100si

Vpisano: 13.6.2008 15:42:46

Registracija vozil in DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-79/2007-2, 26. 3. 2007

Davčni zavezanec je zastavil več vprašanj v zvezi z obravnavo DDV za posamezne družbe, ki po pooblastilu Ministrstva za notranje zadeve opravljajo registracije motornih vozil in druge s tem povezane storitve in naloge. Pri tem se je zavezanec skliceval na pojasnilo 4230-6/2007-2 z dne 22. 1. 2007, s katerim je bila potrjena veljavnost pojasnila št. 447-211/2002 01 510 iz leta 2003.

Naj že takoj na začetku povemo, da sta obe navedeni pojasnili obravnavanje storitev registracije v sistemu DDV enako opredelili, in sicer, da družbe, ki opravljajo registracije vozil, v tem delu ne štejejo za davčne zavezance.

V obeh navedenih pojasnilih je torej zapisano, da gre pri registraciji vozil za upravne postopke in da se osebe, ki to opravljajo, v tem delu ne štejejo za davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06). V pojasnilu iz leta 2003 je med drugim tudi zapisano, da družbe, ki opravljajo registracije vozil, ne štejejo za davčne zavezance še pri: prodaji oziroma izdaji registrskih tablic, prometnih dovoljenj z ovitki, (nalepk za vozila) in odjav motornih in priklopnih vozil. Vse navedeno je bilo z dopisom iz leta 2007 tudi potrjeno kot še vedno veljavno.

ZDDV-1 v petem odstavku 5. člena določa, da se državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.

V zapisu navedene določbe glede na določbo starega zakona, veljavno do 1. januarja 2007, ni vsebinskih sprememb. Besedilo »… opravljajo upravne naloge na podlagi javnega pooblastila« starega zakona pomeni isto kot besedilo ZDDV-1, kjer je zapisano: »… opravljajo kot organi oblasti«.

Poleg zgoraj navedenega pa kot organi oblasti nastopajo te organizacije tudi, ko opravijo podaljšanje registracije ali spremembo podatkov o vozilu. V vseh navedenih primerih, ko določena oseba za neko dejavnost, ki jo opravlja, ne šteje za davčnega zavezanca na podlagi petega odstavka 5. člena ZDDV-1, ji na računih ni treba navajati klavzul, zakaj DDV ni obračunan. Navedba določila, na podlagi katere DDV ni obračunan, je namreč potrebna le, ko gre za dobavo blaga oziroma storitev, ki je oproščena DDV ali pa je predmet obrnjene davčne obveznosti (kar pomeni, da je kraj obdavčitve prenesen v drugo državo).

Pri izvajanju tehničnih pregledov vozil pa gre za opravljanje storitve, ki je vezana na stroko (gre za ekonomsko dejavnost) in je državni organ (upravne enote) nikoli ni opravljal kot upravno nalogo oziroma kot organ oblasti, zato ima pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov tu vlogo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ne gre pa za prenos upravnih nalog državnega organa oziroma prenos nalog organa oblasti na druge osebe.

Zavezanec je tudi spraševal, v katerih primerih se družbe, ki opravljajo registracijo vozil, vseeno štejejo za davčne zavezance na podlagi določila 2. stavka petega odstavka 5. člena ZDDV-1, ki določa: »Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.« Na navedeno vprašanje konkretnega odgovora ne moremo dati, saj se izpolnjevanje navedenega pogoja ugotavlja v vsakem posameznem primeru posebej. Je pa Sodišče Evropskih skupnosti 8. junija 2006 izdalo sodbo C-430/04 (v zadevi Finanzamt Eisleben proti Feuerbestattungsverein), ki se nanaša na člen 4(5) Šeste direktive Sveta, ki je prenesen v peti odstavek 5. člena ZDDV-1 in lahko predstavlja primer, kdaj obravnava določenih oseb kot nezavezancev lahko privede do izkrivljanja konkurence. V navedeni sobi je obravnavan primer, ko Feuerbestattungsverein – neprofitno društvo upravlja krematorij v mestu Halle, prav takšno dejavnost pa opravlja tudi občina Lutherstadt Eisleben, katere obravnava, kot da ni davčni zavezanec za DDV, tej občini omogoča, da ponuja storitve upepeljevanja mrličev po ugodnejši ceni, kot jih lahko ponuja navedeno društvo.

Iz navedenega torej izhaja, da se družbe, ki so pooblaščene za opravljanje registracij vozil, pri opravljanju registracij vozil, prodajah oziroma izdajah registrskih tablic in prometnih dovoljenj, pri odjavah motornih in priklopnih vozil iz prometa ter pri podaljšanju registracij in spremembah podatkov o vozilih, ne štejejo za davčne zavezance po ZDDV-1.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1345