100si

Vpisano: 22.8.2019 14:35:45

Nerezident Slovenije prejema pokojnino iz Slovenije

Mednarodna obdavčitev pokojnin.

1 Obdavčitev v skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2

1.1 Davčna obravnava pokojnine iz prvega pokojninskega stebra

V davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih iz prvega pokojninskega stebra iz Slovenije prejema nerezident Slovenije, se všteva dohodek, kot je odmerjen v skladu s predpisi, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati prejemnik teh dohodkov (tretji odstavek 41. člena ZDoh-2).

Izplačevalec pokojnine iz prvega pokojninskega stebra v Sloveniji (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ) pri izračunu akontacije dohodnine upošteva pravilo glavni/ drugi delodajalec.

V skladu s 127. členom ZDoh-2 ZPIZ akontacijo dohodnine obračuna kot davčni odtegljaj od pokojnine, kadar ta pri prejemniku predstavlja pretežni del dohodka (glavni delodajalec), tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena ZDoh-2, preračunana na 1/12 leta.

Pri izračunu akontacije dohodnine nerezidentu Slovenije se ne priznajo davčne olajšave (ne prizna se niti splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane niti nobena druga osebna olajšava, prav tako se ne prizna t. i. pokojninska olajšava v obliki zmanjšanja davka za 13,5 % zneska pokojnine).

Kadar prejemniku pokojnina ne predstavlja pretežnega dela dohodka iz pokojnine, ZPIZ akontacijo dohodnine obračuna po stopnji 25 % kot davčni odtegljaj.

Obračunana akontacija dohodnine se za prejemnika nerezidenta Slovenije šteje za dokončen davek.

 

1.2 Obdavčitev pokojninske rente iz drugega pokojninskega stebra

Obdavčitev izplačila pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tudi za upravičence nerezidente Slovenije ureja tretji odstavek 42. člena ZDoh-2, ki določa, da se v davčno osnovo všteva 50 % izplačane pokojninske rente.

Pri izračunu akontacije dohodnine od pokojninske rente izplačevalec, ki je plačnik davka, upošteva pravilo glavni/ drugi izplačevalec. Praviloma pokojninska renta pri zavezancu ne predstavlja pretežnega dohodka oz. je pretežni del njegovega dohodka pokojnina iz prvega pokojninskega stebra, zato se akontacija dohodnine od pokojninske rente skladno s šestim odstavkom 127. člena ZDoh-2 obračuna po stopnji 25 % od davčne osnove.

Izračunana dohodnine od pokojninske rente, ki jo iz Slovenije prejme nerezident Slovenije, se šteje za dokončen davek.

 

2. Davčna obravnava pokojnin po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja

2.1 Splošno

Pojasnilo glede davčne obravnave pokojnin po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja je navedeno pod točko 1. 2. tega podrobnejšega opisa.

Nerezident Slovenije je zavezanec za dohodnino samo od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Izplačevalec dohodka - plačnik davka (npr. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS) za prejemnika pokojnine izračuna in odtegne davčni odtegljaj ob obračunu pokojnine, zato nerezidentu ni potrebno dodatno prijavljati davčnemu organu prejete pokojnine v Sloveniji.

 

2.2. Uveljavljanje ugodnosti po mednarodni pogodbi

Nerezidenti, prejemniki slovenske pokojnine, imajo za uveljavljanje ugodnosti, ki jim jih daje mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja za dohodke, obdavčene na viru v Sloveniji, dve možnosti:

  • oprostitev plačila davka – če je dohodek po mednarodni pogodbi oproščen davka v Sloveniji. Prejemnik dohodka nerezident mora plačniku davka (slovenskemu izplačevalcu) predložiti zahtevek, preden je dohodek izplačan. Plačnik davka lahko izplača dohodek in od dohodka ne izračuna in ne odtegne davka, šele ko prejme od davčnega organa potrjen zahtevek,
  • vračilo plačanega davka – če je plačnik davka (slovenski izplačevalec) ne glede na ugodnosti, ki jih določa mednarodna pogodba, obračunal davek, lahko prejemnik dohodka – nerezident zahteva vračilo davka neposredno sam pri davčnem organu. V primeru, ko je davek obračunan od dohodka, ki je v skladu z mednarodno pogodbo oproščen davka, se prejemniku dohodka vrne celoten znesek plačanega davka.

Ugodnosti lahko nerezidenti uveljavljajo na obrazcih zahtevkov za uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO obrazci), in sicer je za vsako posamezno vrsto dohodka je določen poseben obrazec za uveljavljanje ugodnosti – t. i. KIDO obrazec. Za pokojnine je to Zahtevek za oprostitev davka od pokojnin na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka t. t. KIDO 6.

Vir: www.fu.gov.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10839