100si

Vpisano: 3.2.2020 17:15:12

Možnosti za ureditev statusa tujca so primerno urejene

Vlada je na svoji 58. redni seji, ki je potekala 23. 1. 2020, sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca o ureditvi statusa oseb, ki že dlje časa bivajo v Republiki Sloveniji, in ga pošlje Državnemu zboru.

S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih v letu 2017 je Vlada Republike Slovenije dejavno pristopila k reševanju problematike dolgotrajno nezakonito prebivajočih tujcev v Republiki Sloveniji.

Z dopolnitvijo 51. člena Zakona o tujcih je uredila status tudi tistih tujcev, ki jim je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev, in njihova odstranitev iz države ni možna, pri čemer morajo pri tej kategoriji tujcev obstajati tudi drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne okoliščine, ki utemeljujejo njihovo prebivanje v Republiki Sloveniji. Tem osebam se je omogočila pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje z veljavnostjo dveh let, z možnostjo podaljševanja z veljavnostjo dveh let, pod pogoji, določenimi z Zakonom o tujcih.

Tako se je razširil krog tujcev, ki jim je bilo dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev, in lahko pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi 51. člena Zakona o tujcih. Prej je bila ta možnost določena zgolj za tujce, ki jim je bilo dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji za čas najmanj 24 mesecev in njihova odstranitev iz države ni bila možna zaradi načela nevračanja. Glede na dejstvo, da gre za nezakonito prebivajoče tujce, je Ministrstvo za notranje zadeve z dopolnitvijo 51. člena sledilo ureditvi, ki je sicer že veljala za ureditev statusa nezakonito prebivajočih oseb v Republiki Sloveniji, ki jim je bilo dovoljeno zadrževanje, pri čemer pa je dodatno, glede na specifičnost položaja teh oseb, razširilo možnost izdaje dovoljenja za začasno prebivanje na tujce, katerih odstranitev iz države ni možna ne le zgolj iz načela nevračanja, temveč tudi iz drugih razlogov, navedenih v 73. členu Zakona o tujcih. Pri tem pa morajo obstajati tudi drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne okoliščine, ki utemeljujejo njihovo prebivanje v Republiki Sloveniji. Tako je omogočena legalizacija statusa vseh tistih tujcev, ki so nezakonito prebivali v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi 51. člena Zakona o tujcih.

Obdobje dveh let, za katerega se tujcu ob izpolnjevanju zakonskih pogojev (izdano dovoljenje za začasno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev in odstranitev iz države še vedno ni možna; obstoj drugih utemeljenih razlogov in posebnih okoliščin; nespornost istovetnosti; neobstoj razlogov za sum, da utegne tujec pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije; neobstoj suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj), lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, je po mnenju Ministrstva za notranje zadeve dovolj dolgo obdobje, v katerem se bo lahko tujec aktivno vključil v družbo in si nato uredil status po kateri izmed drugih pravnih podlag, ki jih določa Zakon o tujcih. Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi tega člena, se lahko v Republiki Sloveniji tudi zaposli ali opravlja delo pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Zakon o tujcih omogoča tudi možnost podaljševanja dovoljenja z veljavnostjo dveh let, če odstranitev tujca iz države še vedno ni možna in pri njem obstajajo drugi utemeljeni razlogi in posebne okoliščine, ki utemeljujejo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji in če ni predhodno navedenih razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja.

Vlada ocenjuje, da so možnosti za ureditev statusa tujca primerno urejene in omogočajo ureditev statusa širokemu krogu oseb.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11126