Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 13.12.2016 21:18:35

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Rubrika: Davkiprint Natisni

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje Racunovodja.com

1. člen 

V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) se prvi in drugi odstavek 4. člena spremenita tako, da se glasita:

»(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v vseh sektorjih, razen v:

a) sektorju ribištva in akvakulture, kakor ga določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP in pomoči za prikrajšane in invalidne delavce po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis,

b) premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24), z izjemo pomoči de minimis,

c) primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, z izjemo nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v točki (b) drugega odstavka 15. člena Uredbe 651/2014/EU, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje in pomoči za prikrajšane delavce in invalide po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis,

č) sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč po tej uredbi ni dovoljena za podjetja v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.«.

2. člen 

Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Pri dodeljevanju pomoči se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe 651/2014/EU, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) in Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).«.

3. člen 

V prvem odstavku 8. člena se dodata novi prva in druga alineja, ki se glasita:

»– v ladjedelništvu,

– v proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,«.

Dosedanje prva do tretja alineja postanejo tretja do peta alineja.

4. člen 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pri dodeljevanju pomoči na podlagi neposredne vloge iz 31. člena zakona se šteje, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest, če:

– se nahaja na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali na obmejnem problemskem območju ali na območju avtohtonih narodnih skupnosti ali na območju parkovnih skupnosti Triglavskega narodnega parka, in predvideva vsaj ohranitev obstoječih delovnih mest ali

– predvideva ustvarjanje vsaj 20 novih delovnih mest.«.

5. člen 

18. člen se črta.

6. člen 

Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pomoč za tekoče poslovanje se lahko dodeli v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, Uredbo 1408/2013/EU in Uredbo 717/2014/EU.«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Ne glede na obliko ali namen pomoči ne sme skupni znesek pomoči de minimis za tekoče poslovanje, dodeljen enotnemu podjetju, v obdobju zadnjih treh proračunskih let presegati:

– 200.000 eurov oziroma 100.000 eurov v cestnem tovornem prometu, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU;

– 15.000 eurov v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji, v skladu z Uredbo 1408/2013/EU;

– 30.000 eurov v sektorju ribištva in akvakulture, v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(9) Do pomoči za tekoče poslovanje so upravičena mikro, mala, srednje velika in velika podjetja ob upoštevanju omejitev uporabe iz prvega odstavka, tretjega odstavka in petega odstavka 4. člena te uredbe. Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena te uredbe se lahko v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, Uredbo 1408/2013/EU in Uredbo 717/2014/EU dodeli pomoč za tekoče poslovanje de minimis podjetju v težavah, kot ga opredeljuje Uredba 651/2014/EU.«.

Prva alineja enajstega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»– se pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s tako kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi 651/2014/EU, Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), Uredbi Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37) ali v sklepu Komisije,«.

Tretja alineja enajstega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami EU, do zgornje meje iz prve alineje osmega odstavka tega člena,«.

Za tretjo alinejo se dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:

»– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo 717/2014/EU, do zgornje meje iz tretje alineje osmega odstavka tega člena,

– se pomoč de minimis dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, Uredbo 1408/2013/EU in Uredbo 717/2014/EU lahko dodeli podjetjem, ki so dejavna v več sektorjih ali opravljajo še druge dejavnosti samo, če ima podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovljeno, da ne pride do prehajanja pomoči v dejavnosti izven uredbe, po kateri je de minimis pomoč dodeljena.«.

V dvanajstem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– da je pomoč de minimis dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, z Uredbo 1408/2013/EU ali z Uredbo 717/2014/EU, in«.

7. člen 

V drugem odstavku 23. člena se za besedo »dodelitev« doda beseda »regionalne«.

8. člen 

V prilogi 1 se besedilo »opredeljujeta Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter« nadomesti z besedo »opredeljuje«.

9. člen 

V prilogi 2 se besedilo »opredeljujeta Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter« nadomesti z besedo »opredeljuje«.

KONČNA DOLOČBA 

10. člen 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00726-24/2016

Ljubljana, dne 1. decembra 2016

EVA 2016-2130-0077

Vlada Republike Slovenije 

dr. Miroslav Cerar l.r.

Predsednik 

Ključne besede:
regionalna državna pomoč
državna pomoč
regionalna spodbuda
zaposlovanje
investiranje

Zadnji članki iz rubrike:

30.3.2020 18:15:15:
Obrazec: Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

22.3.2020 10:55:01:
Davčna obravnava odškodnin po 5. točki 27. člena ZDoh-2 - Podrobnejši opis

20.3.2020 13:31:15:
Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

17.3.2020 11:15:42:
Podaljšali se bodo roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom (FURS, AJPES)

12.3.2020 13:25:16:
Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij

Najnovejši članki:

30.3.2020 14:34:28:
Podaljšanje rokov za poročanje o odpadkih in embalaži

30.3.2020 12:33:11:
Za delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim in povračilo nadomestil plače zaposlenim zaradi odrejene karantene so pristojni pri Zavodu RS za zaposlovanje

30.3.2020 10:45:10:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

27.3.2020 16:05:03:
Število delovnih dni za leto 2022 (40-urni delovni teden)

27.3.2020 13:02:02:
Popis cigaret na dan 1. 4. 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT