100si

Vpisano: 16.9.2011 7:23:50

Priznana obrestna mera za obresti med povezanimi osebami, od 1.1.2007 dalje

Priznana obrestna mera za obresti med povezanimi osebami.

Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri - za leto 2007, 2008 in 2009, 2010 in 2011 (variabilni del priznane obrestne mere).

Priznane obrestne mere za letoi 2005 in 2006

E-seminar Financiranje med povezanimi osebami

Pravilnik o priznani obrestni meri, Uradni list RS 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Velja od 1.1.2007 dalje


Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

Pravilnik o priznani obrestni meri

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa metodologijo za določanje priznane obrestne mere in priznano obrestno mero za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov zavezanca.

2. člen

(priznana obrestna mera)

(1) Priznana obrestna mera je vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih, v skladu s 3. ali 4. členom tega pravilnika, in pribitka, izraženega v bazičnih točkah, v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(2) Ena bazična točka znaša 1/100 odstotne točke, to je 0,01%.

3. člen

(variabilni del priznane obrestne mere za ročnosti
večje od 6 mesecev)

(1) Variabilni del obrestne mere po posameznih valutah je naslednji:
– za euro – EURIBOR,
– za ameriški dolar – LIBOR-USD,
– za japonski jen – LIBOR -JPY,
– za britanski funt – LIBOR-GBP,
– za švicarski frank – LIBOR-CHF,
in sicer se uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na »Telerata«, na strani 248 za euro in na strani 3750 za druge naštete valute iz tega odstavka oziroma na podobni strani drugega sistema, ki kaže uradne vrednosti medbančnih obrestnih mer, za ročnost 12 mesecev, na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec.
(2) Če je valuta posojila med povezanima osebama različna od valut iz prvega odstavka tega člena, je variabilni del priznane obrestne mere obrestna mera za euro, ki se ji prišteje dvakratnik ustreznega pribitka na kreditno oceno iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.

4. člen

(variabilni del priznane obrestne mere za ročnosti
do vključno 6 mesecev)

(1) Ne glede na 3. člen tega pravilnika se za variabilni del obrestne mere po posameznih valutah iz prvega ostavka 3. člena tega pravilnika za posojila med povezanimi osebami z ročnostjo:
– do vključno 1 meseca,
– do vključno 3 mesecev in
– do vključno 6 mesecev,
uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na »Telerata«, na strani 248 za euro in na strani 3750 za druge naštete valute za ustrezne ročnosti oziroma na podobni strani drugega sistema, ki kaže uradne vrednosti medbančnih obrestnih mer za ustrezne ročnosti na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec.
(2) Za izračun priznane obrestne mere za ročnosti manjše od enega leta se ne upoštevajo pribitki na ročnost iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Če je valuta posojila med povezanima osebama različna od valut iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, je variabilni del priznane obrestne mere obrestna mera za euro ustrezne ročnosti, ki se ji prišteje dvakratnik ustreznega pribitka na kreditno oceno iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.

5. člen

(pribitki)

(1) Pribitek je sestavljen iz dela, ki je povezan z ročnostjo zadolžitve, in dela, ki je povezan s kreditno oceno zavezanca, ki prejema posojilo od povezane osebe, oziroma kreditne ocene povezane osebe, ki ji zavezanec daje posojilo.
(2) Za posamezne ročnosti so pribitki na ročnost naslednji:
– do vključno 1 leta – 0 bazičnih točk,
– do vključno 5 let – 3 bazične točke,
– do vključno 10 let – 5 bazičnih točk,
– nad 10 leti – 6 bazičnih točk.
(3) Pribitek na kreditno oceno je odvisen od kreditne ocene zavezanca, ki prejema posojilo od povezane osebe, oziroma kreditne ocene povezane osebe, ki ji zavezanec daje posojilo. Za posamezne kreditne ocene, ki so objavljene po metodologiji podjetja »Standard & Poor's« ali drugi metodologiji, ki jo je mogoče enolično prevesti v ocene po metodologiji podjetja »Standard & Poor's«, so pribitki na kreditno oceno naslednji:
– od AAA do A- – 5 bazičnih točk,
– od BBB+ do B- – 20 bazičnih točk,
– pod B- – 200 bazičnih točk,
– če zavezanec nima kreditne ocene (brez ocene) – 100 bazičnih točk.

6. člen

(objavljanje variabilnega dela priznane
obrestne mere)

(1) Ministrstvo, pristojno za finance, objavlja vsak tretji delovni dan v mesecu variabilni del priznane obrestne mere po posameznih valutah iz prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, objavlja obrestne mere iz prvega odstavka tega člena na spletnih straneh Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije.

7. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.DOPOLNITEV

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007


Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) in 143. člena v zvezi s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

1. člen

V Pravilniku o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06) se v 1. členu v prvem odstavku pred besedilo doda oznaka »(1)«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za določanje priznane obrestne mere, na podlagi katere se vrednoti boniteta, če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, v skladu s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06).«.

2. člen

V 5. členu se v tretjem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– če zavezanec, ki ni fizična oseba, nima kreditne ocene (brez ocene) – 100 bazičnih točk.«.

Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– če je zavezanec fizična oseba – 75 bazičnih točk.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1440