Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 13.2.2014 13:05:45

Nasvet tedna: Letno poročilo za leto 2013

Rubrika: Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračunprint Natisni

Nasvet tedna: Letno poročilo za leto 2013 Racunovodja.com

Iz ZGD-1 izhaja, da morajo družbe in podjetniki enkrat letno zaključiti poslovne knjige v skladu z ZGD-1 in v skladu s SRS oz. MSRP, če ZGD-1 ne določa drugače. Poslovno leto pa se lahko razlikuje od koledarskega. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo.

Iz ZGD-1 izhaja tudi, da morajo biti poslovne knjige vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, razen če zakon ne določa drugače. Vse družbe pa morajo pri vodenju knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme SIR v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Kontni okvir določi razrede kontov od 0 do 9 in skupine kontov od 00 do 99.

Od 1.1.2013 dalje je potrebno uporabljati Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/12. Obvezna je uporaba za vse, za katere je predpisan enotni kontni okvir.

Sestavine letnega poročila in členitev izkazov so odvisne od vrste in narave ter velikosti družbe oz. podjetja.

Družbe se po ZGD-1 razvrščajo na:

 • mikro družbe,
 • majhne družbe,
 • srednje družbe in
 • velike družbe

na podlagi podatkov iz dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan letne bilance stanja.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov, in
 • vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov.

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 eurov, in
 • vrednost aktive ne presega 4.400.000 eurov.

Srednja družba je družba, ki ni mikro, niti majhna družba in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 eurov, in
 • vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.

Velika družba je družba, ki ni niti mikro, niti majhna, niti srednja družba na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja.

Velikost poslovnega subjekta se izračunava na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan (55. člen ZGD-1 in navodila za izpolnjevanje obrazca opredelitev družbe):

 • če je poslovni subjekt ustanovljen v tekočem letu (2013), se obravnavana velikost določi na osnovi izračunane velikosti tekočega leta (2013),
 • če je poslovni subjekt ustanovljen v preteklem letu (2012), se obravnavana velikost določi na osnovi izračunane velikosti preteklega leta (2012),
 • če izračunani velikosti iz obrazcev v zadnjih dveh poslovnih letih (2013 in 2012) nista enaki, se upošteva še izračunana velikost v predpreteklem letu (2011), pri čemer se za obravnavano velikost šteje tista, ki se je v zadnjih treh letih ponovila dvakrat,
 • če je izračunana velikost poslovnega subjekta v vsakem letu drugačna, se za obravnavano velikost šteje srednja velikost izračunanih velikosti družbe v zadnjih treh poslovnih letih,
 • če je poslovni subjekt zavezan h konsolidaciji, je velikost podjetja, ne glede na izračunano velikost iz obrazcev velika.

Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor, na način in pod pogoji določenimi v zakonu o revidiranju.

Iz 60. člena ZGD-1 in SRS 25.3 izhaja, da je letno poročilo družb, ki se morajo revidirati sestavljeno iz:

 • računovodskega poročila, ki ga sestavljajo:
  • bilanca stanja,
  • izkaz poslovnega izida,
  • izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa oziroma drugega vseobsegajočega donosa,
  • izkaz denarnih tokov,
  • izkaz gibanja kapitala,
  • priloga s pojasnili k izkazom in
 • poslovnega poročila.

Letno poročilo majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida in
 • priloge s pojasnili k izkazom.

Letno poročilo za osebne družbe (razen osebnih družb, pri katerih za njihove obveznosti ni neomejeno odgovorna nobena fizična oseba) in za podjetnike, katerih podjetja ustrezajo merilom za majhne družbe, je sestavljeno vsaj iz:

 • bilance stanja, in
 • izkaza poslovnega izida.

Letnemu poročilu se priložijo še:

 • revizijsko poročilo (če obstaja),
 • predlog uporabe bilančnega dobička in
 • poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo,

ki pa niso sestavni deli letnega poročila.

Letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, morajo biti sestavljena v skladu z ZGD-1, SRS ali MSRP, kar morajo zagotavljati člani organov vodenja in nadzora družbe. Pri tem ravnajo v skladu s pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih za posamezno obliko določa ZGD-1.

Pri tem morajo letno poročilo in njegove sestavne dele podpisati vsi člani poslovodstva družbe.

Na splošno mora biti letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno – torej mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti do družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. V kolikor s predpisanimi poročili to ni zagotovljeno, mora družba v prilogi k izkazom razloge pojasniti.

Iz ZGD-1 in SRS 24 (SRS 2006) izhaja členitev postavk bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, ločeno za velika podjetja, srednja podjetja in majhna podjetja. Iz ZGD-1 in SRS 25 (SRS 2006), izhaja členitev postavk izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, in sicer v različici I. in različici II.

Členitev postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida po različici I. po SRS 24 in SRS 25 je usklajena s členitvijo postavk v računovodskih izkazih za javno objavo, zato bomo v nadaljevanju pojasnjevali posamezne postavke računovodskih izkazov, namenjenih javni objavi in državni statistiki.

Kot je bilo že navedeno morajo družbe (velike, srednje, majhne, mikro) sestaviti prilogo s pojasnili k izkazom. Vsebina pojasnil je zopet odvisna od vrste in narave ter velikosti podjetja. Vsebina pojasnil za vse družbe je opredeljena v ZGD-1 (61. do 69. člen – poudarek 69. člen), dodatna pojasnila in razkritja pa predpisujejo SRS (MSRP), ki pa se v glavnini nanašajo na podjetja zavezana k reviziji in so zajeta v posebnem poglavju pri vsakem standardu posebej.

Na tem mestu bomo povzeli le vsebino pojasnil za majhne in mikro družbe, kot jih določa ZGD-1, SRS 2006 in MRS oz. MSRP na katere se sklicuje posamezni SRS.1

Majhne in mikro družbe v prilogi k izkazom pojasnjujejo:

 • metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v računovodskih izkazih, in metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov vrednosti. Pri postavkah, ki glasijo na tujo valuto, je potrebno pojasniti tečaj in način, po katerem so bile preračunane v domačo valuto;
 • vse razloge zaradi neupoštevanja splošnih pravil vrednotenja ekonomskih postavk;
 • ostala pojasnila, ki imajo vpliv na prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida (vpliv spremembe računovodske usmeritve, vrsta napake iz prejšnjih obdobij in njen znesek,…);
 • podatke za vsako družbo, v kapitalu katere je družba sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun družbe, udeležena z najmanj 20%:
  • njeno firmo in sedež,
  • delež, s katerim je udeležena pri njenem kapitalu, in
  • višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v poslovnem letu.

Teh podatkov ni treba razkriti, če so nepomembni za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. V zvezi z družbo, ki letnega poročila ne objavlja javno in v katere kapitalu je družba neposredno ali posredno udeležena z manj kot 50%, ni treba izkazati podatkov o višini njenega lastnega kapitala in njenem poslovnem izidu;

 • če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno odgovarja za obveznosti te družbe: podatke o firmi, sedežu in pravno organizacijski obliki te druge družbe. Teh podatkov ni treba razkriti, če so nepomembni za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida;
 • podatke o odobrenem kapitalu oz. pogojnem povečanju kapitala: višino odobrenega kapitala in število ter najmanjši emisijski znesek delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane za odobreni kapital ali na podlagi pogojnega povečanja osnovnega kapitala;
 • če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela lastne deleže:
  • število, znesek in delež lastnih delnic ali deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe pridobila ali odtujila v poslovnem letu, datum njihove pridobitve, razlog za pridobitev ali odtujitev lastnih deležev in denarno vrednost nasprotne dajatve;
  • število, znesek in delež lastnih delnic ali deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe sprejela v zastavo;
  • skupno število, skupni znesek in skupni delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, katerih imetnik je družba ali tretja oseba za račun družbe in jih ima v zastavi družba ali tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan letne bilance stanja;
 • če je družba izdala več razredov delnic: število delnic vsakega razreda in njihov najmanjši emisijski znesek;
 • višino vseh obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od pet let, skupno za vse postavke obveznosti;
 • višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva, skupno za vse postavke obveznosti;
 • razloge za neujemanje podatkov iz končne bilance predhodnega obdobja in podatkov v začetni bilanci tekočega obdobja – šesti odstavek 62. člena ZGD-1 in pojasnilo 32;
 • v skladu z 58. členom ZGD-1 je sestavni del priloge s pojasnili k izkazom tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanja izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila.
 • pri postavki kapitalske rezerve je potrebno v bilanci stanja oziroma v prilogi k izkazom ločeno izkazati (12. odstavek 64. člena ZGD-1):
  • znesek, ki je bil v poslovnem letu pripisan,
  • znesek, ki je bil v poslovnem letu odpisan;
 • v skladu s 13. odstavkom 64. členom ZGD-1 je  treba pri vsaki postavki rezerv iz dobička v bilanci stanja ali v prilogi k izkazom (če se ne sestavlja izkaz gibanja kapitala) ločeno izkazati:
  • zneske, ki so bili odvedeni v rezerve iz bilančnega dobička preteklega poslovnega leta po sklepu skupščine o uporabi bilančnega dobička preteklega poslovnega leta;
  • zneske, ki so bili odvedeni v rezerve iz čistega dobička poslovnega leta;
  • znesek, za katerega so bile rezerve zmanjšane zaradi uporabe v poslovnem letu.
 • v skladu s SRS 8.30 mora podjetje posebej razkriti poslovna izida, izračunana na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evru in na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin.
 • informacije v zvezi z sredstvi, danimi oz. prejetimi v poslovni in finančni najem, razkritja v zvezi s poslovnimi združitvami (imena in opisi podjetij, ki so se združevala, datum prevzema, odstotek pridobljenih glasovalnih kapitalskih inštrumentov, nabavna vrednost združitve in opis njenih postavk, znesek dobrega imena ali presežka, pripoznanega v poslovnem izidu, druge pomembne informacije …), ter razkritja o skupnih podvigih - pogodbeni sporazumi o skupaj obvladovanem gospodarskem delovanju dveh ali več strank (skupaj obvladovano delovanje, skupaj obvladovana sredstva in skupaj obvladovana podjetja) – SRS 2006 v teh primerih napotujejo na uporabo MRS oz. MSRP, v katerih so tudi določbe glede razkritij.

1 Pojasnila vsebujejo najprej določbe 69. člena ZGD-1, nato tudi določbe ostalih členov ZGD-1 v poglavju »Splošna pravila o letnem poročilu«. Vključujejo tudi določila SRS 2006, zato je opredelitev nekoliko širša, kot izhaja iz 69. člena ZGD-1 v točkah od ena do šest prvega odstavka 69. člena in določb tretjega odstavka 69. člena ZGD-1.

2 Pojasnilo 3 Slovenskega inštituta za revizijo k Uvodu v SRS »Primerjalni podatki za leto 2005«.

Iz gradiva Obračun davka od dohodkov 2013 (gospodarske družbe)

Naročilo gradiva Obračun davka od dohodkov 2013 (gospodarske družbe)

Ključne besede:
letno poročilo
ZGD-1
splošna pravila o letnem poročilu
sestavine letnega poročila
členitev izkazov
računovodsko poročilo
poslovno poročilo
bilanca stanja
izkaz poslovnega izida
priloga s pojasnili k izkazom

Zadnji članki iz rubrike:

20.6.2020 18:51:22:
Javna objava letnih poročil za leto 2019

26.5.2020 10:51:38:
Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

25.5.2020 13:04:45:
Letni obračun DDPO in DohDej

19.5.2020 8:37:03:
Skrajni rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je 1. junij 2020

13.5.2020 8:42:47:
Vloga za spremembo akontacije DDPO ali DohDej (ZIUJP)

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT