100si

Vpisano: 22.8.2019 14:33:44

Mednarodna obdavčitev pokojnin - Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori.

Vprašanje 1: Kako so obdavčeni dohodki slovenskih državljanov, ki so pravico do pokojnine pridobili v tujini, a so se po upokojitvi vrnili za stalno v Slovenijo?

Če se posameznik odloči, da se bo vrnil v Slovenijo po upokojitvi, si mora najprej urediti rezidentski status za davčne namene. Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji (vpis spremembe statusa v davčni register) posameznik pri pristojnem davčnem organu vloži vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Z namenom, da davčni organ v postopku ugotavljanja rezidentskega statusa presodi vsa dejstva in okoliščine, ki so odločujoče za posameznikov rezidentski status, je davčnim zavezancem na voljo vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa - prihod v Republiko Slovenijo«. Izpolnitev vprašalnika pa ni pogoj za začetek postopka in ne predstavlja obveznega sestavnega dela vloge za ugotavljanje davčnega statusa. Če zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status. Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z odločbo.

V primeru, da posameznik v Sloveniji uradno prijavi stalno prebivališče ali je v koledarskem letu prisoten več kot 183 dni oziroma izpolnjuje katerikoli drug pogoj za rezidentski status, ki so določeni v 6. členu ZDoh-2, postane rezident Slovenije.

Davčne obveznosti rezidentov Slovenije iz naslova prejete pokojnine iz tujine so pojasnjene pod točko 1 tega podrobnejšega opisa.

Vprašanje 2: Kako so obdavčeni dohodki tujih državljanov, ki so pravico do pokojnine pridobili v tujini in se po upokojitvi za stalno preselili v Slovenijo in postali rezidenti Slovenije?

Posameznik (tuji državljan), ki se odloči, da se bo po upokojitvi za daljši čas oz. stalno preselil v Slovenijo, si mora urediti rezidentski status za davčne namene. Način ureditve rezidentskega statusa v Sloveniji (vpis spremembe statusa v davčni register) je pojasnjen v odgovoru na vprašanje 1.

Posamezniku se v primeru izpolnjevanja pogojev iz 6.člena ZDoh-2 z odločbo dodeli status rezidenta Slovenije po ZDoh-2. Davčne obveznosti iz naslova prejete pokojnine iz tujine, so pojasnjene pod točko 1 tega podrobnejšega opisa.

Vprašanje 3: Kako so obdavčeni dohodki posameznikov v Sloveniji , ki se štejejo za rezidente Slovenije in rezidente države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja (dvojni rezidenti)?

Če je zavezanec rezident Slovenije po 6. členu ZDoh-2 (npr. zaradi uradno prijavljenega stalnega prebivališča v Sloveniji) in tudi rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo (npr. kjer dejansko živi) - dvojni rezident, se vprašanje dvojnega rezidentstva presoja v okviru postopka uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v Sloveniji ali v okviru postopka skupnega dogovarjanja po mednarodni pogodbi.

V izogib dvojni obdavčitvi dohodka ima zavezanec pravico uveljavljati ugodnost, ki jo daje mednarodna pogodba (tj. oprostitev plačila davka ali znižano plačilo davka ali vračilo davka, pri čemer je treba najprej določiti status rezidentstva za namene mednarodne pogodbe). To pomeni, da se status dvojnega rezidentstva in s tem uporaba prelomnih pravil iz mednarodne pogodbe, presoja samo v okviru postopka uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi ali v okviru postopka skupnega dogovarjanja po mednarodni pogodbi.

Način uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb in uporaba prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe sta podrobneje opisana v podrobnejšem opisu: Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPo-2 in po mednarodnih pogodbah (poglavje 3.1).   

Vir: www.fu.gov.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10840