100si

Vpisano: 28.10.2019 14:06:03

Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s socialnimi transferji

Vlada je na svoji 48. redni seji, ki je potekala 17. 10. 2019, sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s socialnimi transferji.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je uveljavljanje socialnih transferjev urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS). V skladu s 5. členom ZUPJS centri za socialno delo odločajo po tem zakonu o pravicah do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Po ZUJPS centri za socialno delo odločajo tudi o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev, dodatni subvenciji malice za učence in dijake, subvenciji kosila za učence, oprostitvi plačil socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika, subvenciji najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ter pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Vlada v nadaljevanju odgovarja v zvezi s socialnimi transferji ter njihovo višino v zadnjih 10 letih. Zneski družinskih prejemkov so se z novim zakonom zaokrožili, prvič od leta 2011 pa so se v letošnjem letu uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin. Vlada tudi odgovarja, da se je skupen znesek otroškega dodatka v letu 2018 zvišal predvsem na račun dviga zneskov v 5. in 6. dohodkovnem razredu na raven pred ZUJF (v letu 2017) ter ponovne uvedbe 7. in 8. dohodkovnega razreda (v 2018), ki sta bila z ZUJF zamrznjena. Skupen znesek otroškega dodatka pred letom 2012 je višji zato, ker so bili do leta 2012 do njega upravičeni otroci do 26. leta starosti, po letu 2012 pa le otroci do 18. leta starosti. Prav tako se je v letu 2018 dvignil skupen znesek pri pomoči ob rojstvu otroka, saj je bil odpravljen cenzus, ki je bil v 2012 uveden kot eden izmed varčevalnih ukrepov z ZUJF. Enako za skupen znesek dodatka za veliko družino v 2019. Skupen znesek starševskega dodatka se je v letu 2018 znižal, saj je več mladih staršev zaposlenih in s tem zavarovanih za starševsko varstvo in so upravičeni do starševskega dopusta in nadomestila. Skupen znesek sredstev za dve pravici za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, je v zadnjih letih precej konstanten, rahel dvig pri dodatku za nego je posledica spremembe Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, ki je nekoliko spremenil določene kriterije. Vlada tudi poudarja, da so se od leta 2012 sredstva za državne štipendije v skladu z določili Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati leta 2012, znižala zaradi spremembe cenzusa (iz 64 % povprečne mesečne plače na osebo v družini se je znižal na 53 %). Od 1. 1. 2019 je cenzus ponovno 64 % oziroma 668,53 eur.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10978