100si

Vpisano: 16.7.2008 14:47:27

Novi zakoni objavljeni v Uradnem listu

Novi pravilniki objavljeni v Uradnem listu

Besedila predlogov podzakonskih aktov (pravilniki, obrazci...)

V Uradnem listu 117/2006 z dne 16.11.2006 so objavljeni:

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Najpomembnejše novosti, ki jih prinašajo posamezni zakoni

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)


Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost


S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu s Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L št. 145 z dne 13. junija 1977, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2005/92/ES z dne 12. decembra 2005 o spremembi Direktive 77/388/EGS glede obdobja, v katerem se uporablja najnižja splošna stopnja DDV (UL L št. 345 z dne 28. decembra 2005, str. 19) – v nadaljnjem besedilu: Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS.


Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.


Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine.


Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.


Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje, razen:


45. člena in četrtega odstavka 97. člena, ki se uporabljata že pri odmeri dohodnine za leto 2006;
100. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na odlog ugotavljanja davčne obveznosti v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu, ki se pričnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki dopušča ustanovitev krovnih vzajemnih skladov;
prvega odstavka 61. člena tega zakona, v delu, ki določa regijsko olajšavo, ki začne veljati in se uporabljati z dnem, ko Evropska komisija odobri shemo te olajšave; minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve in začetka uporabe te olajšave;
5. točke drugega odstavka 96. člena tega zakona, ki začne veljati in se uporabljati z dnem, ko Evropska komisija odobri shemo tveganega kapitala; minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve in začetka uporabe 5. točke drugega odstavka 96. člena tega zakona;
145. člena, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona.


Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb.


Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje, razen:


določbe prvega odstavka 55. člena tega zakona, v delu, ki določa regijsko olajšavo, ki začne veljati z dnem, ko Evropska komisija odobri shemo te olajšave ter
šestega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 61. člena tega zakona, ki začneta veljati z dnem, ko Evropska komisija odobri to shemo državne pomoči.

Minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve in dan začetka uporabe olajšave iz prvega odstavka tega člena.


Zakon o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

Zakon ureja davek na promet nepremičnin in nekaterih stvarnih pravic.


Zakon začne veljati 1. januarja 2007, razen drugega odstavka 11. člena tega zakona, ki začne veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.


Zakon o davku na vodna plovila – ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06)
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)

Zakon ureja davek na vodna plovila.


Zakon začne veljati 1. januarja 2007, razen 15. člena tega zakona, ki začne veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.Zakon o davku na dediščine in darila – ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)

Zakon ureja davek na dediščine in darila.


Zakon začne veljati 1. januarja 2007.


Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Ta zakon ureja:


obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov (v nadaljnjem besedilu: pobiranje davkov),
pravice in obveznosti zavezancev ali zavezank za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanci za davek), državnih in drugih organov, ki so v skladu z zakonom pristojni za pobiranje davkov, ter drugih oseb v postopku pobiranja davkov,
varovanje podatkov, pridobljenih v postopku pobiranja davkov, ter
medsebojno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov med državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU), in z izvajanjem mednarodnega sodelovanja na področju pobiranja davkov.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2007.

vir: durs
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1339