Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Napotitev delavca na čakanje na delo

 • Napotitev delavca na čakanje na delo

  Gradivo je bilo dopolnjeno 3. 6. 2020
  Čakanje na delo podaljšano do konca avgusta


  Od 11. julija 2020 je v veljavi Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19,1 ki med drugim podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. Ukrep, prvotno predviden do 31. julija, se je s sklepom Vlade2 podaljšal do 31. avgusta 2020. Sicer pa ZIUPDV omogoča Vladi, da ukrep še podaljša, najdlje do 30. septembra 2020. Delodajalci, ki ukrep že koristijo in ga bodo želeli koristiti še naprej, bodo morali v avgustu oddati novo vlogo.

  Upravičeni delodajalci, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje lahko torej še vedno uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo, ker jim delodajalec zaradi posledic epidemije začasno ne more zagotavljati dela. Pogoji in postopek za uveljavljanje ostajajo enaki, kot so bili po predhodnem Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19,3 na podlagi katerega je bilo mogoče ukrep koristiti do 30. junija 2020. Vendar pa morajo delodajalci, ki so povračilo že uveljavljali v juliju, želijo pa ga tudi v avgustu, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oddati novo vlogo, in sicer v 8 dneh od napotitve.4 Slednje pomeni, da je potrebno za delavce, ki so na začasno čakanje na delo napoteni s 1. avgustom, vlogo oddati najkasneje do 9. avgusta 2020.

   

  Pogoji za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo

  Tako še vedno velja, da morajo biti za napotitev delavcev na čakanje na delo po ZIUPDV in uveljavljanje pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil plače izpolnjeni naslednji pogoji:

  Upravičene delodajalce opredeljuje 2. člen ZIUPDV, ki določa, da je do ukrepa upravičen vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem zaradi posledic epidemije začasno ne more zagotavljati dela, razen:

  Do ukrepa pa so upravičene tudi humanitarne in invalidske organizacije, četudi ne izpolnjujejo vseh z zakonom predpisanih pogojev.5

  Kot že omenjeno pa morajo upravičeni delodajalci za uveljavljanje ukrepa v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZIUPDV izkazati določen odstotek upada prihodkov, in sicer morajo izkazati:

  Delodajalci bodo morali prejeta sredstva vrniti, če se navedeni pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi.

   

  Pravice in obveznosti delavcev ter višina nadomestila plače

  Pravice in obveznosti delavcev, ki so na začasnem čakanju na delo določa 4. člen ZIUPDV, 5. člen pa določa višino nadomestila plače, ki delavcem v tem času pripada, in sicer določa, da so delavci upravičeni do nadomestila plače v višini, kot je določena z Zakonom o delovnih razmerjih,6 za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga,7 torej v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

  Republika Slovenija bo 80% izplačanega nadomestila povrnila (povrnila bo torej 80% od izplačanega 80% nadomestila plače),8 hkrati pa je v 7. členu ZIUPDV določeno, da je pri tem omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela.

  V 80 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja. Ker višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani Republike Slovenije ne sme presegati 80 % vrednosti izplačanega nadomestila plače, bo preostalo višino povračila (do 20%) nadomestila plače in prispevkov moral kriti delodajalec.9

   

  Postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače

  1. korak: pisna napotitev

  Delodajalec mora delavce najprej pisno napotiti na začasno čakanje na delo. V pisnem napotilu je potrebno določiti čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače, ki delavcu v tem času pripada.10

  1. korak: vložitev vloge s prilogami

  Delodajalec uveljavlja pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, in sicer v osmih dneh od napotitve delavca na čakanje, najpozneje do 31. avgusta 2020, oziroma 30. septembra v primeru podaljšanja ukrepa.11

  Pravice do povračila izplačanih nadomestil pa ne bo mogel uveljaviti delodajalec, ki je davčni dolžnik,12 ali je bil nad njim uveden postopek stečaja ali se nahaja v likvidacijskem postopku.13

  Vlogi mora delodajalec priložiti:

  1. korak: odločanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in izplačilo nadomestila

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v roku 15 dni od vložitve vloge o vlogi odloči s sklepom.16

   

  Posebne obveznosti delodajalca

  10. člen ZIUPDV določa, da mora delodajalec v obdobju prejemanja delnih povračil izplačanih nadomestil plače:

  V primeru kršitev navedenih obveznosti, mora prejeta sredstva vrniti.

  Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu z ZIUPDV mora sredstva vrniti v celoti tudi tedaj, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.18


  1 Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, Ur. l. RS, št. 98/2020, v nadaljevanju ZIUPDV.

  2 Ur. l. RS, št. 104/2020.

  3 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, Ur. l. RS, št. 80/2020, v nadaljevanju ZIUOOPE.

  4 gl. prvi odstavek 8. člena ZIUPDV.

  5 gl. drugi odstavek 2. člena ZIUPDV

  6 Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1.

  7 gl. prvi odstavek 5. člena ZIUPDV.

  8 gl. 7. člen ZIUPDV.

  9 gl. drugi odstavek 7. člena ZIUPDV.

  10 gl. peti odstavek 4. člena ZIUPDV.

  11 gl. prvi odstavek 8. člena ZIUPDV.

  12 Drugi odstavek 8. člena ZIUPDV določa, da pravice do povračila nadomestila plače ne more uveljaviti delodajalec, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

  13 gl. drugi odstavek 8. člena ZIUPDV.

  14 Za pravilnost katere kazensko in materialno odgovarja.

  15 gl. tretji odstavek 8. člena ZIUPDV.

  16 gl. peti odstavek 8. člena ZIUPDV.

  17 gl. šesti odstavek 10. člena ZIUPDV.

  18 gl. peti odstavek 10. člena ZIUPDV.