100si

Vpisano: 27.2.2006 16:53:55

Predlog nove uredbe o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Predlog uredbe o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo


V skladu s tretjo točko prvega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 115/05, v nadaljevanju: ZDoh-1) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje ter povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot je:
a)dnevnica,
b)povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega
osebnega vozila za službene namene (kilometrina),
c)povračilo stroškov za prenočišče,
do višine, ki jo določi vlada.

Skladno s tretjim odstavkom 31. člena ZDoh-1 se pri določanju višine povračil stroškov v zvezi z delom in dohodkov, ki jih v skladu s 3., 6. in 7. točko prvega odstavka tega člena določi vlada, kot podlago upošteva raven posameznih navedenih pravic delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države.

Na navedeni podlagi ter na podlagi šeste in sedme točke prvega odstavka 31. člena ZDoh-1, četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 108/05) in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US), je Vlada RS dne 28. 12. 2004 sprejela Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05 in 60/05, v nadaljevanju: Uredba). Uredba se uporablja tudi za potrebe Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 3/98, 7/98- odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 in 97/01).

Dne 20. 1. 2005 je Vlada RS sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe, s katero so se v Uredbo vnesli trije manjši popravki.

Dne 18.1. 2005 je Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) imenoval člane delovne skupine za pripravo predloga sprememb Uredbe. Delovna skupina se je uskladila glede končnega predloga sprememb Uredbe, ki ga je potrdil ESS, Vlada RS pa je na svoji seji dne 20. 6. 2005 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe

Dne 16. septembra 2005 je ESS sprejel pobudo za zvišanje neobdavčenega zneska kilometrine za prevoz na delo in prevoz na službenem potovanju. Upoštevaje navedeno pobudo je Ministrstvo za finance z namenom uskladitve neobdavčenih zneskov kilometrine pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe. Predlagana nova neobdavčena zneska kilometrine sta izračunana na podlagi zneskov kilometrine kot pravice iz delovnega razmerja v skladu z zakonom in večino kolektivnih pogodb, ki znašata 15 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 (v nadaljevanju NMB 95) za prevoz na delo in 30 % cene litra NMB 95 za prevoz na službenem potovanju. Nova neobdavčena zneska kilometrine bosta ustrezno odražala aktualno raven kilometrine kot pravice, hkrati pa bo odpravljeno administrativno breme z obračunavanjem davka na razliko nad neobdavčenim zneskom.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1036