100si

Vpisano: 11.11.2008 10:21:18

Obračun pavšalnega nadomestila DDV za leto 2006 - do 31.1.2007

Imetnik dovoljenja mora sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za obdobje veljavnosti dovoljenja v posameznem letu in ga predložiti pristojnemu davčnemu organu do 31. januarja naslednjega leta. Obračun predloži na obrazcu DDV-OPN, ki je v prilogi XII k Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in njegovsestavni del. Imetnik dovoljenja mora obrazec DDV-OPN predložiti davčnemu organu ne glede na to, ali je opravil kak promet na podlagi dovoljenja ali ne. Če prometa ne opravi, predloži obrazec DDV-OPN, na katerem izpolni le podatke o imetniku dovoljenja, številko dovoljenja, kraj in datum izdaje obrazca in se podpiše. Obrazec DDV-OPN lahko predloži v papirni ali elektronski obliki prek sistema eDavki.

Obrazec DDV-OPN

Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-UPB4), ki je veljal do konca leta 2006 pravi:


46. člen

(pavšalno nadomestilo)

(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena tega zakona ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat dejavnosti, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV (v nadaljnjem besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način, določen s tem členom.
(2) Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki opravijo promet blaga in storitev iz prvega odstavka tega člena davčnim zavezancem, ki morajo obračunavati in plačevati DDV v skladu s tem zakonom.
(3) Davčni zavezanci – kupci blaga oziroma naročniki storitev iz prvega odstavka tega člena, so dolžni plačilu za ta promet prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od odkupne vrednosti.
(4) Davčni zavezanci iz tretjega odstavka tega člena imajo pravico, da pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni DDV pod pogoji, določenimi s tem zakonom.
(5) Davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona imajo pravico do pavšalnega nadomestila, če so predhodno pridobili dovoljenje davčnega organa. Imetnik dovoljenja mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja tega člena izda minister, pristojen za finance.

46.a člen

(priznavanje pavšalnega nadomestila v prometu z drugimi državami članicami)

(1) Ne glede na drugi odstavek 46. člena tega zakona imajo pravico do pavšalnega nadomestila tudi davčni zavezanci iz petega odstavka 46. člena tega zakona, ki pod pogoji iz 31.a člena tega zakona dobavijo kmetijske in gozdarske pridelke davčnim zavezancem v drugo državo članico ali pravnim osebam, ki niso zavezanci za DDV, ali ki opravijo kmetijske oziroma gozdarske storitve davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v drugi državi članici.
(2) Davčni zavezanci-kupci blaga oziroma naročniki storitev iz prejšnjega odstavka morajo plačilu za blago oziroma storitev prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od odkupne vrednosti.
(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do vračila pavšalnega nadomestila, ki so ga plačali imetniku dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, pri čemer se za priznavanje pravice do vračila pavšalnega nadomestila smiselno upošteva 54. člen tega zakona.
(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izvajanje tega člena.

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki je veljal v letu 2006

Iz pojasnila Kmetijsko gozdarske zbornice:

Na obrazcu so predvidene rubrike, v katere je potrebno vpisati imena oziroma nazive kupcev, njihove naslove oziroma sedež ter davčne številke, v zadnjo rubriko pa le znesek obračunanega pavšalnega nadomestila, torej 4% pribitek na neto znesek računa. Ponovno naj poudarimo, da kmetje k obračunu niso dolžni prilagati računov, zaradi morebitnega preverjanja s strani davčne uprave pa jih morajo hraniti še vsaj 10 let. Zakon od kmetov tudi ne zahteva, da vodijo knjigo prejetih računov s pavšalnim nadomestilom, priporočljivo pa je, da si tako evidenco kmetje nastavijo zaradi lastnega pregleda.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1438