100si

Vpisano: 26.8.2008 12:04:34

Obračunavanje DDV od prehrane v šolah in vrtcih

Pojasnilo DURS, št. 4230-411/2006-1, 17. 11. 2006


Glede na to, da je več davčnih zavezancev ponovno spraševalo, kako je z obdavčitvijo prehrane, ki jo šole in vrtci zagotavljajo otrokom, v nadaljevanju pojasnjujemo:


Prehrana v šolah in vrtcih je oproščena DDV, tudi ko jo ena šola pripravlja in zaračuna drugi šoli ali vrtcu za otroke, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v ZDDV in v Pravilniku.


Po določbah 7. in 8. točke prvega odstavka 26. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB4) so storitve varstva, predšolske vzgoje, izobraževanja in usposabljanja oproščene plačila DDV. V navedenih določbah ZDDV in pripadajočih členih Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – Pravilnik (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05, 117/05, 1/06 in 10/06) je namreč določeno:


Po 7. točki prvega odstavka 26. člena ZDDV so DDV oproščeni, blago in storitve, neposredno povezani z varstvom otrok in mladostnikov, ki jih kot javno službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki po predpisih veljajo za dobrodelne organizacije. Določbe te točke natančneje pojasnjuje 70. člen Pravilnika.


V skladu z drugim odstavkom 70. člena Pravilnika med promet blaga in storitev, ki je neposredno povezan s storitvami varstva otrok in mladostnikov, sodi tudi prehrana, pod pogojem, da jo zagotavljajo izvajalci storitev varstva otrok in mladostnikov neposredno otrokom oziroma mladostnikom in da se prodaja po nižjih cenah od tržnih.


Po 8. točki prvega odstavka 26. člena ZDDV so DDV oproščene storitve predšolske vzgoje, šolskega in univerzitetnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s prometom blaga in storitev, neposredno povezanih z vzgojo in izobraževanjem ter usposabljanjem, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Določbe te točke natančneje pojasnjuje 71. člen Pravilnika.


V skladu z drugim odstavkom 71. člena Pravilnika se med promet blaga in storitev, ki je neposredno povezan s storitvami izobraževanja in usposabljanja, uvrščajo tudi organizirani prevozi in prehrana pod pogojem, da prevoze in prehrano opravljajo izvajalci izobraževanja neposredno za udeležence izobraževanja in da se prodajajo po nižjih cenah od tržnih in ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.


Glede na navedeno je torej prehrana, ki jo izvajalci storitev varstva otrok zagotavljajo (svojim) oziroma otrokom drugih vrtcev, ob izpolnjevanju navedenih pogojev oproščena plačila DDV. Enako velja tudi za »šolsko prehrano«, namenjeno udeležencem izobraževanja, ko jim jo neposredno pripravlja šola in jim jo prodaja po cenah, nižjih od tržnih.


Bistveno za oprostitev DDV pri zagotavljanju prehrane je:

* da jo zagotavljajo izvajalci storitev varstva otrok in mladostnikov ali izvajalci izobraževanja,
* da jo zagotavljajo po cenah, nižjih od tržnih,
* da jo zagotavljajo neposredno otrokom oziroma mladostnikom oziroma udeležencem izobraževanja.

Velja pa lahko, da je »šolska prehrana« oziroma prehrana v vrtcih, ki jo neposredno zagotavljajo izvajalci storitev varstva otrok in mladostnikov oziroma izvajalci izobraževanja otrokom, mladostnikom oziroma udeležencem izobraževanja, tudi kadar jo zaračuna ena šola drugi šoli ali vrtec šoli ipd., oproščena DDV. Če izvajalec storitev varstva ali izobraževanja zagotavlja prehrano tudi svojim zaposlenim, pa to po ZDDV ni promet, oproščen DDV.


Če je priprava hrane za otroke, mladostnike oziroma udeležence izobraževanja organizirana tako, da je ne zagotavlja izvajalec storitev varstva ali izobraževanja, veljajo splošna pravila glede obdavčitve z DDV; za obdavčitev pripravljanja hrane namreč velja 8,5-odstotna davčna stopnja.
|

Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1378