100si

Vpisano: 24.7.2020 12:43:30

Predvidene spremembe pri definiciji kmeta

Spremembi definicij kmeta in kmetijskega gospodarstva sta bili potrebni zaradi uskladitve nacionalne ureditve s predpisi Unije

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu združuje spremembe, ki so bile že v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju v letu 2019. Gre za spremembe vezane na definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva, ki so bile v javni obravnavi v mesecu februarju ter dodatne nove ureditve s področja plačilnih rokov za hitro pokvarljive in druge kmetijske in živilske proizvode, nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano, delovanja varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in postopkov delovanja izvršilnega organa.

Spremembi definicij kmeta in kmetijskega gospodarstva sta bili potrebni zaradi uskladitve nacionalne ureditve s predpisi Unije, ki jasno določajo, da je kmet subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kmetijsko gospodarstvo pa objekt, s katerim kmet upravlja. Ureditev je opravljena skladno s priporočili, ki so nastala v postopku revizije Evropske komisije.

V predlogu zakona se določa, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki se lahko opravlja v katerikoli obliki poslovnega subjekta. Kmet, ki pa je fizična oseba in ni samostojni podjetnik, pa se po predlogu zakona imenuje kmet posameznik (dosedanji nosilec kmetije) in njegovo kmetijsko gospodarstvo je kmetija.

Hkrati pa se postavljajo tudi omejitve pri kmetu posamezniku: vsi, ki živijo na skupnem stalnem prebivališču kot kmet posameznik, so kot družinski člani pripisani enemu kmetu posamezniku; na enem stalnem prebivališču je lahko prijavljen samo en kmet posameznik; kmet posameznik je imetnik vseh rejnih živali na kmetiji; kmet posameznik je dolžan javljati podatke v evidence in je odgovoren za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetiji. Velja tudi omejitev, da fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in je kot kmet vpisan v register kmetijskih gospodarstev (RKG), ne more biti vpisan tudi kot kmet posameznik.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11459