100si

Vpisano: 8.5.2006 12:03:34

Zaključena pogajanja za sklenitev Protokola med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Vlada RS seji 4. maja sprejela Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Protokola med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani oktobra 1997.

Ministrstvo za finance je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 12. 1. 2006 pristopilo k pogajanjem za sklenitev Protokola med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje. Pobudo za sklenitev protokola je obravnaval tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko in se z njo strinjal.

S protokolom se spreminjajo oziroma dopolnjujejo določeni členi konvencije, in sicer 11. člen (obresti), 12. člen (licenčnine in avtorski honorarji) in 27. člen (izmenjava informacij).

V 11. členu konvencije so določena pravila v zvezi z obdavčevanjem obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice. Člen med drugim določa, da se obresti lahko obdavčijo tako v državi vira obresti kot tudi v državi rezidentstva upravičenega lastnika obresti, pri čemer pa stopnja obdavčitve v državi vira ne sme znašati več kot 5% od bruto zneska obresti. S protokolom se v člen dodaja nov tretji odstavek, ki določa, da so določene vrste obresti oproščene davka v državi pogodbenici, v kateri nastanejo (to je v državi vira).

V 12. členu konvencije je med drugim določeno, da se smejo licenčnine in avtorski honorarji obdavčiti tako v državi vira licenčnin in avtorskih honorarjev kot tudi v državi rezidentstva upravičenega lastnika licenčnin in avtorskih honorarjev, pri čemer stopnja obdavčitve v državi vira v primeru določenih licenčnin in avtorskih honorarjev (to je licenčnin in avtorskih honorarjev, ki jih prejme družba, ki je rezident države pogodbenice in je udeležena v družbi, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje in je rezident druge države pogodbenice z deležem, ki je enak najmanj 25% kapitala), ne sme znašati več kot 10% bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. S protokolom se črta drugi odstavek konvencije, ki določa zgoraj navedeno pravico države vira do obdavčitve določenih vrst licenčnin in avtorskih honorarjev, ter se nadomesti z novim odstavkom, ki določa, da se licenčnine lahko obdavčijo tudi v državi vira, vendar, če so izplačane upravičenemu lastniku, ki je rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5% od bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev.

V 27. členu konvencije je v tretjem odstavku določeno, da državi pogodbenici način izvajanja tega člena uredita z upravnim aktom med ministrstvoma za finance. Protokol določa, da se ta odstavek konvencije črta.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1109