100si

Vpisano: 22.10.2019 15:53:22

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji

Vlada je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 10. oktobra 2019, sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji in ga pošlje Državnemu zboru.

Vlada pojasnjuje, da skladno s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o tujcih, mora imeti tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati, zadostna sredstva za preživljanje. Pri tem zakon glede na vrsto dovoljenja različno ureja načine dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje.

Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo drugih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem v Republiki Sloveniji. Pri izdaji prvega dovoljenja za začasno prebivanje, pogoja zadostnih sredstev za preživljanje torej ni mogoče dokazovati s prejemki iz javnih sredstev.

V postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje, izdaje nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje (t.j. z drugim namenom prebivanja) in izdaje dovoljenja za stalno prebivanja lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje tudi s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke, in s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Ker denarni prejemki, ki jih ob izpolnjevanju pogojev iz navedene zakonodaje pridobi tujec, postanejo njegova lastna sredstva, ki so namenjena vzdrževanju družine oziroma družinskih članov, se upoštevajo tudi pri izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v zgoraj navedenih postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje.

V postopku pridobitve državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo mora prosilec dokazati, da prejema sredstva, ki njemu in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost. Navedeni pogoj je izpolnjen, če prosilec prejema sredstva v višini osnovnega minimalnega dohodka. Sredstva v višini osnovnega minimalnega dohodka mora imeti zagotovljena tudi za vsako osebo, ki jo mora preživljati. Sredstva, s katerimi prosilec dokazuje, da ima zagotovljeno materialno in socialno varnost so: prejemki iz pogodbe o zaposlitvi, pokojnina, prejemki iz pogodbe o delu ali iz avtorske pogodbe, prejemki samozaposlenih oseb, itd. Če prosilec prejema enega od primarnih dohodkov, se lahko med zagotovljena sredstva za preživljanje upoštevajo še otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in štipendija. Vlada ocenjuje, da gre za strogo namenske dohodke, ki so namenjeni kot pomoč pri preživljanju in izobraževanju otrok in se s tem ne zagotavlja dodatna socialna pomoč.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10962