100si

Vpisano: 27.8.2006 20:13:56

Davčna obravnava denarnih doplačil ob zamenjavah delnic

Pojasnilo DURS, št. 42103-74/2006-2, 24. 7. 2006


V zvezi s pogostim vprašanjem davčnih zavezancev, ali se denarna doplačila, ki izhajajo iz nezaokroženega menjalnega razmerja ob zamenjavah delnic zaradi združitve delniških družb, obravnavajo kot dividendam podobni dohodki po 5. točki petega odstavka 79. člena Zakona o dohodnini oziroma po 72. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ali pa se obravnavajo po drugih določbah Zakona o dohodnini oziroma Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, pojasnjujemo:

1. Obdavčitev z vidika Zakona o dohodnini


Pri denarnih doplačilih, ki izhajajo iz nezaokroženega menjalnega razmerja ob zamenjavah delnic zaradi združitev delniških družb, je mogoče na podlagi veljavne zakonodaje na obravnavanem področju skleniti, da je to:

– denarno izplačilo v smislu petega odstavka 75. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02) z naslednjo vsebino: »Kadar menjalno razmerje ni enako ena ali več delnic prevzete družbe za eno delnico prevzemne družbe, mora nalog za izdajo delnic iz drugega odstavka istega člena obsegati tudi znesek, ki ga je kot razliko potrebno izplačati delničarjem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z ustreznim številom delnic prevzete družbe, da bi lahko prejeli celo število delnic prevzete družbe« oziroma
– denarno izplačilo (doplačilo) za izravnavo nezaokroženega menjalnega razmerja po petem odstavku 580. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06) z vsebino: »Če razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prevzete družbe za delnice prevzemne družbe, ni enako ena ali več delnic prevzemne družbe za eno delnico prevzete družbe, lahko delničarjem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z ustreznim številom delnic prevzete družbe, da bi lahko prejeli celo število delnic prevzemne družbe, prevzemna družba ali druga oseba zagotovi denarno doplačilo«.


ZGD-1 namreč delničarjem oziroma družbenikom družb, ki so udeležene pri statusnih preoblikovanjih, zagotovi uresničitev načela nespremenjenega premoženjskega položaja. Med te pravice sodijo tudi denarna doplačila, to je denarno doplačilo za izravnavo nezaokroženega menjalnega razmerja, denarno doplačilo za izgubo posebnih pravic in dodatno denarno doplačilo.


Denarno doplačilo za izravnavo nezaokroženega menjalnega razmerja, s katerim se delničarjem izplača razlika do polne vrednosti njihovega kapitala v družbi, ni dividendam podoben dohodek po določbi 5. točke petega odstavka 79. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4). Ta doplačila pomenijo plačilo premoženja delničarjem ob prenehanju družbe, torej izplačila lastniškega deleža po določbi 87. člena ZDoh-1. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke prvega odstavka 89. člena ZDoh-1 (certifikatski delničarji), so tudi upravičeni do oprostitve dohodnine od tovrstnih denarnih doplačil.


2. Obdavčitev z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


V skladu z drugim odstavkom 45. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) družbenik prenosne družbe, ki pri združitvi ali delitvi zamenja vrednostne papirje v prenosni družbi za vrednostne papirje v družbi prejemnici, ni zavezanec za davek v zvezi z dobičkom ali izgubo, ki nastane ob odsvojitvi vrednostnih papirjev prenosne družbe, razen če prejme plačilo v denarju, če
– je družbenik rezident Slovenije ali
– družbenik ni rezident Slovenije in je imetnik vrednostnih papirjev v prenosni družbi in družbi prejemnici prek poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.


Če pa prejme plačilo v denarju, je zavezan za davek glede na plačilo v denarju, pri tem se dobiček ali izguba, ki nastane v zvezi z vrednostnimi papirji prenosne družbe, v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu plačilu in tržni vrednosti vrednostnih papirjev družbe prejemnice. V skladu s tretjim odstavkom 45. člena namreč družbenik ovrednoti prejete vrednostne papirje družbe prejemnice po knjigovodski vrednosti vrednostnih papirjev prenosne družbe ob združitvi ali delitvi. To pomeni, da bo družbenik prenosne družbe za del zneska nakazila znižal vrednost naložbe (v knjigovodski vrednosti naložbe, ki se gotovinsko izplačuje), za preostanek nakazila, ki pomeni dobiček v zvezi z vrednostnim papirjem (glede na tržno vrednost vrednostnega papirja), ki se pripiše izplačanemu delu, pa bo povečal finančne prihodke, ki bodo povečali davčno osnovo delničarja prenosne družbe.


Navedeno pomeni, da se obravnavani zneski gotovinskih izplačil, ki se opravijo pravnim osebam, ne obravnavajo kot dividende oziroma dohodki, podobni dividendam po 72. členu ZDDPO-1.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1226