100si

Vpisano: 20.2.2006 13:17:51

Erika Režek

Kako sestaviti prvi obračun DDV po plačani realizaciji

Davčni zavezanci, ki so 1.1.2006 prešli na »nov« način plačevanja DDV po plačani realizaciji, so morali s tem dnem svoje knjigovodske evidence prilagoditi zahtevam, ki jim jih nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-F; Ur.l. RS št. 108/05) in dopolnjujoči Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS št. 117/05, 01/06 in 10/06).

Ti davčni zavezanci so od tega dne dalje dolžni v svojem knjigovodstvu ločeno izkazovati kakršnakoli plačila, ki jih prejmejo ali izvršijo v zvezi s prometom blaga in storitev, od katerih morajo ugotavljati davčno obveznost na podlagi prejetih in izdanih računov.

Splošno: P-RAČ, I-RAČ, DDV-O in priloga A k obrazcu DDV-O

Poleg podatkov iz 56. člena ZDDV, tj. podatkov potrebnih za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje DDV, mora davčni zavezanec, ki plačuje DDV po plačani realizaciji, tudi knjige prejetih in izdanih računov, kot tudi sam davčni obračun DDV-O, prilagoditi temu načinu plačevanja DDV.
V knjigo P-RAČ vpisuje podatke na podlagi izvršenih plačil po prejetih računih in v stolpec 3, namesto datuma prejema listine, vpiše datum plačila. Po izvršenih plačilih evidentira znesek in datum plačila in vstopni DDV na podlagi izvršenih plačil, po različnih davčnih stopnjah.
V knjigo I-RAČ vpisuje podatke o prejetih plačilih (znesek in datum plačila) in obračunanem DDV po različnih davčnih stopnjah. V stolpec 4 namesto datuma izstavitve listine, vpiše datum plačila.

Ti podatki so pomembni zato, ker davčni zavezanec sestavi davčni obračun DDV, obrazec DDV-O, na podlagi prejetih in izvršenih plačil. Poleg teh podatkov davčni zavezanec v obračun vključi še promet, ki je po ZDDV oproščen plačila DDV in promet za katerega je po ZDDV-F izključena pravica do uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji.

Vse prejete račune in vse izdane račune, ki v davčnem obdobju še niso bili plačani, pa kot take izkaže v posebni Prilogi A k obrazcu DDV-O, ki ga odda skupaj z obračunom DDV-O.

Obračun DDV

Določila 130. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ZDDV so s 1.2.2006 spremenjena (Ur.l. RS št. 10/06). Prav tako se s tem datumom uporablja tudi nova priloga A k obrazcu DDV-O, ki je tudi objavljena v Ur.l. RS št. 10/06.

Ker pa je 1. davčni obračun po plačani realizaciji že zaključen, le predložiti ga je potrebno najkasneje do 28.2.2006 pomeni, da davčni zavezanec pri sestavi obračuna DDV-O uporablja predpise, ki so bili objavljeni v Ur.l. RS št. 117/05 kot sledi.

· Obrazec DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev plačevanja DDV po plačani realizaciji , bo tako kot ostali davčni zavezanci, ki te posebne ureditve ne uporabljajo, januarski davčni obračun oddal na predpisanem obrazcu DDV-O, le da na njem ne bo izkazal vsega prometa, ki ga je opravil v tem davčnem obdobju, ampak le promet po izdanih in prejetih računih, ki so bili v tem obdobju tudi že plačani. V tem davčnem obdobju bo kot vstopni DDV na obrazcu DDV-O izkazal promet po izvršenih plačilih, kot obračunani DDV pa promet po prejetih plačilih
Njegova davčna obveznost, izvzemši promet, ki je izključen iz te posebne ureditve (uvoz in izvoz blaga, pridobitve in dobave blaga znotraj EU in dobave po kreditnih in leasing pogodbah, dobave, kjer je rok plačila daljši od 6 mesecev, promet na podlagi vnaprejšnjih plačil) in oproščen promet, je razlika med prejetimi in izvršenimi plačili v tem davčnem obdobju.

Ker pa se bodo plačila po izdanih in prejetih računih v tekočem davčnem obdobju izvrševala tudi v kasnejših davčnih obdobjih, bo davčni zavezanec naslednje davčne obračune, že v davčni obračun za mesec februar, v obrazec DDV-O, vključil tudi račune, ki jih bo prejel in izdal v predhodnih davčnih obdobjih, plačilo pa bo prejel oz. izvršil v tekočem davčnem obdobju. Tak način ugotavljanja davčne obveznosti, bo kot navedeno, uporabljal od 1.2.2006 dalje, kar določa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah ZDDV (Ur.l. RS št. 10/06) in je povsem skladno z ugotavljanjem davčne obveznosti po plačani realizaciji. Le v 1. oz. konkretno v januarskem davčnem obračunu, lahko davčni zavezanec izkazuje plačane in prejete račune samo v tem davčnem obdobju, v vse naslednje davčne obračune pa mora vključiti tudi izdane in prejete račune iz predhodnih davčnih obdobij, ki bodo plačani v obdobju za katerega bo sestavljal davčni obračun.

· Priloga A obrazcu DDV-O

Poleg podatkov o prejetih in izvršenih plačilih v tekočem davčnem obdobju, je davčni zavezanec dolžan davčnemu organu poročati tudi o izdanih in prejetih računih, po katerih v davčnem obdobju, še ni bilo izvršeno oz. prejeto plačilo. Te podatke kot take posebej izkaže v Prilogi A k obrazcu DDV-O. V tej prilogi, tako kot v obrazcu DDV-O, izkazuje (neto) obdavčen promet; zap. oznaka 11 in (neto) obdavčene nabave (zap. oznaka 21) po izdanih in prejetih računih, ki v davčnem obračunu za katerega sestavlja obračun, ne bodo še plačani. Znesek DDV po izdanih in prejetih neplačanih računih izkazuje posebej po posameznih davčnih stopnjah in ga izkazuje v pripadajočih zap. oznaka 31 do 42 te priloge.

Tak način prikazovanja izdanih in prejetih neplačanih računov, bo narejen le za davčno obdobje januar 2006. V kasnejša davčna obdobja bo namreč potrebno vključiti tudi račune, ki so bili izdani in prejeti v predhodnih davčnih obdobjih, plačilo pa bo izvršeno v tekočem davčnem obdobju. Temu ustrezno je dopolnjena tudi priloga A k obračunu DDV-O in se uporablja od 1.2.2006 dalje.

Zaključek

Spremembe pravilnika, ki so bile objavljene v Ur.l. RS št. 10/06 so bile nujne, saj v kolikor davčni zavezanec v davčni obračun ne bi vključil tudi plačil, ki jih bo v tekočem davčnem obdobju prejel za promet, ki ga je opravil v predhodnih davčnih obdobjih, bi pomenilo izpad sredstev DDV, ker za tako prejeta plačila ta DDV sploh ne bi bil plačan.

Prav tako davčni organ tako prejeta plačila lahko preverja le skozi Prilogo A k obračunu DDV-O. Plačilo DDV po plačani realizaciji je namreč sestavljeno iz plačil, ki jih davčni zavezanec prejme in izvrši v tekočem davčnem obdobju in plačil, ki jih prejme in izvrši po računih preteklih davčnih obdobij.

Pripravila:
Erika Režek
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1023