Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Obračunavanje plač 2017

 • Obračunavanje plač 2017


  2.4 Zgled 5: Enostaven izračun plače


  Zgled 5: Enostaven izračun plače

  Predpostavimo, da je imel mesec obračuna 21 delovnih dni. Osnovna plača delavca znaša 1.000,00 EUR. Delavec ima 4 leta delovne dobe, kar pomeni, da je potrebno k osnovni bruto plači prišteti še 2 % (od osnovne bruto plače) za delovno dobo. Za prehrano prejme na dan maksimalni znesek, v višini 6,12 EUR/dan, za prevoz pa prejme povračilo za mesečno vozovnico v višini 37,00 EUR.

  Najprej pripravimo prvi del, ki vključuje obračunske podatke. Poleg osnovne bruto plače bomo upoštevali še dodatek za delovno dobo v višini 0,5 % na dopolnjeno leto delovne dobe. Ker ima delavec v tem primeru 4 leta delovne dobe, bo prejel skupen dodatek v višini 2 % (4 leta x 0,5 %) od osnovne plače. V denarju to pomeni 20,00 EUR (1.000,00 EUR x 2 %). Delavčeva skupna bruto plača znaša 1.020,00 EUR (1.000,00 EUR osnovne plače in 20,00 EUR dodatka za delovno dobo). Pri izračunu smo predpostavili 21 delovnih dni oziroma 168 delovnih ur. To pomeni, da je ura rednega dela 5,95 EUR (1.000,00 EUR: 168 ur), dodatek za delovno dobo pa 0,12 EUR na uro (20,00 EUR:168 ur).

  Delavec nima bonitet in ne uveljavlja olajšave za vzdrževane družinske člane niti ne želi uveljavljati dodatne splošne olajšave, zato bomo pri delavcu upoštevali le splošno olajšavo v višini 275,22 EUR (Tabela 3: Splošni obračunski podatki o davčnih olajšavah, ki veljajo za izplačila v letu 2017) Število delovnih dni in praznikov imamo v tabeli s splošnimi podatki (Tabela1: Splošni podatki o delovnih dnevih in urah za mesec januar 2017).

  POSTAVKA

  Ura

   (v EUR)

  Število

  ur

  Skupaj

  (v EUR)

  Bruto plača – redno delo                                                                                   

  5,95

  168

  1.000,00 

  Dodatek  za delovno dobo

  0,12

  168

  20,00

  Skupaj bruto plača

  1.020,00

  Dodatek za delovno dobo                             

  2%

   

   

  Splošna davčna olajšava

  275,22

  EUR

   

  Olajšave skupaj

  275,22

  EUR

   

  Prehrana na dan

  6,12

  EUR

   

  Prevoz

  37,00

  EUR

   

  Delovni dnevi

  21  dni

  168 ur 

   

  Skupaj dnevi za obračun

  21 dni

  168 ur

   

  Poglejmo izračun prispevkov delojemalca (22,10 %), ki jih obračunamo od bruto plače. Ker je bruto plača za obračun prispevkov 1.020,00 EUR bomo skupne prispevke delavca oz. delojemalca izračunali tako, da bomo od zneska bruto plače izračunali 22,10 % (1.020,00 EUR x 22,10 %). Skupni znesek prispevkov je 225,42 EUR. Na enak način izračunamo posamezne vrste prispevkov.

  Bruto osnova za obračun prispevkov

  1.020,00

  EUR

   

   

   

   

   

  PRISPEVKI DELOJEMALCA

   

   

   

  1. Prispevki za socialno varnost skupaj (22,10 %)

  225,42

  EUR

   

  1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 %)

  158,10

  EUR

   

  1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %)

  64,87

  EUR

   

  1.3. Prispevek za zaposlovanje (0,14 %)

  1,43

  EUR

   

  1.4. Prispevek za starševsko varstvo (0,10 %)

  1,02

  EUR

   

  Zdaj lahko ugotovimo koliko znaša davčna osnova za izračun akontacije dohodnine. Davčno osnovo izračunamo tako, da od bruto plače odštejemo:

   

  Bruto plača

  1.020,00

  EUR

   

  -

  Prispevki delojemalca (22,10 %)

  225,42

  EUR

   

  -

  Olajšave

  275,22

  EUR

   

  =

  Davčna osnova za izračun akontacije dohodnine

  519,36

  EUR

   

  Na podlagi dohodninske lestvice (Tabela 4: Splošni obračunski podatki o dohodninski lestvici, ki veljajo za izplačila v letu 2017) lahko izračunamo koliko znaša akontacija dohodnine. Davčna osnova za izračun akontacije dohodnine je v dohodninski lestvici uvrščena v 1. dohodninski razred in je v celoti obdavčena s 16 %. Dohodnino izračunamo tako, da od davčne osnove izračunamo 16 %.

  AKONTACIJA DOHODNINE

   

   

   

  Davčna osnova (bruto osnova za obračun-prispevki delojem.- davčne olajšave)

  519,36

  EUR

   

  Razred

  Stopnja

  Davek

   

  Nad 0,00 EUR do 668,44 EUR

  16%

  83,10

  EUR

  Nad  668,44 EUR do 1.700,00  EUR

  27%

   

   

  Nad  1.700,00 EUR do 4.000,00 EUR

  34%

   

   

  Nad 4.000,00 EUR do 5.908,93 EUR

  39%

     

  Nad 5.908,93

  50 %

   

   

  DAVEK SKUPAJ

   

  83,10

  EUR

  Izračunali smo prispevke delojemalca in dohodnino, ki jih moramo odšteti od bruto plače, da dobimo neto izplačilo.

   

  Bruto plača

  1.020,00

  EUR

   

  -

  Prispevki delojemalca (22,10 %)

  225,42

  EUR

   

  -

  Davek (dohodnina)

  83,10

  EUR

   

  =

  Neto plača

  711,48

  EUR

   

  Neto plačo nakažemo delavcu na njegov TRR. Ker pa je delavec upravičen še do povračila stroškov prevoza in prehrane izračunajmo še ta znesek. Delavec je bil na delu prisoten vseh 21 delovnih dni, zato za prehrano prejme 128,52 EUR (6,12 EUR na dan x 21 delovnih dni), za prevoz pa znesek mesečne vozovnice (37,00 EUR).

   

  Neto plača

  711,48

  EUR

   

  +

  Prehrana

  128,52

  EUR

   

  +

  Prevoz

  37,00

  EUR

   

  =

  Nakazilo na TRR

  877,00

  EUR

   

  Poleg prispevkov, ki se plačujejo od bruto plače delavca pa moramo plačati še prispevke, ki bremenijo delodajalca. Ti znašajo 16,10 % od bruto plače delavca (Tabela 6: Splošni obračunski podatki o prispevkih) Izračunamo jih na enak način kot prispevke delavca. To pomeni, da bruto plačo množimo z ustrezno prispevno stopnjo.

  Bruto osnova za obračun prispevkov

  1.020,00

  EUR

   

   

   

   

   

  PRISPEVKI DELODAJALCA

   

   

   

  1. Prispevki za socialno varnost skupaj (16,10 %)

  164,22

  EUR

   

  1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %)

  90,27

  EUR

   

  1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56 %)

  66,91

  EUR

   

  1.3. Prispevek za zaposlovanje (0,06%)

  0,61

  EUR

   

  1.4. Prispevek za poškodbe pri delu (0,53 %)

  5,41

  EUR

   

  1.5. Prispevek za starševsko varstvo (0,10 %)

  1,02

  EUR

   

  Skupen strošek plače za delodajalca je v tem primeru 1.184,22 EUR oz. vsota bruto plače delavca in prispevkov delodajalca (16,10%).  Če prištejemo še materialne stroške za prevoz in prehrano ugotovimo, da moramo za plačilo tega delavca priskrbeti 1.349,74 EUR.

   

  Bruto plača

  1.020,00

  EUR

   

  +

  Prispevki delodajalca (16,10%)

  164,22

  EUR

   

  =

  SKUPAJ SREDSTVA ZA PLAČO BREZ MATERIALNIH STROŠKOV

  1.184,22

  EUR

   

  +

  Stroški za prehrano

  128,52

  EUR

   

  +

  Stroški za prevoz

  37,00

  EUR

   

  =

  SKUPAJ SREDSTVA ZA PLAČO Z MATERIALNIMI STROŠKI

  1.349,74

  EUR