100si

Vpisano: 16.9.2019 12:21:38

Poročanje o elektronskih storitvah od 1. 1. 2019

Prag 10.000 evrov in obveznost predložitve obrazca DDV-TBE.

Z namenom razbremenitve podjetij z majhnim obsegom čezmejno opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev je s 1. 1. 2019 uveden prag v višini 10.000 evrov prometa, do katerega lahko izvajalec storitev s sedežem ali stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji za dobavo storitev končnim potrošnikom v druge države članice uporablja pravila o kraju obdavčitve v skladu z ZDDV-1.

Če izvajalec storitev s sedežem, ali če nima sedeža, stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji, opravi storitve končnim potrošnikom v druge države članice v višini, ki ne preseže 10.000 evrov letnega prometa v tekočem ali predhodnem koledarskem letu, je kraj opravljanja storitev država članica sedeža izvajalca, torej Slovenija. Navedeno velja, če izvajalec storitev kumulativno izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer:

  • da ima sedež, ali če sedeža nima, stalno oziroma običajno prebivališče le v Sloveniji,
  • da so storitve opravljene za končne potrošnike v drugih državah članicah Unije in ne v Sloveniji in
  • da skupna vrednost tako opravljenih storitev brez DDV v tekočem ali predhodnem koledarskem letu ne presega zneska 10.000 evrov.

S tem je podjetjem omogočeno, da pri majhnem obsegu dobav zanje ne nastanejo dodatni stroški, povezani s spoštovanjem pravil glede DDV v drugih članicah potrošnje njihovih storitev, bodisi z uporabo posebne ureditve mini VEM bodisi z neposredno registracijo za namene DDV v vseh državah članicah potrošnje.

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za določitev kraja opravljanja storitev po izvajalcu, lahko za določitev kraja opravljanja storitev prostovoljno izbere obdavčitev po prejemniku. V tem primeru mora to pravilo uporabljati najmanj v tekočem in dveh naslednjih koledarskih letih. Če se davčni zavezanec odloči za uporabo pravil glede kraja opravljanja storitev v skladu z načelom države članice potrošnje, se mora za namene obračunavanja in plačevanja DDV bodisi identificirati za namene DDV v državi članici, kjer ima kupec sedež ali stalno oziroma običajno prebivališče bodisi prijaviti davčnemu organu uporabo posebne ureditve mini VEM.

Če se davčni zavezanec odloči za uporabo pravil glede kraja opravljanja storitev v skladu z načelom države članice potrošnje, v registracijskem obrazcu za posebno ureditev (obrazec EU-M1SS-Reg) označi, da se je odločil za prostovoljno vključitev po šestem odstavku 30.c člena ZDDV-1.   

Davčni zavezanec mora davčnemu organu poslati poročilo o skupni vrednosti opravljenih TBE storitev z DDV v predhodnem koledarskem letu po posamezni državi članici in izjavo o izpolnjevanju pogojev za določitev kraja obdavčitve teh storitev po izvajalcu v elektronski obliki najpozneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Poročilo in izjavo mora poslati v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki (Obrazec DDV-TBE).

Obrazec DDV-TBE predloži vsak davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki opravlja storitve TBE končnim potrošnikom s sedežem, stalnim ali običajnim prebivališčem v drugih državah članicah, katerih znesek v preteklem koledarskem letu ni presegel 10.000 evrov, in sicer ne glede na to, ali je identificiran za namene DDV v Sloveniji ali ne (obveznost predložitve obrazca DDV-TBE je določena tudi za malega davčnega zavezanca).

Vir: Furs
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10903