za izločitev, oziroma zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, če je sam vložil zahtevo za izločitev.

c) Takso po tarifni številki 7404 je treba plačati, če sodišče zavrže ali zavrne pritožbo zoper poseben sklep o stroških kazenskega postopka oziroma če zavrže ali zavrne pritožbo, vloženo samo zoper odločbo o stroških, ki jo je sodišče sicer izdalo v odločbi o glavni stvari. V primeru pritožbe zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se taksa po tarifni številki 7404 ne plača. Smiselno enako velja za taksi po tarifnih številkah 7405 in 7406.

8. POSTOPEK O PREKRŠKIH

8.1 Redni sodni postopek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifnih številkah 8111 do 8115
8.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
8111
Izrek globe
10 odstotkov zneska globe
- najmanj 40 EUR
- največ 10.000 EUR
8112
Izrek opomina
30 EUR
8113
Izrek vzgojnega ukrepa
30 EUR
8114
Izrek ene ali več stranskih sankcij
Taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih
50 EUR
8115
Odpustitev globe in drugih sankcij
20 EUR
8.1.2 Postopek o ugovoru
8121
Zavrženje ugovora zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku
20 EUR
8122
Zavrnitev ugovora zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku
60 EUR
8.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
8131
Zavrženje pritožbe
0,5
8132
Zavrnitev pritožbe
1,5

Opomba 8.1:

a) V postopku o prekrških se takse na vseh stopnjah odmerjajo glede na pravnomočno izrečeno ali odpuščeno sankcijo za prekršek.

b) Če je v postopku več storilcev, se taksa zaračuna vsakemu glede na njemu izrečeno ali odpuščeno sankcijo za prekršek.

c) Če se pravno sredstvo omejuje na posamezne prekrške, se takse v postopku s pravnimi sredstvi zaračunajo glede na sankcije, določene za te prekrške.

8.2 Postopek o zahtevi za sodno varstvo

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksaZnesek takse
8.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
8211
Zavrženje zahteve za sodno varstvo
50 EUR
8212
Zavrnitev zahteve za sodno varstvo
150 EUR
8213
Umik zahteve za sodno varstvo pred razpisom naroka za ustno obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe
20 EUR
8.2.2 Pritožbeni postopek
8221
Zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena
30 EUR

Opomba 8.2:

Razen za zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena, se v pritožbenem postopku plačajo enake takse kot v pritožbenem postopku v rednem sodnem postopku o prekrških.

8.3 Premoženjskopravni zahtevek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1
8301
Predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v postopku o prekrških se v celoti ali deloma ugodi
1,0

Opomba 8.3:

a) Takso plača storilec prekrška.

b) Taksa se plača za vsako stopnjo postopka o prekrških glede na vrednost priznanega zahtevka.

8.4 Posebne takse v postopku o prekrških

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksaZnesek takse
8401
Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve dejanja v postopku o prekršku
50 EUR
8402
Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev sodnika, zapisnikarja, tolmača, strokovnjaka ali izvedenca, če je iz izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča
50 EUR
8403
Sklep, s katerim se zavrže ali zavrne drug predlog storilca ali druge osebe, ki ni posebej taksiran in ni takse prost
30 EUR
8404
Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali
sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
sklep o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
sklep o določitvi uklonilnega zapora ali
sklep o redovni globi
30 EUR
8405
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sodbo ali sklep, s katerim se zavrne ali zavrže ugovor zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku ali
zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o redovni globi
30 EUR
8406
Zavrženje ali zavrnitev pritožbe lastnika predmetov glede izreka o odvzemu predmetov
30 EUR
8407
Zavrženje ali zavrnitev drugih pritožb ali ugovorov, ki niso posebej taksirani in niso takse prosti
20 EUR

Opomba 8.4:

a) Takso po tarifni številki 8401 plača obdolženec, zastopnik obdolžene pravne osebe, oškodovanec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec ali tolmač, ki je povzročil dejanje, navedeno pod to tarifno številko.

b) Takso po tarifni številki 8402 plača obdolženec, zastopnik obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka, ki je vložil zahtevo za izločitev, oziroma zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, če je sam vložil zahtevo za izločitev.

9. NEPRAVDNI POSTOPKI

9.1 Splošne določbe

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9111
Postopek na splošno
25 EUR
9112
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9111 se zniža na
8 EUR
9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9121
Postopek na splošno
16 EUR
9122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9121 se zniža na
8 EUR
9.1.3 Izredna pravna sredstva
9131
Postopek o reviziji
16 EUR
9132
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 9131 se zniža na
11 EUR
9133
Obnova postopka
16 EUR
9.1.4 Posebne takse, povezane z nepravdnim postopkom
9141
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
10 EUR

Opomba 9.1:

a) Takse po tarifnih številkah 9111 do 9141 se plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej taksni tarifi posebej določene.

b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 9111 do 9141.

c) Takse za pritožbeni postopek v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, zoper katerega je predlagan odvzem poslovne sposobnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

č) V nepravdnih postopkih je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.

9.2 Zapuščinski postopek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 17. členu ZST-1
9.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9211
Obravnava zapuščine v postopku, ki se konča s sklepom o dedovanju
1,5
9.2.2 Pritožbeni postopek
9221
Postopek na splošno
16 EUR
9222
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9221 se zniža na
8 EUR

Opomba 9.2:
Taksa za delitev zapuščine se ne plača posebej, če jo dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan v sklep o dedovanju.

9.3 Sestava in hramba oporoke

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
9301
Sestava sodne oporoke
25 EUR
9302
Hramba oporoke pri sodišču
8 EUR
9303
Preklic oporoke pred sodiščem ali vrnitev oporoke, ki je v hrambi pri sodišču
8 EUR

Opomba 9.3:

a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se nadomešča z drugo.

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.

9.4 Postopek za določitev odškodnine

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1 ali znesek takse
9.4.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9411
Postopek na splošno, če se konča s sklepom o določitvi odškodnine
1,2
9412
Postopek se konča s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe
Taksa po tarifni številki 9411 se zniža na
0,4
9.4.2 Postopek s pravnimi sredstvi
9421
Pritožbeni postopek
16 EUR
9422
Postopek o reviziji
16 EUR
9423
Obnova postopka
16 EUR

Opomba 9.4:

a) Takso po tarifni številki 9421 je treba plačati za vsako pritožbo v postopku za določitev odškodnine, ki ni takse prosta.

b) V postopku za določitev odškodnine je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.

9.5 Postopek za cenitev in prodajo stvari

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 16. členu ZST-1 ali znesek takse
9.5.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9511
Postopek na splošno
1,2
9512
Postopek se konča z umikom predloga pred razpisom prodajnega naroka.
Taksa po tarifni številki 9511 se zniža na
0,4
9.5.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9521
Postopek na splošno
1,2
9522
Postopek se konča z umikom pritožbe pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 9521 se zniža na
0,6
9.5.3 Izredna pravna sredstva
9531Obnova postopka
1,2
9.5.4 Posebne takse
9541
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
15 EUR

Opomba 9.5:

V postopku za cenitev in prodajo stvari je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.

9.6 Delitveni postopek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 17. členu ZST-1 ali znesek takse
9.6.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9611
Postopek na splošno
3,2
9612
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9611 se zniža na
1,0
9.6.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9621
Postopek na splošno
2,1
9622
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9621 se zniža na
1,0
9.6.3 Izredna pravna sredstva
9631
Obnova postopka
2,1
9.6.4 Posebne takse
9641
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
30 EUR

Opomba 9.6:

V delitvenem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.

9.7 Postopek za ureditev meje, postopek za ureditev medsebojnih razmerij v primeru gradnje čez mejo nepremičnine in postopek za določitev nujne poti

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
9.7.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9711
Postopek na splošno
150 EUR
9712
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9711 se zniža na
50 EUR
9.7.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9721
Postopek na splošno
100 EUR
9722
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9721 se zniža na
50 EUR
9.7.3 Izredna pravna sredstva
9731
Obnova postopka
100 EUR
9.7.4 Posebne takse
9741
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
30 EUR

Opomba 9.7:

V postopku za ureditev meje, postopek za ureditev medsebojnih razmerij v primeru gradnje čez mejo nepremičnine in postopku za določitev nujne poti je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.

9.8 Overitev podpisov, pisave in prepisov

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Količnik za odmero takse po 17. členu ZST-1 ali znesek takse
9801
Overitev podpisa (ročnega znaka), pisave ali prepisa oziroma fotokopije
2,46 EUR
9802
Overitev listine, pisane v tujem jeziku
5,0 EUR
9803
Overitev podpisa na pogodbi, katere vrednost je ocenljiva
0,3 –
največ
50 eurov
9804
Overitev podpisa na pogodbi, katere vrednost ni ocenljiva
12,3 EUR
9805
Overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe, katere vrednost je ocenljiva
0,15 –
največ
25 eurov
9806
Overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe, katere vrednost ni ocenljiva
6,0 EUR

Opomba 9.8:

a) Taksa za overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista.

b) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama taksa ne glede na to, ali se overja en podpis ali več, in ne glede na to, koliko izvodov se overja.

c) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini.

č) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za overitev prepisa listine, na podlagi katere se pridobi pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

d) Taksi po tarifnih številkah 9803 in 9805 se plačata po vrednosti predmeta pogodbe.

e) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.

f) Podpisi na listini, ki jo izda državni organ ali pravna oseba, se štejejo za en podpis, če sta po predpisih ali pravilih pooblaščeni za podpisovanje dve osebi ali več.

9.9 Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja, pomorski protest

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksaKoličnik za odmero takse po 16. členu ZST-1 ali znesek takse
9.9.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9911
Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja – na splošno
2,4
9912
Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se konča z zavrženjem ali zavrnitvijo predloga.
Taksa po tarifni številki 9911 se zniža na
35 EUR
9913
Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se konča z umikom predloga pred izdajo sklepa.
Taksa po tarifni številki 9911 se zniža na
20 EUR
9914
Sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja
2,4
9.9.2 Postopek o pritožbi zoper sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti ladjarja
9921
Postopek na splošno
2,4
9922
Postopek se konča z umikom pritožbe.
Taksa po tarifni številki 9921 se zniža na
1,2
9.9.3 Pomorski protest
9931
Pomorski protest
16 EUR

9.10 Zemljiškoknjižni postopek

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksaZnesek takse
9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91011
Postopek o predlogu za vknjižbo lastninske pravice ali za vknjižbo spremembe osnovnega pravnega položaja nepremičnine – glede na vrednost nepremičnine, pri kateri se zahteva vknjižba:
enaka ali večja odmanjša od
20.000
5 EUR
20.00032.000
20 EUR
32.00041.000
40 EUR
41.00070.000
60 EUR
70.000300.000
80 EUR
300.000400.000
100 EUR
400.000500.000
120 EUR
500.000600.000
160 EUR
600.000750.000
200 EUR
750.0001.000.000
250 EUR
1.000.0002.000.000
300 EUR
2.000.0005.000.000
600 EUR
5.000.00010.000.000
1.500 EUR
10.000.00020.000.000
2.000 EUR
20.000.00040.000.000
3.000 EUR
40.000.00060.000.000
4.000 EUR
60.000.000
5.000 EUR
91012
Postopek o predlogu za vknjižbo:
1. pridobitve ali prenosa hipoteke,
2. pridobitve zemljiškega dolga ali
3. pridobitve ali prenosa stavbne pravice
50 EUR
91013
Postopek o predlogu za vpis zaznambe vrstnega reda
25 EUR
9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi
91021
Postopek o ugovoru ali pritožbi
16 EUR

Opomba 9.10:

a) Takso po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013 je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če ne gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba c).

b) Če predlagatelj z istim predlogom zahteva vpise pri več nepremičninah in je po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo, taka kumulacija zahtevkov dovoljena, se plača samo ena taksa po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013.

c) Ne plača se taksa za naslednje vpise oziroma postopke o predlogu za vpis:

  1. za vknjižbo pridobitve hipoteke na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe;

  2. za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti;

  3. za uradna dejanja v postopku nastavitve in dopolnitve zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru;

  4. za ponovno vknjižbo lastninske pravice ali drugega osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa hipoteke, ponovno vknjižbo pridobitve zemljiškega dolga ali ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa stavbne pravice, če se taka ponovna vknjižba dovoli v vrstnem redu zaznambe izbrisne tožbe ali zaznambe izrednega pravnega sredstva;

  5. za vknjižbo lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine ali skupne lastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki ali skupni lastniki;

  6. za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;

  7. za vknjižbo lastninske pravice ali spremembe pravnega položaja nepremičnine ob vpisu oblikovanja etažne lastnine;

  8. za poznejšo vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, ki je skupna lastnina zakoncev, v korist posameznega zakonca, če je lastninska pravica v zemljiški knjigi vknjižena samo v korist drugega zakonca.

9.11 Nepravdni postopki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
9.11.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91111
Postopek na splošno
150 EUR
91112
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 91111 se zniža na
50 EUR
9.11.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
91121
Postopek na splošno
100 EUR
91122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 91121 se zniža na
50 EUR
9.11.3 Izredna pravna sredstva
91131
Postopek o reviziji
100 EUR
91132
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 91131 se zniža na
67 EUR
91133
Obnova postopka
100 EUR
9.11.4 Posebne takse
91141
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
30 EUR

Opomba 9.11:

V nepravdnih postopkih po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.

9.12 Postopki po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksaZnesek takse ali količnik za odmero takse po tarifni številki 91211 oziroma 91212
9.12.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91211
Postopek za vzpostavitev etažne lastnine
150 EUR
91212
Predlog za vpis druge stvarne ali obligacijske pravice na posameznem delu ali na stavbi kot celoti v okviru prijave udeležbe v postopku za vzpostavitev etažne lastnine
50 EUR
91213
Postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi
200 EUR
91214
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 91211, 91212 oziroma 91213 se zniža na
0,33
9.12.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
91221
Postopek na splošno
0,66
91222
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 91221 se zniža na
0,33
9.12.3 Izredna pravna sredstva
91231Obnova postopka
0,66
9.12.4 Posebne takse
91241Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
30 EUR

Opomba 9.12:

a) Takse po tarifnih številkah 91211, 91214, 91221, 91222, 91241 in po točki c) te opombe se plačajo posebej za vsako enoto oziroma posamezen del stavbe, na katerem se vzpostavlja etažna lastnina.

b) Takse po tarifnih številkah 91212, 91214, 91221, 91222, 91241 in po točki c) te opombe se plačajo za postopek odločanja o predlogu za vpis vsake posamezne druge stvarne ali obligacijske pravice na vsakem posameznem delu ali na stavbi kot celoti.

c) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.«.

10. POSEBNI PRIMERI

10.1 Sodna potrdila, preslikave, izdajanje podatkov v elektronski obliki

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
10101
Izdaja potrdila
2,46 EUR
10102
Potrdilo se izda v dveh ali več izvodih - za vsak nadaljnji izvod
0,41 EUR
10103
Preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke listin z uporabo tehničnih sredstev - za vsako stran izvirnika
0,20 EUR
10104
Kopiranje in izdaja DVD (do 4,2 GB)
12 EUR
10105
Kopiranje in izdaja CD (do 700 MB)
10 EUR
10106
Izbiranje podatkov, ki se nato kopirajo na izdani medij
8 EUR za vsake začete pol ure dela

Opomba 10.1:

a) Ne plača se taksa po tarifnih številkah 10101 in 10102 za potrdila:

  1. izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok;

  2. o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;

  3. za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

b) Za preslikavo sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku, se taksa ne plača.

c) Potrdilo oziroma preslikava se ne izda, če taksa ni plačana.

č) Taksa po tarifni številki 10106 se prišteje taksi po tarifni številki 10104 ali 10105.

10.2 Izpiski iz javnih knjig

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
10201
Izpisek iz sodnega registra - za vsako začeto stran
3,28 EUR
10202
Overjena fotokopija registrskega lista
1,64 EUR
10203
Izpisek iz zemljiške ali druge javne knjige, ki jo vodijo sodišča, če se izda na zahtevo stranke - za vsak list
3,28 EUR

Opomba 10.2:

a) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se plača polovica takse po tej tarifni številki.

b) Ne plača se taksa po tej tarifni številki za izpiske iz zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

c) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.

10.3 Sodni pologi

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek letne takse
10301
Polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke
15% od vrednosti pologa - največ 410 EUR

Opomba 10.3:

a) Taksa se plača za prvo leto naprej, za preostala leta pa takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.

b) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.

c) Taksna obveznost nastane z izdajo sklepa, s katerim sodišče ugodi predlogu za sodni polog.

10.4 Pravna pomoč

Tarifna
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
10401
Sestava vloge, ki se da ustno na zapisnik zunaj naroka40% takse, ki se plača za postopek na podlagi te vloge – največ
2.000 EUR
10402
Poslovanje sodnika ali sodnega delavca zunaj sodišča
8 EUR

PRILOGA 1:

Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 16. člena tega zakona pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov:

Pri vrednosti spornega predmeta do vključno …EUR
znaša taksa…EUR
Pri vrednosti spornega predmeta do …EUR
znaša taksa…EUR
300
17
40.000
265
600
24
45.000
285
900
31
50.000
305
1.200
38
65.000
372
1.500
45
80.000
439
2.000
50
95.000
506
2.500
55
110.000
573
3.000
60
125.000
640
3.500
65
140.000
707
4.000
70
155.000
774
4.500
75
170.000
841
5.000
80
185.000
908
6.000
89
200.000
975
7.000
98
230.000
1.075
8.000
107
260.000
1.175
9.000
116
290.000
1.275
10.000
125
320.000
1.375
13.000
141
350.000
1.475
16.000
157
380.000
1.575
19.000
173
410.000
1.675
22.000
189
440.000
1.775
25.000
205
470.000
1.875
30.000
225
500.000
1.975
35.000
245

PRILOGA 2:

Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 17. člena tega zakona pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona eurov:

Pri vrednosti predmeta postopka do vključno … EUR
znaša taksa … EUR
Pri vrednosti predmeta postopka do … EUR
znaša taksa … EUR
Pri vrednosti predmeta postopka do … EUR
znaša taksa …EUR
1.000
30
250.000
636
640.000
1.104
2.000
54
260.000
648
650.000
1.116
3.000
78
270.000
660
660.000
1.128
4.000
102
280.000
672
670.000
1.140
5.000
126
290.000
684
680.000
1.152
8.000
144
300.000
696
690.000
1.164
11.000
162
310.000
708
700.000
1.176
14.000
180
320.000
720
710.000
1.188
17.000
198
330.000
732
720.000
1.200
20.000
216
340.000
744
730.000
1.212
23.000
234
350.000
756
740.000
1.224
26.000
252
360.000
768
750.000
1.236
29.000
270
370.000
780
760.000
1.248
32.000
288
380.000
792
770.000
1.260
35.000
306
390.000
804
780.000
1.272
38.000
324
400.000
816
790.000
1.284
41.000
342
410.000
828
800.000
1.296
44.000
360
420.000
840
810.000
1.308
47.000
378
430.000
852
820.000
1.320
50.000
396
440.000
864
830.000
1.332
60.000
408
450.000
876
840.000
1344
70.000
420
460.000
888
850.000
1.356
80.000
432
470.000
900
860.000
1.368
90.000
444
480.000
912
870.000
1.380
100.000
456
490.000
924
880.000
1.392
110.000
468
500.000
936
890.000
1.404
120.000
480
510.000
948
900.000
1.416
130.000
492
520.000
960
910.000
1.428
140.000
504
530.000
972
920.000
1.440
150.000
516
540.000
984
930.000
1.452
160.000
528
550.000
996
940.000
1464
170.000
540
560.000
1.008
950.000
1.476
180.000
552
570.000
1.020
960.000
1.488
190.000
564
580.000
1.032
970.000
1.500
200.000
576
590.000
1.044
980.000
1.512
210.000
588
600.000
1.056
990.000
1.524
220.000
600
610.000
1.068
1.000.000
1.536
230.000
612
620.000
1.080
240.000
624
630.000
1.092

Zadnji članki iz rubrike:

17.6.2019 16:16:41:
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb

27.5.2019 20:55:17:
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

15.4.2019 14:04:03:
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

15.4.2019 13:36:07:
Kaj določa novi Zakon o poslovni skrivnosti?

28.8.2019 10:09:06:
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)

Najnovejši članki:

23.9.2020 13:11:18:
Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT