100si

Vpisano: 2.1.2020 8:58:56

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

1. člen

V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 78/18 in 29/19) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.1 Splošna navodila, besedilo »Izplačevalci plačujejo davčne odtegljaje in prispevke za socialno varnost, skladno z določili Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 4/11 in 51/11).« črta.

V točki 1.1.2 Opis podatkov se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, besedilo »Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS)« nadomesti z besedilom »Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS)«.

V razdelku Dohodki, od katerih se izračunava, odtegne in plača davčni odtegljaj ali prispevki za socialno varnost delojemalcev, se:

 • v opisu polja 103 Plača in nadomestila plače – detaširani delavci – v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost, na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:

»Podatek se vpiše tudi za detaširane delavce, ki so v času napotitve na delo v tujino v zavarovanje vključeni po zavarovalni podlagi 001, če se pri izplačani plači upošteva izvzem iz davčne osnove na podlagi 45.a člena ZDoh-2.«;

 • v opisu polja 111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust), od katerih se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj, v prvem odstavku besedilo »ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja« nadomesti z besedilom »in sicer« ter v deseti alineji besedilo »v delu, ki presega neobdavčen znesek, določen v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2« črta in
 • v opisu polja 112 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust) v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost, v sedmi alineji besedilo »Ločeno se poroča o izplačilu plače za poslovno uspešnost v delu, ki presega znesek, določen v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, in ločeno v delu, ki ne presega zneska, določenega v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.« črta.

V točki 1.1.3, se v razdelku III. Osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost:

 • v opisu polja 302 Osnova za prispevke – detaširani delavci, za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Podatek se vpiše tudi za detaširane delavce, ki so v času napotitve na delo v tujino v zavarovanje vključeni po zavarovalni podlagi 001, če se pri izplačani plači upošteva izvzem iz davčne osnove na podlagi 45.a člena ZDoh-2.«;

 • v opisu polja 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, ter v opisu polja 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, za drugim odstavkom dodata nova tretja odstavka, ki se glasita:

»Za dohodke, za katere se na podlagi ZIUPTD ne uporablja ZPIZ-2, se podatek ne vpisuje.« in

 • v opisu polja 314 Osnova za prispevke – zaposleni po ZIUPTDSV in zaposleni po ZIUPTD, na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 8. 2013 in 31. 12. 2015, in sicer za obdobje prvih 24 mesecev zaposlitve.« ter na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019, in sicer za obdobje prvih 24 mesecev zaposlitve.«.

V točki 1.3 Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja – REK-1b, se v razdelku 1.3.1 Splošna navodila, v petem odstavku beseda »uradom« nadomesti z besedo »organom«.

V točki 1.4 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2, se v točki 1.4.2 Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja 101 Dohodek, v drugem odstavku beseda »desetim« nadomesti z besedo »enajstim«.

V točki 1.4.3 Dohodki iz dejavnosti, se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V točki 1.4.4 Dohodki iz oddajanja premoženja v najem, se v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se:

 • v opisu polja 101 Dohodek, znesek »42 eurov« nadomesti z zneskom »84 eurov« in
 • v opisu polja 106 Normirani stroški, delež »10%« nadomesti z deležem »15%«.

V razdelku II. Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 Po splošni stopnji, stopnja »25%« nadomesti s stopnjo »27,5%«.

V točki 1.4.5 Dohodki iz prenosa premoženjske pravice, se v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V točki 1.4.7 Drugi dohodki (105. člen ZDoh-2), se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V točki 1.4.8 Obresti in dividende, se v razdelku Podatki o izplačanem dohodku, v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se:

 • v opisu polja 101 Dohodek, za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Pri izplačilu vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, ki se obdavčuje kot dividenda po 6. točki četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, se vpiše izplačana vrednost odsvojenih delnic ali deležev.

Pri izplačilu dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki ni oproščen plačila dohodnine in se obdavčuje kot obresti od davčne osnove, ugotovljene v skladu s prvim in drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2, se vpiše izplačilo iz življenjskega zavarovanja.« in

 • v opisu polja 107 Davčna osnova, za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Pri izplačilu vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, ki se obdavčuje kot dividenda po 6. točki četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, se vpiše davčna osnova, ki je izplačana vrednost delnic oziroma deležev, zmanjšana za njihovo nabavno vrednost, če davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost delnic oziroma deležev v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Pri izplačilu dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki ni oproščen plačila dohodnine in se obdavčuje kot obresti od davčne osnove, ugotovljene v skladu s prvim in drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2, se vpiše davčna osnova, ki je razlika med prejetim izplačilom in vplačilom. V primeru obročnih vplačil ali izplačil se davčna osnova določi v skladu z drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2.«.

V razdelku II. Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 Po splošni stopnji, stopnja »25%« nadomesti s stopnjo »27,5%«.

V točki 1.4.9 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se v opisu polja 010 Vrsta dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«.

V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca-prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v razdelku Podatki o davčnem zavezancu, v opisih polj A017 in A018 na koncu doda besedilo »(za dohodke, za katere se na podlagi ZIUPTD ne uporablja ZPIZ-2, se podatek ne označi)«.

V razdelku Podatki o dohodku, se:

 • v opisu polja A051 Oznaka vrste dohodka, kratica »DURS« nadomesti s kratico »FURS«, in
 • v opisu polja A052 Znesek dohodka, v tretjem odstavku besedilo »v davčnem letu 2019« nadomesti z besedilom »od 1. 1. 2019 dalje« ter za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost od 1. 1. 2020 dalje se vpiše v celotnem izplačanem znesku.«.

V razdelku Podatki za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja V01 Podatki o vzdrževanih družinskih članih – otrocih:

 • v opisu polja Oznaka A4 besedilo »živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu« nadomesti z besedilom »ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji« in
 • polje Oznaka B nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Oznaka B1 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost.

Oznaka B2 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na starost.

Otrok s statusom invalida, ki mu je bil status priznan na podlagi odločbe v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ima enakovreden status otroku, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.«.

V razdelku Dodatni podatki – dohodki iz delovnega razmerja, se polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, spremeni tako da se glasi:

»B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše se tudi VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost osebnega vozila ob pridobitvi in leto uporabe osebnega vozila. Označi se ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, označi se ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, označi se ali gre za uporabo osebnega vozila na električni pogon v obliki DA/NE.«.

V razdelku Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju, se v opisu polja M01 Plača in nadomestila plače, na koncu trinajstega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:

»Navedeno velja za delavce, ki so v času napotitve v zavarovanje vključeni po zavarovalni podlagi 002.«.

V poglavju C. Oblika in način dostave podatkov, se v točki 1.2 besedilo »na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si ali« nadomesti z besedilom »v sistemu eDavki na spletnem naslovu:«.

V točki 1.3 se besedilo »je objavljena na spletni strani DURS http://www.durs.gov.si ali http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx v razdelku Aktualno« nadomesti z besedilom »so objavljena v sistemu eDavki na spletnem naslovu: http://edavki.durs.si«.

2. člen

V Prilogi 2 se v točki 3.1 Tabelaričen prikaz predpisane sestave zapisa podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, v zaporedni št. 12, v opisu polja črka »B« nadomesti z besedilom »B1, B2«.

3. člen

V Prilogi 3 se v točki 2. Opis podatkov, v razdelku D. Podatki o izplačanem dohodku/osnovah za obračun prispevkov:

 • v opisu polja 101c Zadržanost od dela – ni v breme zavezanca, besedilo »darovanje krvi« črta in
 • za poljem 101d Invalid s pravico do dela s krajšim delovnim časom, doda novo polje 101e, ki se glasi: »101e Plača – nadure

Vpiše se število ur opravljenega dela prek polnega delovnega časa in znesek plačila za opravljene ure.«.

V razdelku F. Podatki za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja V01 Podatki o vzdrževanih družinskih članih – otrocih:

 • v opisu polja Oznaka A4 besedilo »živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu« nadomesti z besedilom »ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji« in
 • polje Oznaka B nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Oznaka B1 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost.

Oznaka B2 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na starost.

Osebe s statusom invalida, ki jim je bil status priznan na podlagi odločbe v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, imajo enakovreden status osebam, ki imajo status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.«.

V razdelku J. Prispevki za socialno varnost delojemalca, se število »508« nadomesti s številom »507«.

V razdelku L. Dohodninski podatki o dohodku, se v opisu polja A051 Dohodninska vrsta dohodka, besedilo »1101 – plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z« črta.

V razdelku M. DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ ZAPOSLITVE, se polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, spremeni tako, da se glasi:

»B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše se tudi VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost osebnega vozila ob pridobitvi in leto uporabe osebnega vozila. Označi se ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, označi se ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, označi se ali gre za uporabo osebnega vozila na električni pogon v obliki DA/NE.«.

 

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2020, uporablja pa se za dohodke, prejete od 1. januarja 2020 dalje, razen spremenjenega polja B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, iz Priloge 1 in Priloge 3 pravilnika, ki se uporablja za boniteto, prejeto od 1. julija 2020 dalje.

Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 78/18 in 29/19).

 

Št. 007-622/2019/14
Ljubljana, dne 17. decembra 2019
EVA 2019-1611-0108

Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11065