100si

Vpisano: 18.9.2018 16:09:50

Obročno plačilo in odlog plačila davka (poslovni subjekti)

Pogosta vprašanja in odgovori

Vir: FURS

Vprašanje 1: Kdo so poslovni subjekti?

Odgovor

Poslovni subjekti so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Za samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe z dejavnostjo se uporabljajo pravila za poslovne subjekte le za davke, ki so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za poslovne prostore). Za ostale davke, ki se NE nanašajo na dejavnost (npr. letni poračun dohodnine, NUSZ za stanovanje) se uporabljajo pravila, ki veljajo za fizične osebe.

Vprašanje 2: Kakšne možnosti ima poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku?

Odgovor

Zavezanec – poslovni subjekt lahko z vlogo zaprosi za:

1. obročno plačilo ali odlog plačila davka v primeru hujše gospodarske škode (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24-mesečni odlog plačila),

2. obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov),

3. obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24-mesečni odlog plačila).

Vprašanje 3: Ali sta obročno plačilo oz. odlog plačila možna za vse vrste davka?

Odgovor:

Ne. Obročno plačilo oz. odlog plačila ni mogoče odobriti za prispevke, akontacije davka, davčni odtegljaj in za davke, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava itd.).

Vprašanje 4: Kdaj se lahko vloži vloga?

Odgovor

Vloga za obročno plačilo oz. odlog plačila se lahko vloži kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do njenega poplačila. Priporočamo, da se vloga vloži čim prej, torej še pred potekom roka za plačilo davka.

Vprašanje 5: Ali vloga zadrži davčno izvršbo?

Odgovor

Z vložitvijo vloge se postopek davčne izvršbe ne zadrži. Davčna izvršba se zadrži le v primeru, če je izdana odločba, s katero se obročno plačilo oz. odlog plačila davka odobri.

Vprašanje 6: Kakšni stroški nastanejo pri odobritvi obročnega plačila oz. odloga plačila davka?

Odgovor

Za čas obročnega plačila oz. odloga plačila se za davek, ki je predmet obročnega plačila oz. odloga (vključno z zamudnimi obrestmi), obračunajo obresti po 2 % letni obrestni meri oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, če je ta na dan izdaje odločbe višja od 2 %.

Drugih stroškov davčni organ zavezancu na zaračuna.

Vprašanje 7: Kakšne so posledice, če zavezanec obroka ne plača pravočasno?

Odgovor

V primeru zamude pri plačilu posameznega obroka z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

Vprašanje 8: Katera dokazila je treba priložiti vlogi za obročno plačilo oz. odloga plačila v primeru hujše gospodarske škode?

Odgovor

Zavezanec mora vlogi priložiti zlasti naslednja dokazila:

  • bilanco stanja,
  • izkaz poslovnega izida,
  • izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge,
  • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti,
  • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se zavezanec v vlogi sklicuje na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev,
  • potrdilo o zdravstvenem stanju, če je finančna stiska posledica zdravstvenih težav.

V primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave se vlogi priloži le pravnomočen sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju oz. sklep o potrojeni poenostavljeni prisilni poravnavi. Drugih dokazil ni treba prilagati, saj se šteje, da so s predložitvijo sklepa izpolnjeni pogoji za obročno plačilo oz. odlog plačila davka.

Vprašanje 9: Ali poslovi subjekti lahko zaprosijo za plačilo davka na 3 obroke, ki se odobri avtomatično, brez preverjanja pogojev?

Odgovor

Ne. To možnost imajo le fizične osebe in sicer za davke, ki se NE nanašajo na opravljanje dejavnosti (npr. letni poračun dohodnine).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10312